Innhold

 • Verdiskapingskjeden
 • Samordning i egen kjernevirksomhet
 • Kundeperspektivet i utvikling av verdikjeden
 • Ekstern samordning
 • Koordinering av aktørene langs verdiskapingskjeden
 • Utvikling av strategiske allianser i verdikjeden
 • Interessefellesskap og interesseforskjeller i verdikjeden
 • Verdikjeden og konkurransefortrinn
 • Kompleksitet i bedriftens forsyningskjede
 • Markedsføringsperspektivet i forsyningskjeder
 • Logistikkperspektivet i forsyningskjeder
 • Organisering og ledelse av forsyningskjeder
 • Innkjøp
 • Lagerstyring
 • Transport
 • Leveringsservice

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om historisk utvikling, og ulike teoretiske perspektiver innenfor fagområdet supply chain management 
 • kan redegjøre for begrepene verdikjede og forsyningskjede
 • har kunnskap om ledelse av verdikjeder, med fokus på kundeorienterte prosesser
 • kan redegjøre for hvordan sammenhenger og utvikling av verdikjeden påvirker virksomhetens konkurransefortrinn
 • har kunnskap om hele verdiskapningskjeden
 • har innsikt i nedstrømsperspektivet i forsyningskjeden relatert til markedsførings- og distribusjonskanaler
 • har kunnskap om organisering, koordinering og integrasjon i verdikjeden både internt i bedriften (intraorganisatorisk) og eksternt mellom bedrifter (interorganisatorisk)
 • kan redegjøre for hva verdikjedenettverk er og hvordan samhandling mellom verdikjeder kan påvirke effektivisering og lønnsomhet

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan analysere eksempler på forsyningskjeder med tanke på å skape forbedring innen og mellom de ulike enhetene og grensesnittene i kjeden
 • kan vurdere virksomheters ulike distribusjonskanaler overfor bruker- og kundesegmenter mtp informasjon og vareflyt
 • kan omsette analyser av markeder og bruker/kundebehov i strategier for verdikjedeutvikling.
 • kan gjøre bransjestrukturanalyse med dets viktigste elementer (kjøpere, leverandører, nyetableringer, substitutt og konkurrenter)

Generell kompetanse

Studenten...

 • kjenner til hvordan fagområdene logistikk, strategisk ledelse og interorganisatorisk teori, har bidratt til utviklingen av fagområdet ledelse av forsyningskjeder

Emnet inngår i

Bachelor i Innkjøpsledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger, gruppearbeid og caseløsninger. Det forventes en betydelig egeninnsats fra studentenes side. Deler av pensum vil bli gitt som forberedelsesoppgave i forkant av forelesning, artikler, etc.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Undervisningen gjennomføres med praktiske case og besøk av gjesteforelesere som jobber innenfor fagfeltet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Bø E., Gripsrud G., Nygaard A. 2015. Ledelse av forsyningskjeder. Et logistikk- og markedsperspektiv. 2. Kapittel 1-5. Opplag.  Fagbokforlaget. ISBN 97-82 -450-1302-3. 128  sider.

Porter M. E. 1992. Konkurransefortrinn. Kapittel 1-12. ISBN 9788251829496. 483 sider

Rygvold M. Og Aarland F. Et praktisk perspektiv på ledelse av verdikjeder. Magma 5/2003. 9 sider. [Elektronisk tilgjengelig via Magma: https://www.magma.no/et-praktisk-perspektiv-paa-ledelse-av-verdikjeder ]

Solem, Olav (2003). Forsyningsledelse: bakgrunn, framvekst og utfordringer. Magma 5/2003. 13 sider. [Elektronisk tilgjengelig via Magma: https://www.magma.no/forsyningsledelse-bakgrunn-framvekst-og-utfordringer ]

Samlet sidetall/pensum

633 sider