Innhold

Tema 1: Prosjektet «Hva er et prosjekt». Når benytter vi prosjekt som arbeidsform? Prosjektets rammer, interessenter, organisering og struktur, suksessfaktorer i prosjektarbeid, prosjektrealisering og verdiskapning.

Tema 2: Prosjektlederens roller og funksjoner. Prosjektstyring og målstyrt ledelse. Ulike former for organisering. Makt og innflytelse. Ledelse av velfungerende prosjektgrupper. Kommunikasjon i prosjektgruppen. Interessenthåndtering.

Tema 3: Prosjektgruppen. Å sette sammen en god prosjektgruppe, organisering av gruppen, gruppens utvikling og modning fra oppstart til velfungerende team. Individets, gruppens dynamikk og kontekstens betydning for gruppens prestasjoner. Relasjonsledelse. Konflikthåndtering.

Tema 4: Andre tema. Læring gjennom prosjekter, innovasjon gjennom prosjekter, Lean, usikkerhet og risikohåndtering, prosjektfagets utvikling og fremtid i moderne organisasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om prosjekt som arbeidsform, og i hvilke sammenhenger prosjekt etableres
 • har kunnskap om hvordan prosjekter opprettes og organiseres fra mandat til prosjektrealisering
 • kan gjøre rede for grunnleggende teorier og perspektiver innenfor ledelse av prosjektgrupper, samt hvordan prosjektgrupper fungerer og utvikler seg fra oppstart av prosjekt til velfungerende team
 • kan gjør rede for forutsetninger for vellykkede prosjekter
 • har kunnskap om prosjektlederens rolle, ansvar og funksjon
 • har kunnskap om gruppers etablering, utvikling og modning, samt helheten i hva som påvirker prosjektgruppens prestasjoner
 • har kunnskap om ulike innkjøps- og anskaffelsesprosjekter i privat og offentlig sektor

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan lede og styre prosjekter og prosjektgrupper
 • kan etablere en prosjektgruppe, organisere og styre gruppens arbeid, og lede gruppens medlemmer i effektivt arbeid med fokus på god samhandling og måloppnåelse
 • kan identifisere typiske kjennetegn ved gjennomføring av større prosjekter i offentlig og privat sektor.

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer knyttet til prosjektgruppers arbeid og muligheter til å skape resultater
 • kan reflektere over utfordringene ved å styre menneskelig kapital
 • kan diskutere ulike suksessfaktorer ved prosjektorganisering og ledelse av prosjektgrupper

Emnet inngår i

Bachelor i innkjøpsledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger, gruppearbeid og caseløsninger. Det forventes en betydelig egeninnsats fra studentenes side. Deler av pensum vil bli gitt som forberedelsesoppgave i forkant av forelesning, støttet av video, artikler, etc.

Det gjennomføres et praktisk simuleringscase hvor klassen organiseres i en prosjektorganisasjon med arbeidsgrupper. Mål og hensikt med øvelsen er å forsterke læring, skape innsikt og forståelse for pensum gjennom at studentene selv erfarer i praksis.

Anbefalt tidsbruk

225 timer

Arbeidslivstilknytning

Undervisningen gjennomføres med praktiske case og besøk av gjesteforelesere som jobber innenfor fagfeltet.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Kirkhaug, Rudi. 2015. Lederskap: Person og funksjon. Sider: 178. ISBN: 9788215025704. Pris: ca. 369,-

Skyttermoen, Torgeir og Anne Live Vaagaasar. 2015. Verdiskapende prosjektledelse. Cappelen Damm. ISBN: 9788202410865. Sider: 350. Pris kr 579,-

Digitalt kompendium i emnet PTY1100 Prosjektledelse legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

Sjøvold, Endre. 2006. Teamet: Utvikling, effektivitet og endring i grupper. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 1-4, side 25-65. ISBN: 9788215005201. Sider: 41.

Samlet sidetall/pensum

569 sider

Anbefalt litteratur

Briner, Wendy et.al. 2000. Prosjektledelse. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. ISBN: 9788200452676.

Engebretsen, Bjørn. 2013. Leveranseprosjektet. 2.utgave. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0236-5

Aakre, Jonas, Henriette S. Scharning og Marie Rundereim. 2013. Prosjekthåndboka: 2.0: Verktøykasse for kreative team. 2 utg. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215022185.