Innledning

Følgende tema er sentrale i emnet:

 • Økonomistyring
 • Kostnader, kalkulasjonsprinsipper og metoder - en oversikt
 • Kostnadsestimering
 • Driftsbudsjettering og driftsregnskapet basert på normalkalkulasjon
 • Driftsbudsjettering basert på kostnadsstandarder
 • Standardkostregnskapet
 • Resultatoppfølging gjennom avviksanalyse og fleksibelt budsjett
 • Just in Time og beholdningskontroll
 • Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) - begreper og prinsipper
 • Lønnsomhetsanalyser av leverandører, kunder og aktiviteter - anvendelse av ABC
 • Relevante kostnader og beslutningsproblemer
 • Prissetting
 • Budsjettene
 • Fastsettelse av budsjettmål
 • Budsjettering av inntekter, kostnader og resultat
 • Likviditetsbudsjettering
 • Balansebudsjett
 • Styring, oppfølging og kontroll

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften
 • har kunnskap om de grunnleggende trekkene ved økonomisk styring av virksomheten
 • har kunnskap om kostnadsbegrepet og kostnaders variabilitet
 • har kunnskap om ulike prinsipper for produktkalkulasjon, og forutsetninger for og svakheter ved de tradisjonelle kalkulasjonsmetodene
 • har kunnskap om normalkostkalkulasjon og driftsregnskap basert på normalkost
 • har kunnskap om ulike perspektiver på prisfastsetting i praksis
 • har kunnskap om organisering av budsjettprosesser
 • har kunnskap om finansielle og ikke-finansielle prestasjonsmål
 • har kunnskap om nyere ideer og verktøy for planlegging, oppfølging og kontroll
 • har kunnskap om formålet med budsjettering

Ferdigheter

Studenten...

 • kan utarbeide kalkyler etter selvkost- og bidragsprinsippet for bedrifter i ulike bransjer
 • kan fordele kostnader fra art via kostnadssted/aktivitet til kalkyleobjekt
 • kan utarbeide normalkostregnskap
 • kan gjennomføre kostnads-, resultat- og volumanalyser
 • kan utføre kalkulasjon etter standardkostmetoden
 • kan aktivitetskorrigere virksomhetens budsjett
 • kan utarbeide driftsregnskap basert på standardkost, herunder fleksibelt budsjett
 • kan beregne og forklare resultatvirkningen av beholdningsendringer
 • kan foreta avviksanalyse, kjenne årsaker til avvik og kunne foreslå iverksetting av tiltak
 • kan utarbeide kalkyler basert på aktivitetsbasert kalkulasjon
 • kan utarbeide hovedbudsjettene for likviditet, resultat og balanse

Generell kompetanse

Studenten...

 • er i stand til å fremskaffe, analysere og kommunisere relevant beslutningsinformasjon

Emnet inngår i

Bachelor i innkjøpsledelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger og oppgaveløsning.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alfanumerisk/ finansiell kalkulator med tømt minne

Lærebok (Hoff, Kjell Gunnar, Trond Bjørnenak, Morten Helbæk. 2015 Økonomistyring 2 Driftsregnskap og budsjettering. 6. utg. Oslo: Universitetsforlaget)

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)