Innledning

Følgende tema vil være sentrale i emnet: 

 • Logistikk - utvikling og perspektiver
 • Introduksjon til logistikkfaget
 • Logistikk i forsyningskjeden
 • Logistikksystemer
 • Prognose og lagerstyring
 • Produskjonsplanlegging
 • Planlegging av forsyning og distribusjon
 • IKT i logistikk
 • Transportformer og godstyper
 • Kjøp av transporttjenester
 • Transportoptimalisering
 • Måling og leveringsservice
 • Logistikk og miljø

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om fagområdets historiske utvikling og begreper
 • har kunnskap om utvikling og ledelse av logistikksystemer
 • kan redegjøre for hvordan logistikkprosesser er tverrfunksjonelle internt, og knytter virksomheter sammen eksternt.
 • har kunnskap om hvordan logistikkfunksjonen arter seg i ulike bransjer og virksomhetsområder
 • har kunnskap om logistikkens aktiviteter og beslutninger
 • kan redegjøre for hvordan kostnadene i logistikk har betydning for virksomhetens lønnsomhet
 • har innsikt i hvordan vareflyten er en forutsetning for konkurranseevne og kostnadseffektivitet.
 • kan redegjøre for leveringsservice og servicegrad i logistikk
 • kan redegjøre for hvordan moderne IKT-anvendelse er blitt en forutsetning for effektiviteten i logistikkløsningene
 • har kunnskap om ulike former for distribusjon og transport
 • har innsikt i problemstillinger knyttet til internasjonal distribusjon og transport

Ferdigheter

Studenten...

 • kan planlegge, gjennomføre og kontrollere produksjon og distribusjon slik at det oppnås tids- og stedsnytte
 • kan vurdere effektiv samordning av innkjøps-, produksjons- og distribusjonssystemene
 • kan planlegge og gjennomføre forsyning og etterforsyning
 • kan vurdere innkjøpsavtalens påvirkning og konsekvenser for produksjon og distribusjon

Generell kompetanse

Studenten...

 • har kjennskap til miljø- og bærekraft spørsmål knyttet til logistikk, distribusjon og transport
 • forstår prinsipper i prosessorganisering

Emnet inngår i

Bachelor i innkjøpsledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger, gruppearbeid og caseløsninger. Det forventes en betydelig egeninnsats fra studentenes side. Deler av pensum vil bli gitt som forberedelsesoppgave i forkant av forelesning.

Anbefalt tidsbruk

225 timer

Arbeidslivstilknytning

Undervisningen gjennomføres med praktiske case og besøk av gjesteforelesere som jobber innenfor fagfeltet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 48 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt