Innledning

I emnet skal studentene gjennom bransjekunnskap og kommersiell forståelse få se nytteverdien av god kunnskap om de rettslige rammene. Dette gjelder både for stadiet for kontraktens inngåelse, gjennomføring og opphør. Studentene skal ha en overordnet forståelse for at kontrakter skal sørge for forutberegnelighet og fremme samarbeidet mellom partene, og i størst mulig grad hindre tvister.

Følgende tema vil være sentrale i emnet: 

 •  Inngåelse av avtaler
 •  Tolking av avtaler
 •  Reglene om ugyldige avtaler.
 • Anskaffelser
 •  Reglene om offentlige anskaffelser

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om juridisk metode.
 • har kunnskap om hvordan avtaler inngås.
 • har kunnskap om tolkning og utfylling av avtaler.
 • har kunnskap om sentrale ugyldighetsregler.
 • har kunnskap om lemping av avtaler.
 • har kunnskap om representasjon, herunder ulike fullmaktstyper.
 • har kunnskap om de sentrale rettsreglene for anskaffelse.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende juridisk metode.
 • kan identifisere og løse teoretiske og praktiske kontraktsrettslige og anskaffelses problemstillinger.
 • kan formulere, formidle og kunne løse kontraktsrettslige og anskaffelsesrettslige problemstillinger.
 • kan identifisere og formulere verdipremisser som får betydning ved fortolkning av kontraktsrettslige regler.

Generell kompetanse

Studenten...

 • har forståelse av betydningen av de rettslige rammene i forbindelse med Innkjøp og logistikk både når det gjelder teori og praksis. 

Emnet inngår i

Bachelor i innkjøpsledelse 

Læringsaktiviteter

Forelesninger, Casebaserte forelesninger, og oppgaveløsning

Anbefalt tidsbruk

225 timer.

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli forsøkt å oppnå arbeidslivstilknytning gjennom bruke av praktiske, virkelighetsnære case og eksempler. Det vil også bli forsøkt benyttet gjesteforeleser med praktisk erfaring med anskaffelser.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen 

Varighet: Tre timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Godkjent lov- og regelsamling, lovsamling eller særtrykk av relevante lover og regler.

(Se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter.)