Innhold

 • Teoretiske perspektiver på sourcing, make/buy, in/outsourcing og virksomhetens grense
 • Sourcing strategi og kategoriledelse
 • Segmentering og portfoliomodeller
 • Global sourcing/internasjonalisering
 • Ledelse og utvikling av leverandørrelasjoner
 • Leverandørinvolvering i produktutvikling og innovasjon
 • Strategiske nettverk
 • Relasjonsledelse 
 • Leverandørrelasjoner i offentlig sektor

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan redegjøre for hvordan strategisk leverandørsamarbeid kan gi konkurransefortrinn i et kundeorientert perspektiv
 • kan redegjøre for ulike former for innkjøp som direkte innkjøp, outsourcing, insourcing, etc
 • har kunnskap om hva som styrer kategoriutvikling
 • har innsikt i problemstillinger knyttet til leverandørrelasjoner når produktet er en tjeneste
 • har kunnskap om hvordan segmentere og etablere leverandørrelasjoner
 • har kunnskap om hvordan utvikle og forbedre leverandørrelasjonen
 • kan redegjøre for utvikling av leverandørrelasjoner i et langsiktig perspektiv med fokus på produktutvikling, læring og innovasjon
 • kan redegjøre for leveransdørrelasjonen mellom private leverandører  og offentlig sektor
 • kan redegjøre for problemstillinger i internasjonal sourcing og leverandørsamarbeid
 • har kunnskap om globale forsyningskjeder

Ferdigheter

Studenten...

 • kan vurdere KPI i leverandørrelasjonen og evaluere/måle kost/nytte
 • kan bruke de teoriene og perspektivene som inngår i pensum til å identifisere problemstillinger innen oppstrømsanalyser i anskaffelser og innkjøp i offentlig og private markeder.
 • kan omsette analyser av markeder og bruker/kundebehov i strategier for kategoriutvikling
 • kan vurdere hvordan kvaliteten og styrken i relasjoner utvikles og styrkes 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i hvordan vi kan oppnå både operasjonelle og strategiske fordeler gjennom samarbeid mellom partnere i en integrert verdikjede.
 • har innsikt i interorganisatoriske prosesser og integrasjon av disse i en virtuell organisatorisk sammenheng.
 • kjenner til ressursbasert konkurransestrategi

Emnet inngår i

Bachelor i innkjøpsledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger, gruppearbeid og caseløsninger. Det forventes en betydelig egeninnsats fra studentenes side. Deler av pensum vil bli gitt som forberedelsesoppgave i forkant av forelesning, artikler, etc.

Anbefalt tidsbruk

225 timer

Arbeidslivstilknytning

Undervisningen gjennomføres med praktiske case og besøk av gjesteforelesere som jobber innenfor fagfeltet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Brynhildsen, Ivar (2015). Prinsipper for bedre innkjøp. 2. utgave.  Kapittel 6-15 + vedlegg. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1218-7. 189 sider.

Lunnan, Randi og Nygaard, Arne. 2011. Strategiske allianser. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0954-5. 202 sider.

Bø E., Gripsrud G., Nygaard A. 2015. Ledelse av forsyningskjeder. Et logistikk- og markedsperspektiv. 2. Opplag. Kapittel 6 og 12.  Fagbokforlaget. ISBN 97-82 -450-1302-3. 30 sider.

Samlet sidetall/pensum

421 sider

Anbefalt litteratur

O`Brien, Jonathan. 2014. Supplier Relationship Management: Unlocking the Hidden Value in Your Supply Base. Kogan Page. ISBN 978-0-7494-6806-4. 410 sider

Barney, Jay. 2014. Gaining and substaining Competitive Advaantage, 4th Edition. Pearson Education. ISBN 978-1-292-02145-4. 497 sider