Innhold

 • Visjon, mål og strategi i virksomheten
 • Posisjonsstrategier
 • Ressursbasert strategi
 • Hva er strategisk HR
 • Strategiprosesser
 • Strategisk bemanningplanlegging
 • Jobbanalyser og jobbdesign
 • Rekruttering, utvelgelse og mottak av nye ansatte
 • Kompetanse- og lederutvikling
 • Prestasjonsledelse, -måling og medarbeidersamtaler
 • Rettslige rammer for HR
 • Deltakelse, medvirkning og ulike tilknytningsformer til arbeid
 • Lønn og belønning
 • Arbeid og helse
 • Organisering av HR
 • Beste praksis og beste tilpasning innen HR

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om fagområdets status og historiske utvikling
 • kan redegjøre for hva virksomhetstrategi er og strategiske analyser
 • kan redegjøre for posisjonsstratgi og ressursbaserte strategier  
 • har kunnskap om hvordan HR-funksjon gjennom strategisk HR og HR praksis bidrar til virksomhetens måloppnåelse, verdiskapning og lønnsomhet.
 • har kunnskap om HRs rolle som forretningspartner
 • har bred kunnskap om hvordan HR-funksjonen bidrar til å utvikle menneskelige ressurser, og organisasjonens kapabiliteter og kapasiteter
 • har kunnskap om ledelse og organisering av HR og personalfunksjonen
 • har kunnskap om de administrative arbeidsområdene i personalledelse
 • kan redegjøre for partssamarbeidets utvikling og betydning i norsk arbeidsliv
 • har en forståelse av de rettslige rammene i personalledelse.

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke de teoriene og perspektivene som inngår i pensum til å identifisere problemstillinger innen strategisk HR
 • kan analysere situasjoner i ulike virksomheter og anbefale veivalg innenfor rekruttering, opplæring, utvikling og avvikling av de menneskelige ressursene
 • kan vurdere hvordan HR-praksiser kan bidra til å realisere virksomhetens overordnede mål
 • kan utvikle HR-strategier
 • kan anvende og formidle fagstoff i tråd med akademiske standarder på bachelornivå

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har forståelse for problemstillinger knyttet til ledelse og styring av menneskelige ressurser
 • har forståelse for ulike konsekvenser som HR-strategier kan ha for menneskene i organisasjonen
 • har forståelse for hvordan menneskelig kapital kan være vanskelig å styre, og at mennesker er en uensartet, autonom og heterogen ressurs

Emnet inngår i

Bachelor i HR og personalledelse

Læringsaktiviteter

Undervisningen gjennomføres som forelesninger. Det skal også gjennomføres en konferansedag med ulike innlegg knyttet til temaet «HR-strategi». Det forventes en betydelig egeninnsats fra studentenes side, inkludert gjennomføring av et praktisk simuleringscase.

Anbefalt tidsbruk

225 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Undervisningen gjennomføres med praktiske case og besøk av gjesteforelesere som jobber innenfor fagfeltet.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Buckingham, Marcus og Ashley Goodall. 2015. "Reinventing Performance Management." Harvard Business Review, 93(4): 40-50. 13 sider. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=101710288&site=ehost-live&scope=site ]

Johansen, Olav og Helene Sætersdal. HR og personalledelse. 1. utg. Bergen: Fagbokforlaget. 2017. ISBN: 9788245021646. 300 sider.

Ulrich, Dave.  2014."The future targets or outcomes of HR work: Individuals, organizations and leadership." Human Resource Development International, 17(1):1-9. 9 sider [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=94240519&site=ehost-live&scope=site ]

Wilberg, Erik. Strategi i praksis. Bergen: Fagbokforlaget. 2017. ISBN: 978-82-450-2186-8. 149 sider.

Digitalt kompendium i emnet STH1100 Strategisk HR legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

Roos, Gøran, m.fl. 2013. Strategi: En innføring. Kap 1: Introduksjon til strategifaget. 6. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1453-2. 33 sider. Side 11-42

Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan. Hvordan organisasjoner fungerer. Kap 2 Mål, strategi, og effektivitet i organisasjoner. 4. utg. Bergen: Fagbokforlaget. 2013. ISBN: 978-82-450-1445-7. 32 sider. Side 36-64

Fjeldstad Øystein og Lunnan, Randi. Strategi. Kap 4: Ressurser. 1. Utg. Bergen: Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-450-1540-9. 23 sider. Side 38-60

Fjeldstad Øystein og Lunnan, Randi. Strategi. Kap 6: Ulike forretningsmodeller. 1. Utg. Bergen: Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-450-1540-9. 14 sider. Side 82-96

Barney, Jay. 1991. "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage." Journal of Management, 1991, 17(1): 99-120. 21 sider

Ulrich, Dave et.al. 2012. Global HR Competencies: Mastering Competitive Value from the Outside-In. Chapter 1: Overview and Logic. New York: McGraw-Hill. ISBN 9780071802680. 11 sider. Side 1-12

Samlet sidetall/pensum

605 sider

Anbefalt litteratur

Barney, Jay. 2014. Gaining and substaining Competitive Advantage. 4. utg.Boston: Pearson Education. ISBN 978-1-292-02145-4.

Barney, Jay. 1991. "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage." Journal of Management, 1991, 17(1): 99-120.

Boxall, Peter og John Purcell. 2016. Strategy and Human Resource Management. 4. utg. ISBN 978-1-137-40763-4.

Kuvås, Bård og Anders Dysvik. 2016. Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser. 3. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2000-7.

Larsen, Henrik Holt. 2010. Human resource management: Licence to work, arbejdslivets tryllestøv eller håndjern? 2. utg. Holte: Valmuen. ISBN: 9788788741209.

Mikkelsen, Aslaug og Thomas Laudal. 2016. Strategisk HRM 1. Cappelen Damm.  ISBN: 9788202493974.

Mikkelsen, Aslaug og Thomas Laudal. 2016. Strategisk HRM 2. Cappelen Damm.  ISBN: 9788202522902.

Porter, Michael E. 1992. Konkurransefortrinn. Oslo: Tano. ISBN: 9788251829496.