Innledning

Emnet gir en innføring i rekruttering. Temaer som vil bli behandlet vil være:

 • Utvelgelsesmetodikk (jobbanalyse, ulike typer intervjuformer, intervjuteknikk, forsvarlig testetikk og relevant lovverk, samt gjennomgang av de mest sentrale trinnene i en rekrutteringsprosess). Hva kan gjøres for å øke validiteten og reliabiliteten på rekrutteringsprosessen?
 • Personlighetspsykologi inkludert relatert testteori og kritikk av de ulike teoretiske tilnærmingene
 • Måling av intelligens, evner og ferdigheter. Drøftelser av fordeler og ulemper ved bruk av evne- og ferdighetstester i rekrutteringssammenheng.
 • Rekrutteringssirkelen
 • Jobbintervjuer

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap og forståelse for de grunnleggende teorier og perspektiver som er av avgjørende betydning for fagfeltet rekruttering og prestasjonsutvikling
 • har kunnskap om person-situasjon-debatten som har preget forskningsfeltet de siste 50 år og hvilke implikasjoner den har hatt for dagens fortolkning av utvikling av menneskets personlighet, evner og intelligens
 • har kunnskap om de ulike teoretiske tilnærminger innen personlighetspsykologien, deres historiske forankring, samt kritikk av de ulike teoretiske tilnærmingene
 • har kunnskap for å kunne diskutere intelligensbegrepet og kjenne til ulike retninger innen intelligensforskningen og kunne fortolke IQ-skalaer
 • kan redegjøre for de mest sentrale trinnene i en rekrutteringsprosess som omfatter: Jobbanalyse, annonseutforming, medievalg, søknadshåndtering, grovsortering, førstegangsintervju, testing, annengangsintervju med tilbakemelding av testresultater, finaleintervju, referanseinnhenting, innstilling og ansettelse
 • kan diskutere prinsippene for hva det betyr å forvalte ansvaret for rekruttering på en hensiktsmessig og etisk forsvarlig måte. Dette innebærer kunnskap om hvilke rettigheter og plikter som gjelder for både arbeidsgiver og kandidater. 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke en strategisk tilnærming ved utforming av rekrutteringsprosesser.
 • kan forvalte menneskelige ressurser, kunne analysere strategiske situasjoner og anbefale veivalg for å bedre en organisasjons konkurranseevne.
 • kan identifisere hvilke rutiner og verktøy som bør brukes i rekruttering. Ut fra de metodekunnskapene de har fra før, skal de kunne utføre avveininger med henhold til de kvalitetskrav som må stilles til verktøy og evt. leverandører av slike. Sentrale begreper i denne sammenheng vil være validitet, reliabilitet og normgrupper
 • kan utarbeide jobbanalyser og ulike typer ansettelsesintervjuer
 • kan redegjøre for sentrale lover og avtaler, virkemidler, tiltak og prioriteringer for å sikre forsvarlig rekruttering.
 • kan fortolke forskjeller og diskutere implikasjoner av kandidaters evne, intelligens og ferdighetsprofiler

Generell kompetanse

Studentene...

 • har forståelse for det teoretiske grunnlaget for fagfeltet rekruttering og prestasjonsutvikling
 • har innsikt i ulike arbeidspsykologiske testverktøy som måler både typisk atferd og maksimal prestasjon
 • har forståelse for samtlige elementer som bør inngå i en jobbanalyse og utforming av kompetansebaserte intervjuer.
 • har innsikt i betydningen av å utarbeide strukturerte intervjumaler
 • forstår hvordan de skal arbeide for å unngå maktmisbruk og oppnå god etikk i rekrutteringsprosesser

Emnet inngår i

Bachelor i HR og personalledelse

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen og fellesundervisning. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen, både gruppevis og individuelt.

Det forventes en betydelig egeninnsats i løpet av emnet. 

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Det benyttes gjesteforelesere fra næringslivet. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Samlet sidetall/pensum

781 sider