Innledning

Emnet skal ta for seg sentrale problemstillinger innenfor operativ personalledelse som:

 • Anskaffelse av humankapital. Faste og midlertidige ansettelser, men også innleie, virksomhetsoverdragelser, konsulentbruk etc. Antidiskriminering som gjennomgående lovkrav.
 • Forvaltning av humankapital. Rutiner og systemer i forhold til lovkrav. HMS-regelverk, sykefravær, personvern, personalsamtaler etc. Omorganisering og endring av arbeidsoppgaver, kompetansekartlegging og livsfasefokus.
 • Avvikling av humankapital, inkludert gode avgangsrutiner for dem som sier opp selv. Oppsigelser og avskjed. Forberedelse til avgang pga. alderspensjon, uførepensjon, outplacement.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om både lovgivers krav og rådende teorier innen strategisk HR og hvordan det kan omsettes i praksis på en norsk arbeidsplass
 • kan gjøre rede for hva det betyr å forvalte arbeidsgiveransvaret
 • kan redegjøre for hvilke rettigheter og plikter som gjelder for både arbeidsgiver og arbeidstaker 
 • har innsikt i systemer og metoder for systematisk oppfølging av arbeidsgiveransvaret

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende så vel rammeverk (lovverk) som vanlig praksis i utøvelsen av personalleder-funksjonen i norsk arbeidsliv
 • kan beskrive hvordan ansettelser, personalsamtaler, korrektiver, avvikling og omorganisering skal foregå på ansvarlig vis
 • kan anvende lovgivers krav til anti-diskriminering, likestilling, sykefraværsoppfølging og HMS skal skje i skjæringspunktet mellom lov/tilsynskrav og forretningsmessige krav til effektivitet og resultatoppnåelse
 • kan identifisere regelbrudd og uansvarlig ledelse og kjenne til gode rutiner for varsling og avdekking av lovbrudd eller kontraproduktiv personalledelse
 • kan anvende sentrale teorier lært tidligere i studiet på aktuelle problemstillinger i emnet

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over forholdet mellom teori og praksis
 • kan diskutere og reflektere over eksempler fra norsk arbeidsliv, både på god og dårlig ledelse i konkrete situasjoner knyttet til konkrete leder- og medarbeiderhandlinger

Emnet inngår i

Bachelor i HR og personalledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger og casestudier.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Det henvises til at pensum inneholder en rekke ferske case, og dagsaktuelle case fra nyhetsbildet vil trekkes inn i undervisningen av foreleser og oppsummeres i forelesningsfoiler.

Eksamen

Eksamensdel: Semesteroppgave, produksjonseksamen i gruppe (2-3 studenter)*

Varighet: 12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 48 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

 *Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon gjennomføres individuelt ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling.