Innhold

Emnet skal ta for seg sentrale problemstillinger innenfor kompetanse- og lederutvikling som:

 • Hva er ledelse og hva er kompetanse?
 • Teorier innen leder- og kompetanseutvikling
 • Planlegging av leder- og kompetanseutvikling
 • Gjennomføring av leder- og kompetanseutvikling
 • Evaluering, måling og oppfølging av leder- og kompetanseutvikling
 • Kartleggings- og utviklingsverktøy

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om leder- og kompetanseutvikling, herunder utvikling av kunnskap, ferdigheter, holdninger og evner. 
 • kan gjøre rede for sentrale begreper og teorier innenfor leder- og kompetanseutvikling.
 • kjenner til sentrale funn innen relevant forskning og kan med bakgrunn i dette beskrive hva som virker og ikke virker innen leder- og kompetanseutvikling.
 • kjenner til metoder og virkemidler for leder- og kompetanseutvikling.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende teorier og kunnskap på problemstillinger knyttet til leder- og kompetanseutvikling.
 • kan anvende verktøy og egen erfaring på praktiske problemstillinger knyttet til leder- og kompetanseutvikling.
 • kan bidra til å gjennomføre leder- og kompetanseutvikling i organisasjoner.

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i teori og praktisk kunnskap knyttet til utvikling av mennesker og grupper.
 • har et bevisst forhold til muligheter og begrensninger ved leder- og kompetanseutvikling og en kritisk holdning til valg av metoder og verktøy.  

Emnet inngår i

Bachelor i HR og personalledelse 

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger, praktiske øvelser og arbeid med case. 

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Det kan bli aktuelt å hente inn gjesteforelesere fra arbeidslivet. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40% av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: 3 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Bang, Henning og Thomas Nesset Midelfart. 2012. Effektive ledergrupper. Gyldendal Norsk Forlag AS. 246 s. ISBN: 9788205410831.

Glasø, Lars og Thompson, Geir. 2013. Transformasjonsledelse. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. 145 s. ISBN: 9788205446885. 

Lai, Linda. 2013. Strategisk kompetanseledelse. 3. utg. Oslo: Fagbokforlaget. 253 s. ISBN: 9788245014471. 

Filstad, Cathrine (2008). Nye perspektiver på læring og kunnskapsutvikling i organisasjoner. Magma. (1). Elektronisk tilgjengelig via Magma: https://www.magma.no/nye-perspektiver-paa-laering-og-kunnskapsutvikling-i-organisasjoner

Collins, D. B. and Holton, E. F. (2004), The effectiveness of managerial leadership development programs: A meta-analysis of studies from 1982 to 2001. Human Resource Development Quarterly, 15: 217-248. 1099 (29 sider) Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=13772352&site=ehost-live&scope=site

Johansen, Olav og Helene Sætersdal. HR og personalledelse. 1. utg. Bergen: Fagbokforlaget. 2017. ISBN: 9788245021646.  Kapittel 2  og 11 (30 sider).

 

Flere av bøkene brukes også på andre emner i studieprogrammet. 

Samlet sidetall/pensum

644 sider