Innhold

Fokus i emnet og undervisningen vil være knyttet til faktorer som inngår i psykososialt arbeidsmiljø og hva som skaper et godt arbeidsmiljø.

Emnet skal gi studenten en innføring i psykologisk teori i et organisasjons- og arbeidsmiljøperspektiv. Temaer som blir tatt opp er:

 • psykososialt arbeidsmiljø
 • jobbholdninger og trivsel på arbeidsplassen
 • personlighet og mangfold
 • ulike tilnærminger til begrepet motivasjon
 • mellommenneskelig kommunikasjon og den gode medarbeidersamtalen
 • stressteorier
 • mobbing 
 • omstilling
 • persepsjonspsykologi og attribusjonsteorier
 • fordommer og diskriminering
 • mellommenneskelige konflikter og konfliktløsning
 • forskning rundt arbeidsgrupper og team

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om og begrepsforståelse for sentrale arbeidspsykologiske temaområder 
 • har innsikt i hvordan mennesker handler individuelt og i grupper i organisasjoner 
 • har kunnskap i temaer som motivasjon og jobbengasjement, persepsjon og attribusjonsteorier, personlighet, kommunikasjon, stress, gruppepsykologi, mangfold, konflikt og konflikthåndtering

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan grunnleggende teori innenfor arbeidspsykologi
 • kan anvende verktøy for å møte mennesker i ulike situasjoner som personalleder
 • kan skriftlig kunne redegjøre for sentrale begreper og teorier innenfor arbeidspsykologien
 • kan identifisere problemområder i organisasjoner
 • kan foreslå tiltak ut fra aktuell forskning på arbeidspsykologi for å håndtere identifiserte problemområder

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan utveksle synspunkter, erfaringer og formidle teorier knyttet til arbeidslivet med andre, med bakgrunn i kunnskap om arbeidsmiljø og psykologi
 • har innsikt i relevante faglige problemstillinger knyttet til hvordan mennesker i organisasjoner fungerer individuelt og i grupper

Emnet inngår i

Bachelor i HR og personalledelse

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. Det vil også gjennomføres et simuleringscase.

Det forventes en betydelig egeninnsats.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Det vil i undervisningen bli lagt vekt på å eksemplifisere teorier ved hjelp av praktiske eksempler.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Einarsen, Ståle og Anders Skogstad (red.). 2011. Det gode arbeidsmiljø. 2. utg, Bergen: Fagbokforlaget. [ISBN: 9788245009804. Pris: 589,- (Kapitler: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16 og 19) Sider: 317]

Kaufmann, Geir og Astrid Kaufmann. 2015. Psykologi i organisasjon og ledelse. 5. utg. Bergen: Fagbokforlaget. [ISBN: 978-82-450-1449-5. Pris: ca. 599,- (Kapitler: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 og 12) Sider: 200]

Kuvaas, Bård & Anders  Dysvik. 2012. Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: Evidensbasert HRM. Bergen: Fagbokforlaget. [(kapittel 9) Sider: 18. Gjøres tilgjengelig av emneansvarlig via Luvit ved studiestart]

Undebakke, KG., ST. Innstrand, KS. Anthun, og M. Christensen. 2014. ARK : Arbeidsmiljø-og klimaundersøkelser: Hvem - Hva - Hvordan. Trondheim: Senter for helsefremmende forskning HIST/NTNU. Rapport 2014/04. [62 s. Elektronisk tilgjengelig via NTNU: https://www.ntnu.no/documents/34221120/0/2014-10-29-ARK-arbeidsmilj%C3%B8-+og+klimaunders%C3%B8kelser+%283%29.pdf ]

Samlet sidetall/pensum

597 sider

Anbefalt litteratur

Brochs-Haukedal, William. 2010. Arbeids- og lederpsykologi. 8. utg. Oslo: Cappelen akademisk. ISBN: 9788202287030

Furnham, Adrian. 2005. The Psychology of behavior at work:The individual in the organization. 2. utg. Hove: Psychology press. ISBN: 9781841695044.