Innhold

Emnet gir basisforståelse for hvordan hotell- og restaurantbedrifter er organisert og omfatter driftsmodeller og konsepter innen hotell- og restaurantnæringen.

Følgende tema blir belyst:

 • Hotell- og restaurantledelse innenfor fagområdene:

  • Planlegging og tilrettelegging for lønnsom drift

  • Tilbud og etterspørsel

  • Medarbeidere som ressurs

  • Helse, miljø og sikkerhet

  • Kundetilfredshet og kundelojalitet

  • Produktivitet og lønnsomhet

  • Revenue Management
  • Økonomiske nøkkeltall produktivitet og lønnsomhet

  • Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

  • Lover og avtaler som regulerer hotell og restaurant driften

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • forstår etter endt emne hva ledelse av hotell og restauranter innebærer
 • kan redegjøre for de viktigste strategiske områdene som berører den daglige driften i hotell- og restaurantbransjen
 • kan redegjøre for hva god økonomisk drift er og viktigheten av forholdet mellom kundens tilfredshet og kundens lojalitet til hotell- og restauranttjenester og produkter

Ferdigheter

Studenten...

 • kan etter endt emne være i stand til å inneha stillinger i hotell- og restaurantbedrifter
 • kan praktisere basisferdigheter innen ledelse, kundeorientering og økonomi innen hotell- og restaurantdrift

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan etter endt emne redegjøre for prinsippene for hvordan hotell- og restaurantbedrifter driftes og ledes
 • kan redegjøre for hva lønnsom og langsiktig hotell- og restaurantdrift er
 • kan identifisere medarbeidere sin rolle i leveransen av servicetjenester 

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Studentene skal i løpet av emnet gjennomføre en hjemmeeksamen i form av en prosjektoppgave som også presenteres i klassen i løpet av emnet. 

Anbefalt tidsbruk

180-200 timer

Arbeidslivstilknytning

Underveis i faget vil ekstern foredragsholder fra hotell- og reiselivsbransjen bidra med aktuelle temaer relatert til pensum. Studentene vil delta på ett bedriftsbesøk til hotellbedrift i regionen. 

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Jørgensen, Helge. 2012. Planlegging og drift av hoteller og restauranter. Oslo: Yrkeslitteratur. [ISBN: 9788258406171. Sider 274, Pris kr. 460.-]

Lockwood, Andrew og Peter Jones. 2002. The management of hotel operations. London: Continuum. [ISBN: 9780826462947. Sider 182, Pris kr. 609.-]

Venison, Peter. 2005. 100 tips for hoteliers: What every successful hotel professional needs to know and do. Lincoln, NE: iUniverse. [ISBN: 9780595367269. Sider 155, Pris kr. 189.-]

Samlet sidetall/pensum

611 sider

Anbefalt litteratur

Horwath Consulting. 2017. Norsk hotellnæring 2016. 20. årgang. [Legges på Luvit av emneansvarlig]