Innhold

Aktuelle temaer vil være:

 • Destinasjonsstruktur
 • Trender i et strategisk destinasjonsperspektiv
 • Konkurransedyktige og bærekraftige destinasjoner
 • Makro- og mikromiljøet for destinasjoner
 • Destinasjoners komparative faktorer og konkurransefaktorer
 • Destinasjoners støttefunksjoner og kjerneressurser
 • Destinasjonsledelse
 • Destinasjonsselskapenes rolle
 • Hvordan bygge konkurransefortrinn for en destinasjon
 • Hvordan bygge destinasjonen som merkevare
 • Verdens hurtigstvoksende turistsegment
 • Helårs- versus sesongdestinasjoner
 • Verdiskaping og måling av resultater

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om hvordan ulike former for samarbeid mellom reiselivsbedrifter og andre private og offentlige aktører legger premissene for utvikling av reiselivet i en destinasjon
 • har kunnskap om at konkurranseevnen til en kommersiell aktør på en destinasjon henger sammen med destinasjonens totale konkurranseevne og hva som påvirker denne konkurranseevnen
 • har kunnskap om faktorer som komparative fortrinn, konkurransefortrinn, destinasjonsledelse og merkevarebygging av destinasjoner
 • har kunnskap om hotellets rolle og muligheter i destinasjonssammenheng

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan identifisere og løse utfordringer på en destinasjon med det formål å komme frem til konkurransedyktige modeller for samarbeid

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • forstår samspillet mellom en destinasjons interessenter, og skal kunne delta i samarbeid og forhandlinger mellom disse
 • har kunnskap om betydningen av offentlige versus private interessenter og destinasjonen i et lokal- og regionaløkonomisk perspektiv
 • har kunnskap om destinasjonens plass i verdikjeden

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Relevante fagressurser fra reiselivsbransjen og/eller offentlige myndigheter vil bidra som eksterne foredragsholdere underveis.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-8 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler:  Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel:  Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Baker, Michael J. og Emma Cameron. 2008. "Critical success factors in destination marketing." Tourism & Hospitality Research, 8(2):79-97. [Fulltekst tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=31730209&site=ehost-live&scope=site ]

Beritelli, Pietro. 2011. "Cooperation among prominent actors in a tourist destination." Annals of Tourism Research, 38(2): 609-629. [Tilgjengelig elektronisk via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=59774665&site=ehost-live&scope=site ]

Kamfjord, Georg. 2015. Det helhetlige reiselivsproduktet. Oslo: Fagspesialisten. 5. utg. ISBN: 9788299292993. Sider: 311.

Lee, Timothy Jeonglyeol. 2011. "Role of hotel design in enhancing destination branding." Annals of Tourism Research, 38(2): 708-711. [Tilgjengelig elektronisk via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=59774657&site=ehost-live&scope=site ]

Mossberg, Lena. 2008"Extraordinary experiences through storytelling." Scandinavian Journal of Hospitality & Tourism, 8(3):195-210. [Fulltekst tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=35484123&site=ehost-live&scope=site ]

Mossberg, Lena m.fl. 2010. Storytelling and destination development. Norden rapport. Kap. 3.3: The Icelandic case: The settlement Centre of Iceland, s. 26-33. [Fulltekst tilgjengelig via Nordic Innovation Centre: http://www.nordicinnovation.org/Global/_Publications/Reports/2010/201012_StorytellingAndDestinationDevelopment_report.pdf ]

Ritchie, J.R. Brent og Geoffrey I. Crouch. 2003. The competitive destination: A sustainable tourism perspective. Wallingford: CABI Publ. ISBN: 9781845930103. Sider: 272.

UNWTO. 2015. Global Report on Adventure Tourism. AM-rapport, vol.9. Madrid: UNWTO. S. 10-60. [Tilgjengelig elektronisk via: http://affiliatemembers.unwto.org/publication/global-report-adventure-tourism ]

Digital Compendium for DES1100 Destination Organization is availbale on the LUVIT portal and contains:

Bieger, Thomas og Robert Weinert. 2006. "On the nature of innovative organization in tourism: Structure, process and results." I Walder, Weiermair og Sancho-Perez (red.) Innovation and product development in tourism, 88-102. Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Iversen, Nina og Elin Bolann. 2015. "Skidestinasjoner som merkevare og deres markedstilpasning. Case Destinasjon Myrkdalen." I Turisme Destinasjonsutvikling, 96-122Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205460508.

Samlet sidetall/pensum

743 sider

Anbefalt litteratur

Hjalager, Anne Mette m.fl. 2008. Innovation systems in Nordic tourism. NORDEN rapport. [Fulltekst tilgjengelig via Nordic Innovation Centre: http://www.nordicinnovation.org/Global/_Publications/Reports/2008/Innovation%20systems%20in%20Nordic%20tourism.pdf ]

Viken, Arvid og Gaute Svensson. 2015. "Organisering av reiselivet: DMO-er, disiplinering, dialog og partnerskap." I Turisme Destinasjonsutvikling, 73-95. Oslo: Gyldendal Akademisk.  ISBN: 9788205460508.