Innledning

Emnet gir en innføring i metoder og teorier for gjennomføring av små og store undersøkelsesprosjekter. Målet med emnet er at studentene skal oppøve en reflektert holdning til metoder, kildebruk og resultater, samt å anvende dette i bacheloroppgaven.

Emnet omfatter både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, akademisk skriving, og grunnleggende vitenskapsteori. Det blir lagt spesielt vekt på den vitenskapelige arbeidsmåtens strategiske betydning innenfor praktiske og anvendte fagdisipliner.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og teknikker innenfor både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor vitenskapsteori
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor vitenskapsteori og forskningsmetode
 • har kunnskap om vitenskapsteoriens og forskningsmetodens historie, tradisjoner,  egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende faglig kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode, og treffe begrunnede valg angående planlegging og gjennomføring av små, anvendte forskningsprosjekter
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff gjennom litteratursøk, og framstille dette gjennom akademisk skriving, slik at det belyser en problemstilling
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer innen kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, samt akademisk lesing og skriving

Generell kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i yrkesetiske dilemmaer og strategiske hensyn i anvendt forskning, med bruk av både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder
 • kan planlegge og gjennomføre små, anvendte forskningsprosjekter, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med forskningsetiske krav og med bevissthet om forskningsetiske dilemmaer
 • kan formidle sentralt fagstoff, kan utveksle synspunkter og erfaringer om anvendt forskning, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor vitenskapsteori og forskningsmetode

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i interiørarkitektur

Bachelor i grafisk design

Bachelor i journalistikk

Læringsaktiviteter

Gjennomføringen er basert på forelesninger kombinert med gruppedialog. Gjennom gruppedialogen vil studentene få praktisk trening rundt arbeidet med utvikling av øvingsoppgaver. Øvingsoppgaver blir til slutt levert for mappevurdering.

Forelesningene vil kunne foreligge på video som studentene skal se i forkant av økter med seminarundervisning. Medstudentvurdering vil bli benyttet i arbeidet med øvingsoppgavene.

Anbefalt tidsbruk

Undervisning/veiledning: 36 timer.

Selvstudier: 100 timer

Studentarbeid med prosjekter: 20 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper: 24 timer.

Eksamensforberedende aktiviteter: 20 timer.

Totalt: 200 timer

Arbeidsverktøy

Tilgang til egen pc/mac, samt til skolens læringsplattform med underliggende verktøy.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Innlevering av samme mappeeksamen i forbedret versjon over en uke.