Innhold

Emnet gir en innføring i visuell identitet (også kalt identitetsdesign eller visuell profil) gjennom arbeid med et praktisk, realistisk designprosjekt. Visuelle virkemidler ses primært på som identitetsdannende elementer, og sentralt i emnet står helhetstenkning i alle kommunikasjonsflater. Emnet bygger i stor grad på kunnskaper, ferdigheter, metoder og verktøy fra foregående emner, og bruker disse i arbeidet med å utvikle visuelle identiteter.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om identitetsskapende elementer og hvordan de kan brukes i utvikling av visuelle identiteter
  • har kunnskap om visuelle identiteter i et bredere designhistorisk perspektiv

Ferdigheter

Studenten...

  • kan anvende en designbrief-/strategi som grunnlag for utviklingen av en visuell identitet
  • utvikle en visuell identitet ved bruk av identitetsskapende virkemidler

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan diskutere og argumentere for sine faglige valg og løsninger
  • kan reflektere over forholdet mellom strategiske føringer og visuell identitet

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Forelesning, praktiske og skriftlige øvelser og oppgaver, presentasjon, veiledning, medstudentrespons.

Anbefalt tidsbruk

200 timer (inkludert undervisning)

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen*

Varighet: 5 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 70 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

*Kontinuasjon av eksamensdel: kontinuasjon gjennomføres individuelt ved å levere på nytt med samme problemstilling

 

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 20-30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Innleverte besvarelser fra hjemmeeksamen

Pensumlitteratur

McClelland, Deke. 2013. «Illustrator CC One-on-One: Fundamentals» Lynda.com film. Lesedato 4. mars 2018: http://www.lynda.com/Illustrator-tutorials/Illustrator-CC-One-One-Fundamentals/124100-2.html 

Rybakken, Bjørn. 2004. Visuell identitet. Oslo: Abstrakt Forlag. 287 sider. ISBN: 9788279351498.

Digitalt kompendium i emnet VID2101 Visuell identitet 2 legges ut på læringsplattformen av emneansvarlig og inneholder:

Millman, Debbie. 2012. Brand Bible: The Complete Guide to Building, Designing, and Sustaining Brands, 8-39, 234-239, 266-269 og 286-289. Beverly, Mass.: Rockport Publishers. 42 sider.

Mollerup, Per. 2013. Marks of Excellence: The History and Taxonomy of Trademarks, 55-63, 88-91, 101-122 og 198-201. Reprint. London: Phaidon. 36 sider.

Wheeler, Alina. 2013. Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team, 2-9, 48-65, 92-97, 144-155, 202-205. 4. utg. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons. 42 sider.

Samlet sidetall/pensum

287 sider