Innledning

Emnet gir en innføring i tjenestedesign som fag generelt og som verktøy i strategisk design spesielt. Sentralt i tjenestedesign er metoder for generering av brukerinnsikt, samt hvordan denne innsikten benyttes til å utvikle scenarier, prototyper og simuleringer av tjenester. Emnet gir også en innføring i tjenestedominant logikk, og forskjellen mellom produkter og tjenester. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten ...

  • har kunnskap om relevante verktøy, teknikker og metoder innenfor tjenestedesign
  • har kunnskap om tjenestedominant logikk
  • har kunnskap om hvordan grafiske designere kan benytte seg av kunnskap og ferdigheter fra tjenestedesign i strategiske designprosjekter

Ferdigheter

Studenten ...

  • kan planlegge, simulere og validere en tjenesteprototype
  • kan anvende sentrale verktøy, teknikker og metoder i utarbeidelse av en tjenesteprototype

Generell kompetanse

Studenten ...

  • har bred kunnskap om sentrale metoder for å skaffe brukerinnsikt i designprosesser

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Forelesning, praktisk prosjektarbeid, medstudentvurdering, veiledning

Anbefalt tidsbruk

ca. 200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)*

Varighet: 4 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon gjennomføres individuelt over én kalenderuke og med ny oppgavetekst.