Innledning

Emnet gir et overblikk over sentrale teorier, modeller, begreper, roller og kriterier som er relevante for praktiserende grafiske designere, gjennom å presentere ulike perspektiver på visuell kommunikasjon og grafisk design-praksis. Emnets formål er å gi et bredt kunnskapsgrunnlag for faglig refleksjon, og for å gjøre studentene i stand til å forstå faget sitt i en større samfunnsmessig sammenheng.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten ...

  • har kunnskap om teoretiske modeller, begreper og kriterier som er sentrale for grafisk design-praksis

Ferdigheter

Studenten ...

  • kan skrive et kritisk essay om en grafisk design-løsning med utgangspunkt i en definert posisjon/perspektiv

Generell kompetanse

Studenten ...

  • kan reflektere kritisk rundt hvordan designløsninger fungerer i samfunnet

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, presentasjon, medstudentvurdering, diskusjons- og refleksjonsaktiviteter

Anbefalt tidsbruk

ca. 200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-4 studenter)*

Varighet: Fire uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt