Innledning

I dette emnet skal hver student selv velge et tema hen interesserer seg for og utforske det gjennom en designprosess. Målet er at studentene skal tilegne seg en større bevissthet om designeres arbeidsprosess, gjennom å øve på gjennomføringen av et omfattende designprosjekt fra problemdefinering til ferdig designløsning. Resultatet av fordypningsprosessen er en designløsning med høy relevans til problemstillingen

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten ...

  • har kunnskap om de viktigste metodene innen praksisbasert designforskning, med vekt på 'kunstnerisk utviklingsarbeid'

Ferdigheter

Studenten ...

  • kan planlegge og gjennomføre faglig komplekse prosjekter
  • kan benytte seg av fagets etablerte beste praksis i gjennomføring av praktiske designprosjekter
  • kan anvende relevante metoder fra designforskning til å løse teoretiske og praktiske problemstillinger knyttet til et designprosjekt
  • kan gjennomføre et prosjekt med en selvvalgt fordypning

Generell kompetanse

Studenten ...

  • kan presentere et praktisk prosjekt for andre underveis i prosessen 
  • kan reflektere over designprosessen og egen faglig utvikling underveis, og vise evne til å justere denne etter veiledning og tilbakemelding
  • kan bruke ny og aktuell fagkunnskap i egne prosjekter

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Forelesning, medstudentvurdering, veiledning

Anbefalt tidsbruk

ca. 400 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen*

Varighet: 7 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen.