Innhold

Emnet gir en innføring i redaksjonell design gjennom arbeid med et praktisk, realistisk designprosjekt. Typografi, bildekommunikasjon og historiefortelling brukes til å designe et redaksjonelt produkt til en definert målgruppe. Emnet gir innføring i bruk av grid, sidemaler og layoutprinsipper for magasin-/tidsskriftdesign. Emnet gir også en innføring i å gjøre dokumenter klare til trykksakproduksjon. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om dramaturgi og komposisjon i redaksjonell design
  • har kunnskap om forskjeller og likheter mellom redaksjonell design på trykte og digitale flater
  • har kunnskap om trykksakproduksjon

 

Ferdigheter

Studenten...

  • kan utvikle designideer for fortelling/formidling av historier i trykte redaksjonelle medier
  • kan tilrettelegge redaksjonelt innhold og bruke hensiktsmessige visuelle virkemidler i utviklingen av en redaksjonell designløsning
  • kan klargjøre en redaksjonell designløsning til trykk

 

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan reflektere over sammenhengen mellom budskap, målgruppe, medium/kanal og ønsket virkning
  • kan velge hva som skal betones i en historie for å oppnå ønsket virkning av designløsningen
  • kan bruke toneangivende miljøer innen redaksjonelt design som inspirasjonskilde i egne arbeider

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Forelesning, praktiske øvelser og oppgaver, medstudentrespons, veiledning.

Anbefalt tidsbruk

200 timer (inkludert forelesninger)

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen*

Varighet: 4 (fire) uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 70 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 20-30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Innleverte prosjektbesvarelser fra hjemmeeksamen 

 

*Kontinuasjon av eksamensdel: kontinuasjon gjennomføres individuelt ved å levere på nytt med samme problemstilling

Pensumlitteratur

Caldwell, Cath og Yolanda Zappaterra. 2014. Editiorial Design: Digital and Print. London: Laurence King. ISBN: 9781780671642. 240 sider.

McCue, Claudia. 2015. Print Production Fundamentals. Lynda.com. Lesedato 10. oktober 2017: http://www.lynda.com/course-tutorials/Print-Production-Fundamentals/100221-2.html (4 t 26 min opplæringsvideo) 

Aarønes, Lars. 2007. Sjanger: Bruksbok for journalister. Oslo: Komma. ISBN: 9788292218143. 168 sider.

Samlet sidetall/pensum

Totalt ant. sider fra bøker: 408 sider

I tillegg: 4 t 26 min opplæringsvideo