Innledning

Emnet gir en innføring i å jobbe for positiv samfunnsendring som designer.

Dette gjøres gjennom designmetodisk utforskning av samfunnsproblemer som er komplekse og vanskelige å definere ("wicked problems").

Studenten skal utvikle et bevisst forhold til seg selv som en integrert del av samfunnet, og det ansvaret dette innebærer som designer og fagperson.

Emnet skal gi kunnskap om hvordan miljø, økonomi og sosial ansvar er tett knyttet sammen med bærekraftig utvikling.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om etikk, bærekraft og samfunnsansvar i et designhistorisk perspektiv 
 • har kunnskap om økonomiske, sosiale og miljømessige konsekvenser i forhold til designfagene
 • har kunnskap om komplekse samfunnsproblemer (wicked problems) og hvordan «design thinking» kan bidra til å løse dem.
 • har kunnskap om universal utforming i designprosessen.
 • har kunnskap om vugge-til-vugge-prinsippet.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende designmetodikk til å identifisere ulike perspektiver på sosiale problemer
 • kan tilrettelegge for bærekraftig prosjektplanlegging
 • kan tilrettelegge for universell utforming i design prosessen

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan bruke begrepene  "wicked problems" og bærekraftig design som en referansekilde til egne og andres arbeider
 • kan gjennomføre en design prosess med en bærekraftig tilnærming
 • kan integrere bærekraftighet og universell utforming i konseptuelle løsninger
 • kan diskutere og argumentere for sine faglige valg og løsninger
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og ståsted

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur, bachelor i grafisk design og bachelor i tjenestedesign

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, prosjektarbeid, gruppearbeid, verksted og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidsverktøy

Datastyrt presentasjonsverktøy, snekkerverktøy, skisseblokk og blyant

Arbeidslivstilknytning

Besøk av gjesteforelesere fra konsulentkontorer og bedrifter

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Hildebrandt, Steen. 2017 «Verdensmålene- Vor Største mulighed og Udfordring» Viborg: Systime. 33-50 17 sider. Elektronisk tilgjengelig: https://systimes.systime.dk/fileadmin/indhold/Verdensm%C3%A5lene/Verdensmaalene_samlet.pdf

William McDonough, William og Michael Braungart . 2002. Cradle to cradle: remaking the way we make things. London: Vintage books. ISBN: 9780099535478. 192 sider. 

Whiteley, Nigel. 1993 Design for Society. London: Reaktion Books Ltd. ISBN: 9780948462658. 170 sider.

Asmervik, Sigmund. 2009. Universell utforming: byer, hus, parker og transport for alle. Trondheim: Akademika. ISBN:9788251923903 Sider: 100. 

Digitalt kompendium i emnet DSA2100 Designerens samfunnsansvar legges ut på læringsplattformen av emneansvarlig og inneholder:

Calvino, Italo. 1997. Invisible Cities. London: Vintage. ISBN: 9780099429838 s. 114-116. 3 sider

Buchanan, Richard. 1992. «Wicked Problems in Design Thinking». Design Issues 8(2)14-19. 6 sider

Papanek, Victor. 2009. «Designing for a Safe Future». I Clark og Brody (red.) Design Studies: A Reader, 469-473. Oxford: Berg. 5 sider.

Johnson, Steven 2010 «Where good ideas come from- A natural history of innovation» London: Penguin Books Ltd. 63-75 22 sider

Brown, Tim «Change by Design - How design Thinking Transforms Organisations and Inspires Innovation» New York: Harper Collins Publishers sider 203 - 225. 22 sider

Pallasma, Juhani. 2005. The Eyes of the skin, Architecture and the senses. 3.utg. Wiley - Academy. Sussex England: ISBN 9781119941286. 43-60 17 sider

Harari, Yuval Noah. 2017. «Sapiens - en kort historie om Menneskeheten» Oslo: Cappelen Damm s. 380 - 396.

Chouinard, Yvon, Vincent Stanley. 2012. The Responsible Company- what we¿ve learned from Patagonias first 40 years. Ventura: Patagonia Books. sider 85-92 6 sider

Ind, Nicholas, Sandra Horlings. 2016. Brands With a Conscience How to build a Successful and Responsible Brand. London: Kogan. 85-102. 17 sider

Andersen, Dag (Red) 2009. «100 års målene - Rapport fra et Samfunneksperiment» Oslo: Fluxforlag. 30 - 39 10 sider.

McCoy, Katherine. 2003. «Good Citizenship. Design as a Social and Political Force». I Heller og Vienne (red.) Citizen Designer: Perspectives on Design Responsibility, 2-8. New York: Allworth Press. 7 sider.

Klein, Naomi. 2014. This Changes Everything. New york: Simon & Schuster. 10-20. 11 sider

Samlet sidetall/pensum

Samlet sidetall 624 sider

Anbefalt litteratur

Rifkin, Jeremy. 2011. The Third Industrial Revolutuon - How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy, and the World. New York: Palgrave Macmillan. 

Papanek, Victor. 1985. Design for the real world, Human ecology and social change.  London: Thames and Hudson Ltd.