Innledning

Studenten(e) skal enten (a) skrive en lengre oppgave eller (b) gjennomføre et solid faglig utviklingsprosjekt. I alle tilfeller skal besvarelsen inneholde følgende deler:

Tittel: Bacheloroppgaven skal ha en tittel som gir et bilde av oppgavens tema og innhold (med utgangspunkt i problemstillingen, men behøver ikke å være lik denne). Tittelen skal oversettes til engelsk for bruk i vitnemålet (leveres i eget erklæringsskjema).

Problemstilling: Bacheloroppgaven skal ha en tydelig og klar problemstilling. Problemstillingen kan være et spørsmål som besvares, eller en hypotese som man vil enten teste eller videreutvikle. Problemstillingen skal være presis og avgrenset slik at målet for undersøkelsen kan oppfylles.

Teori og metode (teoretisk/metode del): Studenten(e) skal demonstrere kjennskap til aktuell og relevant teori/forskning innfor temaet, anvende det i egen studie knyttet til valgt tema, samt begrunne sine valg av det teoretiske grunnlaget for besvarelsen. Studenten(e) skal begrunne sine valg av metodestrategi, for eksempel kvalitativ eller kvantitativ metode, eller kombinasjon av disse to. Studenten(e) skal drøfte de teoretiske og metodologiske valgenes implikasjoner for datamaterialet.

Praktisk del: Bacheloroppgaven skal inneholde en praktisk del i tillegg til den teoretiske/skriftlige delen. Det gjelder egne kriterier for den praktiske delen, i tillegg til de ovennevnte kriteriene for den teoretiske delen. For BKM er det todelt, a) en mer tradisjonell samfunnsvitenskapelig del og b) den kreative kommunikasjonsløsningen som inneholder en skisse (kommunikasjonsstrategi) på valgte virkemidler og eksempler på tekst. Studenten(e) skal levere praktisk gjennomførte løsninger på den valgte problemstillingen i den form, og med det forhold/balanse mellom teoretisk og praktisk del, som er aktuell for gjeldende utdanning. Det skal være sammenheng mellom den praktiske og den teoretiske delen i oppgaven: (a) Vanligvis vil den praktiske delen bygge på den teoretiske, og skal da demonstrere at teorien kan anvendes i praksis. Den teoretiske delen kan da brukes f.eks. til å kartlegge behov. (b) Alternativt kan den teoretiske delen komme etter den praktiske delen, og kan da for eksempel benyttes til en systematisk kartlegging av hvordan den praktiske løsningen fungerer. (c) Unntaksvis kan oppgaven også veksle mellom flere praktiske og teoretiske deler, etter modell av teknologisk systemutvikling.

Omfang

Bacheloroppgaven har ikke et fast krav til omfang (antall sider, skisser eller løsninger). Hva som er hensiktsmessig lengde/løsningsform på oppgaven vil variere med hensyn til oppgavetypen, problemstilling, metode, osv. Spørsmål om omfang anbefales derfor å avgjøres i dialog med veileder.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder som er relevante for problemstillingen
 • har kunnskap om forskningsdesign og analyse av dette
 • har kjennskap til forskningsarbeid innenfor fagområdet

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende teori, metodekunnskap og fagstoff til å belyse en gitt problemstilling.
 • kan anvende relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer fra utdanningsløpet til å utvikle begrunnede løsninger innen sitt fagområde.
 • kan utvikle, planlegge og gjennomføre et større faglig undersøkelses- og utviklingsprosjekt basert på relevant teori og empiri.
 • kan reflektere over prestasjoner underveis i prosessen, og gjøre korrigeringer basert på egne refleksjoner og veiledning.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre en større undersøkelse eller kunstnerisk/utviklingsprosjekt
 • kan formidle sentralt fagstoff og teorier på en oversiktlig og forståelig måte
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger.
 • kan anvende teori for å forstå og løse praktiske problemstillinger
 • kan relatere kunnskaper og ferdigheter tilegnet gjennom utdanningsløpet til praktisk yrkesutøvelse i livet etter studiene.

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i interiørarkitektur

Bachelor i grafisk design

Bachelor i journalistikk

Læringsaktiviteter

Grupper

Bacheloroppgaven skal løses enten individuell eller i grupper inntil tre studenter:

 • Bachelor i interiør arkitektur (BIN), bachelor i grafisk design (BGD), og bachelor i journalistikk (BJO) skal gjennomføres individuelt, men det kan søkes om å skrive i gruppe.
 • Bachelor i kreativ markedskommunikasjon (BKM): i gruppe, men det kan søkes om å skrive individuelt.

Søknad om gruppe/individuell oppgave skal innsendes innen angitt frist.

Ved innlevering av gruppebasert bacheloroppgave, skal samtlige gruppemedlemmer levere en samtykkeerklæring som bekrefter at:

 • arbeidet er gruppens eget, og har ikke vært levert i noen annen sammenheng
 • alle kilder er redegjort for i henhold til retningslinjer
 • bacheloroppgaven er et resultat av likeverdig innsats fra alle gruppemedlemmer
 • det er gruppen som har ansvaret for innholdet

Brudd på bestemmelsene som tas med her er å betrakte som fusk.

Konfidensialitet

Hvis bacheloroppgaven skal behandles konfidensielt, må du/dere krysse av for konfidensialitet i innleverings- og erklæringsskjemaet som skal følge oppgaven. Normalt gis ett års konfidensialitet (dvs. oppgaven sperres for innsyn i ett år). Du/dere må selv påse og merke bacheloroppgavenes¿ forside med rødt trykk KONFIDENSIELL.

Prosjektskisse 1

Studenten(e) skal levere prosjektskisse 1 innen angitt frist. Prosjektskisse 1 skal inneholde en kort gjennomgang av Problemstilling, bakgrunnen for oppgaven, foreløpig teori/kilder, litt om metode for datainnsamling (research og idéutvikling, samt informasjon om gruppesammensetning (hvis gruppe). Prosjektskisse 1 utgjør grunnlaget for valg av relevant veileder.

Prosjektskisse 2

Prosjektskisse 2 er en gjennomarbeidet, og utvidet versjon av prosjektskisse 1. Studenten(e) skal levere prosjektskisse 2 innen angitt frist. Prosjektskisse 2 skal brukes som grunnlag for videre arbeid med innhold og struktur i bacheloroppgaven: skissen skal inneholde følgende (krav til innhold): 

 • Presentasjon av tema, og begrunnelse for det valgte temaet
 • Problemstilling (og utdypning av problemstillingen). Problemstillingen kan ha form av et tema som skal eksploreres, et spørsmål som ikke skal besvares, en hypotese som skal testes, eller et tema som skal utvikles i et prosjektformat. Problemstilling kan dreie seg om et forhold du ønsker å utforske. I forhold til BKM kan problemstillingen kombineres med forslag til en praktisk markedskommunikasjonsløsning. BIN studenter får utforme en problemstilling med underspørsmål kombinert med tegningsunderlag. Ved formulering av problemstilling, er det viktig å ta hensyn til om det er mulig å besvare den, om det er mulig å finne nok informasjon om den, og hvordan du har tenkt å gå frem for å finne svar på den. Det lønner seg alltid å bruke god tid på å finne en god formulering, og vri og vende på den, slik at den etter hvert finner den formen du er fortrolig med.
 • Antatt leveranse i praktisk del (hva man forventer at resultatet av den praktiske delen skal inneholde)
 • Teori. Foreløpig forslag til relevant teori. En kort begrunnelse på hvorfor foreslåtte teori(er) kan være relevante.
 • Metode: Kvalitativ/kvantitativ eller andre metoder, utvalg og datainnsamlingsmetoder, samt metoder for idéutvikling
 • Etikk og anonymitet (hvis oppgaven krever det. Et eksempel på dette kan være anonymisering av informanter fra kvalitative dybdeintervjuer).
 • Tidsplan og foreløpig disposisjon av oppgaven (prosjektet/problemstillingen)
 • Referanseliste 

Rammer

 • Prosjektskisse 2 skal være kort og konsis, 1200 ord, +/- 10% (referanseliste og tidsplan kommer i tillegg). For designfagene skal det, i tillegg til skriftlig del, leveres eventuelle visuelle underlag for prosjektet som skal gjennomføres (for eksempel tegningsunderlag til interiørprosjekter eller for grafisk design i rom).
 • Enkelte studier har utarbeidet eget mal for prosjektskisse 2. Malene tar utgangspunkt i krav «innhold» og «rammer» beskrevet ovenfor.    

Anbefalt tidsbruk

Omtrent 600 timer

- Det tilbys 6 veiledningstimer à 45 minutter.

- For å gjøre veiledningstimen så effektiv som mulig, skal veileder ha materiale innlevert fra gruppen minst 48 timer på forhånd.

- Siste veiledningsdato vil være to uker før innleveringsdato.

Arbeidslivstilknytning

Bacheloroppgavens empiri kan eventuelt innhentes fra samfunn og/eller næringsliv om problemstillingen tilsier det. Det er opp til studenten(e) å kontakte relevante informanter eller samarbeidspartnere fra samfunn-/ næringsliv. 

Obligatorisk aktivitet

Innlevering av prosjektskisse 2 er en obligatorisk aktivitet i dette emnet.

Frist for innlevering vil bli annonsert.

Studenter som ikke får godkjent prosjektskisse 2, vil kunne få levere på nytt innen angitt frist. 

Vurderingskriterier:

 • Prosjektskisse 2 skal dokumentere evne til å avgrense og planlegge eget arbeid eller arbeid i gruppe, med særlig vekt på sammenhengen mellom realistisk valg av problemstilling og relevant teoretisk og metodisk tilnærming.

 • Prosjektskisse 2 vil bli vurdert til ikke godkjent ved for eksempel manglende avgrensning av problemstilling, uegnet teoretisk, praktisk, eller metodisk tilnærming.

 • Prosjektskisse 2 må være godkjent for å kunne levere bacheloroppgaven.

Eksamen

Eksamensdel: Bacheloroppgave, skriftlig hjemmeeksamen individuell eller i gruppe (inntil 3 studenter)*

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon/utsatt eksamen: Innebærer krav om gjentak av obligatorisk aktivitet og eksamen ved neste ordinære gjennomføring. Det må lages ny prosjektskisse og ny bacheloroppgave.