Innledning

Følgende tema vil være sentrale i emnet: 

 • Vekst, utvilkling og aldringsprosess
 • Fysisk aktivitet og helse blant barn, unge og eldre
 • Fysisk aktivitet under svangerskap og barsel
 • Tilrettelegging av fysisk aktivitet for overnevnte grupper

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten....

 • kan gjøre rede for betydningen av og hvordan fysisk aktivitet påvirker barn, unge og eldre
 • kan beskrive effekter av fysisk aktivitet knyttet kvinnehelse herunder graviditet og barsel
 • kan gjøre rede for spesielle hensyn man må ta i tilrettelegging av fysisk aktivitet knyttet til  overnevnte grupper, samt personer med ulik kulturell bakgrunn
 • kan gi eksempler på lavterskelaktiviteter

 

Ferdigheter

Studenten....

 • kan tilrettelegge for fysisk aktivitet for overnevnte grupper
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere en intervensjon med fysisk aktivitet for barn, unge eller eldre

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan vise gode holdninger i kontakt med med mennesker med ulike forutsetninger, ambisjoner og behov
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Emnet inngår i

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Læringsaktiviteter

Forelesninger, problembasert gruppearbeid og praktisk ferdighetstrening

Anbefalt tidsbruk

250 timer

Arbeidslivstilknytning

Bruk av eksterne forelesere

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 25 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt