Innhold

 • Energi og energiforbruk
 • Energigivende næringsstoffer
 • Omsetning av energigivende næringsstoffer
 • Vitaminer og mineralstoffer
 • Næringsstoffanbefalinger versus kostråd
 • Kosttilskudd

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan beskrive faktorene som bestemmer et individs totale energiomsetning
 • kan redegjøre for funksjon, behov, kilder, omsetning av karbohydrater, protein og fett, samt funksjon og omsetning av alkohol
 • kan beskrive anbefalinger og grunnlaget for anbefalinger for inntak av energi totalt og for de energigivende makro- og mikronæringsstoffene
 • kan beskrive kilder til, inntak i ulike grupper, metabolisme, funksjon, behov, innhold og utnyttelse av de ulike vitaminer og mineralstoffer.
 • kan gi eksempler på konsekvenser av høye og lave inntak av makro- og mikronæringsstoffene
 • kan gi eksempler på grupper som kan ha behov for kosttilskudd

Ferdigheter

Studenten...

 • kan beregne energibehov for individer og grupper med utgangspunkt i fysiologisk viten og internasjonalt aksepterte metoder
 • kan vurdere næringsinnhold og energifordeling i kosten
 • kan sammenligne og vurdere kvalitet og nytteverdi av kosttilskudd

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan diskutere og utveksle synspunkter om mat, fysisk aktivitet og helse i tverrfaglig gruppe

Emnet inngår i

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger, problembasert gruppearbeid og individuelt arbeid. Praktisk ferdighetstrening; kostregistrering og blodsukkerforsøk.

Studentene skal også se 90 korte videofiler (tilgjengeliggjøres på læringsplattformen ved semesterstart).

Anbefalt tidsbruk

270 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studentene må ha fått godkjent det skriftlige arbeidskravet for å ha rett til å gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator (se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Helsedirektoratet. Kosthåndboken: veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet; 2012. IS-1972. 280 s. [Pensum: s. 29-32, 34-35, 87-89,  9 s. Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/kosthandboken-veileder-i-erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenesten]

Helsedirektoratet. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Oslo: Helsedirektoratet; 2014. IS-2170 27 s. [Pensum: 19 s. Tilgang fra: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/anbefalinger-om-kosthold-ernering-og-fysisk-aktivitet]       

Nasjonalt råd for ernæring. Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge: metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. IS-1881. 353 s. [Pensum:  s. 5-45, kap. 15, 17, 28 og 29, 114 s. Tilgang fra: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer-metodologi-og-vitenskapelig-kunnskapsgrunnlag ]

Pedersen JI, Hjartåker A, Anderssen SA. Grunnleggende ernæringslære. Oslo: Gyldendal Akademiske; 2017. 470 s. ISBN: 9788205496934 . [Pensum: Kap. 5, 7, 8, 10, 11 og 12. Totalt 210 s.]

Artikler

Blomhoff R. Antioksidanter og oksidativt stress. Tidsskr Nor Lægeforen. 2004; 124:1643-5. [Tilgang fra: http://tidsskriftet.no/2004/06/tema-ernaering/antioksidanter-og-oksidativt-stress]

Drevon CA. Bruk og misbruk av kosttilskudd. Tidsskr Nor Lægeforen. 2004; 124:1240-2. [Tilgang fra: http://tidsskriftet.no/2004/05/legemidler-i-praksis/bruk-og-misbruk-av-kosttilskudd]

Frankenfield D, Roth-Yousey L, Compher C. Comparison of predictive equations for resting metabolic rate in healthy nonobese and obese adults: a systematic review. J Am Diet Assoc. 2005;105(5):775-89. [Pensum: 15 s. Deles ut på forelesning].

Sloth B, Krog-Mikkelsen I, Flint A, Tettens I, Björck I, Vinoy, S et. al. No difference in body weight decrease between a low-glycemic-index and a high-glycemic-index diet but reduced LDL cholesterol after 10-wk ad libitum intake of the low-glycemic-index diet. Am J Clin Nutr 2004; 80(2):337-47. [Tilgang fra: http://ajcn.nutrition.org/content/80/2/337.long]

Samlet sidetall/pensum

382 sider

Anbefalt litteratur

Kostholdsplanleggeren [kostberegningsprogram]. Oslo: Mattilsynet. Hentet februar 2018. [Tilgang fra: https://www.kostholdsplanleggeren.no/]

Nordisk ministerråd. Nordic Nutrition Recommendations 2012: Integrating nutrition and physical activity. København: Nordisk ministerråd; 2014. Norden 2014:002. 627 s. ISBN 978-92-893-2670-4. [Tilgjengelig fra: https://www.norden.org/en/theme/nordic-nutrition-recommendation/nordic-nutrition-recommendations-2012]