Innledning

Følgende tema er sentrale i emnet:

 • Hvordan utøve motiverende lederskap i folkehelsearbeidet når en arbeider med grupper:
  • Hvordan utøve kommunikatorrollen
  • Hvordan være en god rollemodell
  • Hvordan utføre trener-/ veilederrollen
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av fysisk aktivitet/trening i grupper for de vanligste livsstilssykdommene
  • muskel- og skjelettsykdommer
  • lungelidelser (astma og KOLS)
  • hjerte- og karsykdommer
  • metabolske lidelser (metabolsk syndrom, diabetes og overvekt/fedme)
  • psykiske lidelser/mental helse
 • Valg av aktivitet, treningsmetoder, og dosering for økt helsegevinst i forhold til livsstilssykdommer
 • Hvordan skape en kultur for læring og forbedring i treningsgruppa
 • Hvordan skape en kultur som fremmer tro på egen mestring hos hver enkelt deltaker i gruppa

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om hjernens funksjon i forhold til motivasjon og adferd
 • kan gjøre rede for hvordan arbeide individbasert med samtale som verktøy for å fremme atferdsendring
 • har kunnskap om hvordan man planlegger, gjennomfører og evaluerer fysisk aktivitet/trening i grupper for de vanligste livsstilssykdommene
 • kan forklare hvordan man arbeider for å skape en kultur for læring og forbedring i treningsgruppa
 • har kunnskap om hvordan man arbeider for å skape en kultur som fremmer tro på egen mestring hos hver enkelt deltaker i gruppa

Ferdigheter

Studenten... 

 • kan anvende kunnskap om kommunikatorrollen, rollemodeller, trener- og veilederrollen til å utøve motiverende lederskap i folkehelsearbeidet
 • kan utarbeide, presentere og begrunne en treningsplan i forhold til livsstilssykdommer
 • kan gjøre velbegrunnede valg av aktivitet, treningsmetoder, og dosering for økt helsegevinst i forhold til livsstilssykdommer
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere en treningsplan der man som instruktør klarer gi hvert enkelt individ i gruppen trening som gir effekt i forhold til målsetningen
 • kan organisere effektivt selve gjennomføringen av økten

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan veilede innen fysisk aktivitet og friluftsliv, med utgangspunkt i sin kommunikasjonskompetanse, samt reflektere over sin rolle som trener/veileder
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere ulike prosjekt og tiltak innen fysisk aktivitet, i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • har evne til å reflektere over egen kunnskap og ferdigheter i forhold til utøvelse av motiverende lederskap i folkehelsearbeidet
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • har gode holdninger i kontakt med medmennesker med ulike forutsetninger, ambisjoner og behov

Emnet inngår i

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Læringsaktiviteter

Forelesninger, problembasert gruppearbeid og individuelt arbeid i forhold til å planlegge, gjennomføre og evaluere trening av en gruppe personer i ulike livsfaser med forskjellige treningsmål. Videre vil de være fokus på de vanligste livsstilssykdommer

Anbefalt tidsbruk

275 timer

Obligatorisk aktivitet

1. Obligatorisk deltakelse: Det stilles krav om 80 % deltakelse i undervisningen i henhold til Retningslinjer for obligatorisk deltakelse og ekstern praksis.

2. Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

    Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

    Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent obligatoriske aktiviteter i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. Studenter som ikke har fått godkjenning kan gjenta aktivitet ved neste ordinære gjennomføring.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Gjerset A. Idrettens treningslære. Oslo: Universitetsforlaget 2015 ISBN: 9788205391949 Kapittel: 3, 13-24, 28-30 (450 sider)

Nàsholm, C. og Barth, T. (2007) Motiverende samtale - endring på egne vilkår. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel: 1-13, 171 sider. ISBN. 978-82-450-0525-7.

Ken Blanchard, Spencer Johnson, (2012) One minute manager ISBN: 978-82-93127-00-0 115 sider.

Samlet sidetall/pensum

736 sider

Anbefalt litteratur

Helsedirektoratet/ Bahr R. (red.) (2009). Aktivitetshandboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Rapport IS- 1592. Kap. 16-18, 21-29, 31,34,35,37,41,43 og 44 [Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/aktivitetshandboken-fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling]

Klarlund Pedersen B og Andersen LB. 2011. Fysisk aktivitet: handbog om forebyggelse og behandling. Sundhetsstyrelsen. Elektronisk ISBN: 978-87-7104-330-3. [Tilgjengelig fra: https://www.sst.dk/~/media/6B3A4AE698BC42139572C76C5854BA76.ashx]

Raastad T., Paulsen G., Refsnes P. E., Rønnestad B. R. og Wisnes A. R. Styrketrening- i teori og praksis. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS 2010. ISBN: 9788205382190 Kapittel: 1-16, 18 og 19 (213 sider).

Børtveit, T. og Prescott, P.(2004) Helse og atferdsendring. Oslo: Gyldendal akademiske. Kapittel: 1-18, 196 sider. ISBN 987-82-05-31131-2

Lillemyr, O.F. (2007). Motivasjon og selvforståelse. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel: 1-12, 209 sider. ISBN 978-82-15-01078-6