Innhold

Samfunn og helse:

 • Helsestatistikk i Norge
 • Fysisk aktivitet, kosthold og helse
 • Overvekt som helse- og samfunnsproblem
 • Sosiale ulikheter i helse
 • Samfunnsmessige utfordringer i en aldrende populasjon
 • Mentale lidelser
 • Helsevesenets oppbygning
 • Folketrygden
 • Helseøkonomi og helsepolitikk

Metodelære/statistikk/epidemiologi

 • Kritisk tenkning
 • Grunnleggende statistiske begreper
 • Epidemiologi
 • Hypotesetesting
 • Praktisk arbeid med data

Helsepsykologi:

 • Hva er helsepsykologi?
 • Modeller og teorier om helseatferd
 • Stressmestring

Etikk:

 • Etiske grunnbegreper
 • Biomedisinsk etikk
 • Konsekvensetikk, pliktetikk og taushetsplikt

Kommunikasjon:

 • Kommunikasjonens rolle i samhandling mellom pasient og behandler
 • Grunnlaget for god kommunikasjon og utfordringer i kommunikasjon
 • Nødvendige samtaleferdigheter
 • Motiverende kommunikasjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kjenner til oppbyggingen av en vitenskapelig artikkel 
 • kan gjøre rede for de grunnleggende psykologiske teoriene som ligger bak helseatferd og atferdsendring
 • kan forklare sammenhenger mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer for helse og velvære
 • kan gi eksempler på grunnleggende utfordringer i kommunikasjon
 • har grunnlag for å trene på samtaleferdigheter nødvendig i arbeid med pasienter og med behandlere fra ulike profesjoner
 • har grunnleggende kunnskap om hvordan statistiske analyser kan gjennomføres og hvordan hypoteser kan testes
 • kan beskrive etiske grunnbegreper og gjøre rede for de to hovedretningene innenfor moralfilosofi; pliktetikk og konsekvensetikk
 • kan gjengi hvordan konsekvensetikken og pliktetikken forholder seg til viktige samfunnsmessige spørsmål som f.eks taushetsplikt, dødshjelp og genteknologi
 • kan beskrive viktige mål på folkehelsen i Norge
 • kan beskrive hvordan folkehelsen påvirkes av fysisk aktivitet og kosthold, sosiale ulikheter, overvekt, mentale lidelser og en aldrende befolkning.

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan identifisere yrkesetiske dilemmaer knyttet til folkehelsearbeid
 • kan beskrive epidemiologiske metoder for å samle inn, beskrive og analysere informasjon om populasjoner
 • kan begrunne valg av epidemiologiske undersøkelser til forskjellige formål
 • kan beskrive tilfeldige og systematiske feil som kan gi feiltolkning av resultater

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • er i stand til å jobbe problembasert og formidle sentralt fagstoff innenfor helsepsykologi, etikk, samfunnsmedisin
 • er i stand til å reflektere over verdien av forebyggende og helsefremmende arbeid og vurdere hvordan ulike teorier om helseatferd kan brukes i praktisk arbeid
 • er i stand til å reflektere omkring kommunikasjonens rolle i samhandling mellom pasient og behandler
 • er i stand til å reflektere over egne holdninger i samfunnsaktuelle spørsmål
 • kan anvende faglige kunnskaper og ferdigheter i felles, tverrfaglig kunnskapsbygging gjennom gruppearbeid

Emnet inngår i

Bachelor i ernæring

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Årsenhet i grunnmedisin

Læringsaktiviteter

Forelesninger, problembasert gruppearbeid, studentpresentasjon i gruppe.

Forelesninger: 54 timer

Problembasert gruppearbeid: 15 timer

Anbefalt tidsbruk

275 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alfanumerisk/ finansiell kalkulator med tømt minne (se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Eide H, Eide T. Kommunikasjon i relasjoner: personorientering, samhandling, etikk. 3. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2017. 420 s. Pensum: Kapittel 1,2, 4-10 .  ISBN:9788205500563.

 

Espenes GA, Smedslund, G. Helsepsykologi. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2009. 445 s.Kapittel 1,4,5,6,12. 172 sider. ISBN: 9788205390751

 

Larsen Ø, Alvik A, Hagestad K, Nylenna M, red. Samfunnsmedisin. 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2008. 654 s. Kapittel 3,5,8,12,17,23,3132,33,38. 141 sider. ISBN: 9788205344594

 

Tranøy KE. Medisinsk etikk i vår tid. 4. utg. Bergen: Fagbokforlaget; 2005. 245 s. Kapittel 1,2 4,6 og 7 . 111 s.  ISBN: 9788245001648.

 

Harris M, Taylor G. Medical Statistics Made Easy. 3 utg. Bloxham: Scion Publishing. 2014. ISBN: 9781907904035. 116 sider.

Samlet sidetall/pensum

Totalt 674 sider + forelesningsmateriale 

Anbefalt litteratur

Dag Einar Sommervoll: Mattespettboka, statistikk; 1. utgave, Gyldendal akademisk; 2013. 169 s. ISBN: 9788205424845.

 

Aalen OO et al. Statistiske metoder i medisin og helsefag. Oslo: Gyldendal akademisk; 2006. 335 s. Kap. 2, 4, 5, 8, 9, 11 ISBN: 9788205346857. 

 

Thomas J, Nelson J, Silverman S. Research Methods in Physical Activity. 7. utg. Champaign: Human Kinetics; 2015. 494 s. ISBN: 9781450470445 7.