Innledning

Følgende tema er sentrale i emnet:

 • Vitaminer
 • Mineraler
 • Sporstoffer
 • Vann og elektrolytter
 • Antioksidanter
 • Kosttilskudd
 • Tilsetningsstoffer
 • Legemidler og næringsstoffer

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for vitaminenes nomenklatur, kjemiske struktur og egenskaper
 • kan gjøre rede for kilder, inntak i ulike grupper, fordøyelse, omsetning/metabolisme, funksjon, behov, innhold og utnyttelse av de ulike vitaminer og mineralstoffer
 • kan beskrive anbefalt inntak for ulike mikronæringsstoffer og grunnlaget for disse anbefalingene
 • kan beskrive konsekvenser av høye og lave inntak av de ulike mikronæringsstoffene
 • kan gjøre rede for dannelsen av frie radikaler og nevne ulike helsetilstander (sykdommer) som er assosiert med frie radikaler
 • kan gjøre rede for kroppens antioksidantforsvar og beskrive kjente, potente antioksidanter
 • kan gjøre rede for vannets fordeling/distribusjon i kroppen, vannets viktigste funksjoner i kroppen, bestemmelse av væskestatus, behov, anbefalinger for inntak, samt tilstander med økt behov for væske
 • kan gi eksempler på grupper som kan ha behov for kosttilskudd og gjøre rede for hvilke grupper myndighetene anbefaler kosttilskudd til
 • kan gjøre rede for hva slags krav som settes til merking av kosttilskuddene
 • kan gjøre rede for klassifisering, funksjon og krav til dokumentasjon av de mest kjente tilsetningsstoffene
 • kan gjøre rede for effekter av legemidler på ernæringsstatus og inntak, absorpsjon og omsetning av næringsstoffer
 • kan gjøre rede for effekter av næringsstoffer og ernæringsstatus på absorpsjon og metabolisme av legemidler

Ferdigheter

Studenten...

 • er i stand til å vurdere kvaliteten og behovet for et kosttilskudd, og kunne sammenligne kvaliteten på ulike kosttilskudd

Generell kompetanse

Studenten...

 • er i stand til å jobbe problembasert og formidle sentralt fagstoff innenfor biokjemi og ernæringsfysiologi   

Emnet inngår i

Bachelor i ernæring

Læringsaktiviteter

Forelesninger, praktiske øvelser, problembasert gruppearbeid og individuelt arbeid. Praktisk ferdighetstrening; studentpresentasjon i gruppe, vurdere/sammenligne et utvalg kosttilskudd.

Forelesninger: 50 timer

Praktisk undervisning: 6 timer

Anbefalt tidsbruk

270 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Drevon CA,  Blomhoff R. Mat og medisin: lærebok i generell klinisk ernæring. 6. utg. Kristiansand: Cappelen Damm; 2012. 540 s. (Kap 9, 11-20, ca. 150 sider)* ISBN: 9788276349672. 

Drevon CA, Henriksen HB, Sanderud M, Gundersen TE, Blomhoff R. Biologiske effekter av vitamin K og forekomst i norsk kosthold. Tidsskr Nor Laegeforen 2004;124(12):1650-4. [Tilgjengelig fra: http://tidsskriftet.no/sites/tidsskriftet.no/files/pdf2004--1650-4.pdf ]

Borch-Johnsen B, Hagve T-A, Hauge A, Thorstensen K. Regulering av jernbalansen. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129(9): 858-62. [Tilgjengelig fra: http://tidsskriftet.no/sites/tidsskriftet.no/files/pdf2009--858-62.pdf ]

Helsedirektoratet. Kosthåndboken: veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet; 2012. 280 s. IS-1972. Kap 16, 7 s. [Tilgjengelig fra:  https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/kosthandboken-veileder-i-erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenesten ]

Hemilä H, Chalker E. Vitamin C for preventing and treating the common cold. The Cochrane Database Syst Rev 2013;(1). Art. No.:CD000980.doi:10.1002/14651858.CD000980.pub4. 103 s. [Tilgjengelig fra:  https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD000980.pub3/epdf/full ]

Nasjonalt råd for ernæring. Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge: metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. 356 s. IS-1881.Kap 15, ca 25 s. [Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer-metodologi-og-vitenskapelig-kunnskapsgrunnlag ]

Nordisk ministerråd. Nordic Nutrition Recommendations 2012: Integrating nutrition and physical activity. 5th ed. København: Nordisk ministerråd; 2014. Norden 2014:002. 627 s. Pensum: kap. 15 og 16, ca. 30 s. ISBN 978-92-893-2670-4 [Tilgjengelig fra: https://www.norden.org/en/publication/nordic-nutrition-recommendations-2012-0 ]

Ross CA, Caballero B, Cousins RJ, Tucker KL, Ziegler, Thomas ed. Modern Nutrition in Health and Disease. 11. ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2013. 1616 s. Pensum: (kap 6-29, 46, 101 og 103, ca. 350 s.)* ISBN: 9781605474618. 

Samlet sidetall/pensum

681 sider

Anbefalt litteratur

Ferrier DR. Biochemistry. 7. utg. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2017. 565 s. I serie: Lippincott's Illustrated Reviews. (Kap. 28. og 29. ca. 34 sider.)* ISBN: 9781496363541.