Innhold

Introduksjon: Grunnleggende sosiologiske begreper og typologier. Hvorfor studere turist, attraksjon og opplevelse i reiselivsstudiet?

Turistteori: Hvorfor reiser man? Motivasjon. Historisk tilbakeblikk på den reisende; dannelsesreisen, pilegrimsreisen, handelsreisen. Reisen som hellig, brudd med det normale, motsetning arbeid ¿ ferie, som meningsfull og/eller autentisk, som lærdom og/eller avkobling/opplevelse/nytelse og /eller statusmarkør, ¿turistens blikk¿ ¿ visuelt og distansert, sosialt konstruert. Hvem er turisten? Typologier; masseturister, utforskere, alternative turister; hjelpeturister, langtidsturister, opplevelsesturister, helseturister, etc.

Attraksjonsteori: Kultur som ressurs, marked, attraksjon, tilrettelegging og formidling. Fra natur- eller kulturressurs til attraksjon. Autentisitet. Kultur som noe reiselivsbransjen tilrettelegger og selger, kommersialisering, det samiske, det norske, eksotifisering. Turistens forestilling, identifikasjon, attraksjonens symbolbruk, iscenesatt autentisitet. Kulturarv ¿ bevaring, revitalisering, representasjon. Eksempler fra vikingtiden, folkeeventyr, litteratur, musikk, kunst, teater, bondekultur og det nye Norge ved Operaen og Fjordbyen.

Opplevelsesteori: Opplevelsesbasert verdiskaping. Å skape meningsfulle opplevelser; opplevelsesmåter og -elementer, turistens deltagelse og innlevelse, ekstraordinære opplevelser. Opplevelsesrommet, opplevelsesproduksjon, opplevelsesøkonomi. Hva slags turister søker opplevelser?

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal etter endt emne ha kunnskap om spesielt tre fagområder. Det første består i en innføring i turistens og den reisendes kjennetegn, rolle, motiver og typer. Det andre området gir en innføring i attraksjonens generelle kjennetegn, grad av autentisitet og tiltrekningskraft på ulike typer turister nasjonalt, internasjonalt og innen ulike målgrupper. Det tredje er en innføring i opplevelsesteori. Målet er å fremme studentens kjennskap til det norske turistproduktet, ulike opplevelsesmåter, samt hvordan Norge kan fremstå som attraktiv i nasjonale og internasjonale markeder.

 

Ferdigheter

Studenten skal etter endt emne ha bred forståelse for hva ulike typer turister ønsker å oppleve, og derav utviklet innsikt i hvordan man fra næringsperspektiv kan sette sammen ulike deler av turistproduktet til en helhetlig opplevelse. Videre skal studenten forstå hvordan han/hun kan bidra til å utvikle de største attraksjoner i nasjonen for å oppnå denne opplevelsesdimensjonen for turisten. Studenten vil læres opp til å kunne utvikle attraksjonens potensial som del av et helhetlig nasjonalt turistprodukt. Han/hun vil også settes i stand til å videreutvikle eksisterende og utvikle nye attraksjoner basert på identitet, marked og ønskede typer turister.

 

Generell kompetanse

Studenten skal etter endt emne ha evne til å problematisere turisten som fenomen og kunne forstå turisten i samfunnet i dag. Videre skal han/hun ha innsikt i opplevelsesteorien og hvordan denne kan anvendes for å styrke produkt, attraksjon og opplevelse. Det er også viktig å ha innsikt i hvilken historie og hvilket bilde som formidles gjennom tilrettelegging av kulturbaserte attraksjoner. En konstruktiv og kritisk holdning til det norske turistprodukt i dag og i fremtiden søkes utviklet, samt hvordan dette kontinuerlig kan videreutvikles i tråd med markedet.

Emnet inngår i

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger, case og diskusjoner i klassen. Studentene skal også kunne presentere ulike former for oppgaver i klassen. Det inngår en bedriftsekskursjon som samordnes med IRO 1100. Det beregnes en betydelig egeninnsats.

Anbefalt tidsbruk

210 arbeidstimer.

Arbeidslivstilknytning

Ekskursjon til utvalgt destinasjon med foredrag og samtale med minimum to reiselivsbedrifter, i sammenheng med emnet Introduksjon til reiseliv og opplevelser

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Døving, Runar. 2011. «Stedet Syden». Norsk antropologisk Tidsskrift, 22(1): 18-34. 26 s. [Elektronisk tilgjengelig via Idunn: https://www.idunn.no/nat/2011/01/art09 ]

 

Jacobsen, Jens Kristian Steen, 2014. «Turismeattraksjoner». I Jacobsen og Viken (red.) Turisme, fenomen og næring, 197-213 Oslo: Gyldendal Akademisk. 17 s. Pris: ca.429,- [Pensumbok i emne Introduksjon til reiseliv, som går samtidig.]

 

Lyngnes, Sølvi. 2007. Kultur og turistattraksjoner: Jakten på det norske, jakten på opplevelser. Oslo: Universitetsforlaget ISBN: 9788215005829. Sider: 194. Pris: 329,-

 

Olsen, Kjell. 2006. "Making differences in a changing world: The Norwegian Sámi in the tourist industry." Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 6(1):37-53. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=20573575&site=ehost-live&scope=site ]

 

Week, Lara. 2012. "I am not a tourist: Aims and implications of "traveling"." Tourist Studies, 12(2): 186-203. [Elektronisk tilgjengelig via Sage: http://tou.sagepub.com/content/12/2/186.full.pdf ]

 

Kompendium for TUA1101 Turist og attraksjon selges ved skolens samarbeidende bokhandlere og inneholder:

 

Cohen, Eric. 1996. "The sociology of tourism: Approaches, issues, and findings." I Apostolopoulos, Leivadi og Yiannakis (red.) The sociology of tourism: Theoretical and empirical investigations, 51-73. London: Routledge.                                                              

 

------. 1996. "A phenomenology of tourism experiences." I Apostolopoulos, Leivadi og Yiannakis (red.) The sociology of tourism: Theoretical and empirical investigations, 90-114. London: Routledge.

 

Hanefors, Monica og Lena Mossberg. 2007. "Introduktion: Turisten i upplevelseindustrin." I Turisten i upplevelseindustrin, 15-37. Sverige: Studentlitteratur.

 

MacCannell, Dean. 1999. "Staged authenticity". I The tourist: A new theory of the leisure class, 91-107. Berkeley: University of California Press.

 

-----. 2001. "The commodification of culture." I Smith og Brent (red.) Hosts and guests revisited: Tourism issues in the 21st century, 380-390. Elmsford, N.Y.: Cognizant Communication.

 

Mossberg, Lena. 2007. "Kundens opplevelser og virksomhetens tilbud." I Å skape opplevelser: Fra OK til WOW, 13-31. Bergen: Fagbokforlaget.

 

Pedersen, Ann-Jorid. 2012. «Kunsten å skape meningsfulle opplevelser». I Opplevelsesøkonomi: Kunsten å designe opplevelser, 63-98. Latvia: Cappelen Damm.

 

______. 2015. «Et smartere liv». I Opplevelsesbasert verdiskaping, 13-45. Latvia: Cappelen Damm.

 

Sharpley, Richard. 2008. "Tourism and authenticity." I Tourism, tourists and society, 28 s. 4. utg. Huntingdon: ELM Publications. Kap. 8 S.1 til Kap. 8 S.28

 

-------. 2008. "Tourists: Roles and typologies." I Tourism, tourists and society, 32 s. 4. utg. Huntingdon: ELM Publications. Kap.4 S.1 til Kap.4 S. 32.

 

Smith, Valene L. 2001. "The nature of tourism." I Smith og Brent (red.) Hosts and guests revisited:    Tourism issues in the 21st century, 53-68. Elmsford, N.Y.: Cognizant Communication.

 

Urry, John og Jonas Larsen. 2011. "The tourist gaze." I The tourist gaze 3.0, 1-30. [3.utg.] London: Sage.

 

Wang, Ning. 1999. "Rethinking authenticity in tourism experience." Annals of Tourism Research 26 (2):349-370.

Samlet sidetall/pensum

587 sider.

Anbefalt litteratur

Laing, Jennifer og Warwick Frost. 2014. Explorer Travellers and Adventure Tourism. Bristol: Channel View Pub. ISBN: 9781845414573.

 

Pedersen, Ann Jorid. 2015. Opplevelsesbasert verdiskaping. Latvia: Cappelen Damm. ISBN: 9788202437923.