Innhold

Sentrale begreper

 • Globalisering, kompleksitet og tilhørighet
 • Etnosentrisme og kulturrelativisme, stereotypier og fordommer, empati
 • Kulturbegrepet og kulturfilter 
 • Kommunikasjonsteori, kommunikasjon som prosess, som tegn, fortolkning og kommunikasjonsmodeller
 • Verbal og non-verbal kommunikasjon, kommunikasjonsstiler, argumentasjonsstrategier
 • Høykontekstuell og lavkontekstuell kommunikasjon
 • Kulturelt baserte ulikheter i persepsjon, kognisjon og emosjon 
 • Verdensbilde, verdier og normer
 • Sosial kontekst, tidsoppfatning 
 • Hierarki - egalitet, individualisme - kollektivisme, privat - offentlig sfære

Kulturforståelse i nærings- og arbeidsliv 

 • Både turistrollen, kunde-, medarbeider- og ledelsesperspektivet utforskes og analyseres som arena for gjensidig forståelse og samhandling på tvers av kulturelt baserte forskjeller og likheter
 • Omhandler primært ansikt-til-ansikt situasjoner på en arbeidslivsarena, sekundært mediaformidlet kommunikasjon 
 • Komparasjon mellom ulike forretningskulturer globalt, eks. Kina og Skandinavia og "det norske" 
 • Ulike ledelsesstiler, makt og autoritet, kulturelle dilemma
 • Rolle og status, kjønn, religion, endring, tilpasning, mangfold
 • Globaliseringens betydning for kulturmøter innen etikk og korrupsjon

Kultur og kommunikasjon  

 • Kulturkunnskap: Kina og det asiatiske markedet
 • Markedskommunikasjon og symbolbruk i interkulturelle omgivelser
 • Konflikt og interkulturell kommunikasjonskompetanse

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten..

 • har kunnskap og innsikt i reiselivs- og hotellnæringen og det internasjonale arbeidslivet som arena for global samhandling og interkulturell kommunikasjon 
 • kan gjøre rede for ulike sosialantropologiske og sosiologiske perspektiver på kommunikasjon
 • kjenner til andres bilde av nordmenn og nasjonen Norge, og har kunnskap om "oss og dem"- tenkning (orientalisering) og bruk av stereotypier

Ferdigheter

Studenten..

 • kan analysere samhandlingsprosesser og gjenkjenne kommunikasjonsforskjeller
 • kan benytte seg av relevante strategier, metoder og teknikker for å oppnå effektiv kommunikasjon i relasjon til kunder/turister/gjester og medarbeidere/ledere fra ulike kulturer
 • kan identifisere mulige kulturelle årsaker til konflikter som kan oppstå
 • er i stand til å anvende komparative perspektiver for å kunne løse og/eller unngå kommunikasjonsproblemer
 • behersker kritisk bruk av kilder når han/hun søker kulturkunnskap
 • kan gjøre rede for mellommenneskelig kommunikasjon som en prosess og kan analysere denne prosessen i et kontekstuelt og komparativt perspektiv

Generell kompetanse

Studenten..

 • kan reflektere over globaliseringens betydning for kulturmøter innen tema som mangfold, etikk og korrupsjon
 • har innsikt i kulturelle dimensjoner i forretnings- og arbeidsliv, ved å forstå mulige årsaker til komunikasjonsforskjeller mellom individer
 • kan foreta etiske vurderinger og valg

Emnet inngår i

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Bachelor i hotelledelse

Læringsaktiviteter

Dialogbaserte forelesninger med øvelser og samtaler i grupper og plenum. Casediskusjoner og -oppgaver. Emnet krever stor grad av selvstudium gjennom lesning, samt samarbeid i kollokvier for å drøfte ulike problemstillinger for å kunne oppnå tilstrekkelig forståelse og ferdigheter

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Bruk av gjesteforeleser(e) fra bransjen og/eller internasjonalt arbeidsliv som jobber med relevante og konkrete problemstillinger.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studentene må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig indivdiuell hjemmeeksamen

Varighet: 48 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Dahl, Øyvind. 2013. Møter mellom mennesker. Innføring i interkulturell kommunikasjon. Oslo: Gyldendal akademisk. Sider: 313. ISBN: 9788205446847.

Digitalt kompendium for emnet INK3101 Interkulturell kommunikasjon legges ut på Canvas av emneansvarlig og inneholder:

Branine, Mohamad. 2011. "The Meaning and Importance of Managing Across Cultures." I Managing Across Cultures: Concepts, Policies and Practices, 11-33. Great Britain: Sage (23 s.)

-------------. 2011. "Contexts and the Cultural Dilemma of Managing across Cultures." I Managing Across Cultures: Concepts, Policies and Practices, 35-69. Great Britain: Sage (35 s.)

------------. 2011. "China and Hong Kong". I Managing Across Cultures: Concepts, Policies and Practices, 215-245. Great Britain: Sage (31 s.)

Eriksen, Thomas Hylland og Torunn Arntsen Sajjad. 2015. "Kultur: Forskjeller og likheter mellom mennesker." I Kulturforskjeller i praksis: Perspektiver på det flerkulturelle Norge, 33-48. 6. utg. Oslo: Gyldendal akademisk. (16 s.)

-----------. 2015. "Norskhet - hva er det?" I Kulturforskjeller i praksis: Perspektiver på det flerkulturelle Norge, 91-107. Oslo: Gyldendal akademisk. (17 s.)

Espedal, Bjarne m.fl. 2009. "Ledelse av norske multinasjonale selskaper: Fungerer norsk ledelse utenfor Norge?" I Sandal (red.) Kulturelt mangfold på arbeidsplassen: Utfordringer og virkemidler, 117-134. Oslo: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245007749. (18 s.)

Hansen, Mette Halskov og Stig Thøgersen. 2013. "Ulikhet og sosial velferd." I Kina: Stat, samfunn og individ, 178-195. 2.utg. Oslo: Universitetsforlaget. (18 s.)

Johansen, Kjell Eyvind og Arne Johan Vetlesen. 2000. "Etikk, moral og verdier." I Innføring i etikk, 108-115. Oslo: Universitetsforlaget. (8 s.)

Jørgensen, Sten Inge. 2010. "BRIC-landene" og "Multinasjonale selskaper." I Globale utfordringer, 35-47Kristiansand: Høyskoleforlaget (13 s.)

Kristoffersen, Henning 2010. "Hva er det kinesiske?" I Det nye Kina: Kinesisk handel, kultur og politikk, 18-33. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget. (22 s.)

--------------. 2010 "Kinesisk forretningskultur og kommunikasjon." I Det nye Kina: Kinesisk handel, kultur og politikk, 161-177. 2.utg. Oslo: Universitetsforlaget. (9 s.)

Liu, Shuang, Zala Volcic og Cindy Gallois. 2015. "Becoming an Effective Intercultural Communicator." I Introducing Intercultural Communication, Global Cultures and Contexts, 301-321. 2.utg. Great Britain: Sage. (20 s.)

Mead, Richard og Tim G. Andrews. 2009. "Analyzing Cultures: Making comparisons". I International Management,  27-47. 4.utg. Great Britain: Wiley (21 s.)

Olsen, Kjell. 2014. "Reiser og tverrkulturell kommunikasjon." I Jacobsen og Viken (red.) Turisme:     Fenomen og næring, 217-231. Oslo: Gyldendal akademisk. (15 s.)

Walaas, Kjersti Ruud. 2017. «Interkulturell forståelse og kommunikasjon". I Johansen, Olav og Helene Sætersdal (red.) HR og personalledelse, 297-322. Oslo: Fagbokforlaget. (26 s.)

Antall sider i artikler: 292

Samlet sidetall/pensum

605 sider

Anbefalt litteratur

Branine, Mohamed. 2011. Managing across cultures: Concepts, policies and practices. Los Angeles: Sage. ISBN: 9781849207294.

Eriksen, Thomas Hylland og Torunn Arntsen Sajjad. 2015. Kulturforskjeller i praksis: Perspektiver på det flerkulturelle Norge. 6. utg. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205481770.

Kristoffersen, Henning. 2010. Det nye Kina: Kinesisk handel, kultur og politikk. 2.utg. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215017129.

Liu, Shuang, Zala Volcic og Cindy Gallois. 2015. Introducing Intercultural Communication. Global Cultures and Contexts. Great Britain: Sage. ISBN: 9781446285916.

Sandal, Gro Mjeldheim (red.) 2009. Kulturelt mangfold på arbeidsplassen: Utfordringer og virkemidler. Oslo: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245007749.