Innhold

Introduksjon til den digitale økonomien

Fra fysiske varer til digitale tjenester

Den nye delingsøkonomien

Introduksjon til IKT og reiseliv - historikk og utvikling, globalisering

Hvordan forstå den digitale reisende og vedkommendes behov

IKT som virkemiddel for å øke kundetilfredsheten

Viktige distribusjonskanaler

Internett. Web 2.0 og 3.0

Sosiale medier og reiseliv

Hvordan kan reiselivsbedrifter legge til rette for bruk av smarttelefoner og tablets?

Flyselskapenes bruk av ny teknologi

Landbaserte transportselskaper, og deres bruk av ny teknologi

Hoteller, overnattingsbedrifter og serveringssteder, og deres bruk av ny teknologi

IKT-systemer hos destinasjonsselskaper og på reisemålet

Hvordan kan IKT fremme bærekraftig reiseliv?

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om nye digitale tjenester og hvordan reiselivsbedrifter kan bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som strategiske ledelsesverktøy.
 • kan definere og forstå ulike typer IKT-hjelpemidler.
 • kjenner til hvordan ny teknologi fungerer som et hjelpemiddel for potensielle kunder før, under og etter reisen.
 • har innsikt i den betydelige endringen av næringen som digitaliseringen av reiselivstjenester har ført med seg.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan redegjøre for konkrete anvendelsesområder for IKT i ulike reiselivssektorer.
 • kjenner til hvordan verdikjeder i transport-, overnattings-, aktivitets- og restaurantbransjen digitaliseres. 
 • kan ved hjelp av overnevnte kjennskap analysere et mangfold av IKT-bruk innen reiselivet.
 • kan kategorisere ulike internettsider og kan benytte seg av noen av de nye applikasjonene og IKT-systemene i praksis.
 • kan analysere innovasjonsdrivere og teknologisk endring i det digitale landskapet.
 • kan se hvordan digitale hjelpemidler kan bidra til en bærekraftig reiselivsnæring.

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over rollen IKT spiller for ulike typer reiselivsorganisasjoner.

Emnet inngår i

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen både gruppevis og individuelt. Det beregnes en betydelig egeninnsats.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Næringslivskontakt kan etableres på flere måter i dette emnet, for eksempel:

1. Utflukt til en relevant reiselivsorganisasjon

2. Gjesteforelesere fra reiselivsnæringen

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter). 

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Benckendorff, Pierre J., Pauline J. Sheldon og Daniel R. Fesenmaier. 2014. Tourism Information Technology. 2 utg. CABI. ISBN: 9781780641850. 388 sider. Pris: 629,-

Krokan, Arne. 2015. Det friksjonsfrie samfunn: Om utviklingen av nye digitale tjenester. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202412234. 226 sider. Pris: 369,-

Samlet sidetall/pensum

614 sider.