Innhold

Studenten skal etter endt emne beherske profesjonell kommunikasjon på engelsk innen følgende områder:

  • Skrive forretningsbrev og -mail
  • Skrive jobbsøknad og CV
  • Presentere og markedsføre en turistattraksjon med hjelp av historiefortelling/ digitale media
  • Kunderelasjoner i reiselivet (klagebehandling, kunderådgivning etc.)
  • Internasjonale forhandlinger

Læringsutbytte

Kunnskap

* Kandidaten har basiskunnskap om tverkulturell forretningskommunikasjon og de sentrale teorier og metoder for å oppnå en vellykket forhandling på tvers av kulturer.

* Kandidaten kjenner til historiefortelling som kommunikasjonsverktøy for å utvikle og formidle en turistdestinasjon.

* Kandidaten har gode kunnskaper om profesjonell engelsk tilpasset et utvalg aktuelle situasjoner i arbeidslivet, samt kunnskap om grammatikk og korrekt setningsoppbygging på engelsk.

* Kandidaten har kunnskap om adekvat uttrykksmåte og struktur i både muntlige og skriftlige kommunikasjonsformer, som i forretningsbrev og -mail, telefonsamtaler, muntlige presentasjoner, i kontakt med kunder, kollegaer og partnere.

Ferdigheter

Kandidaten kan anvende faglig kunnskap i møte med ulike utfordringer på engelsk, og beherske formell kommunikasjon både muntlig og skriftlig innen en rekke profesjonelle kommunikasjonsområder, slik at kandidaten kan framtre som dyktig og profesjonell i interaksjon med kunder og forretningspartnere.

Kandidatene skal opparbeide ferdigheter i språkstruktur og grammatikk, samt utvikle et profesjonelt ordforråd relatert til reiseliv og forretningsliv.

 

Generell kompetanse

Kandidaten kan kommunisere effektivt, formelt og profesjonelt på engelsk i en rekke aktuelle situasjoner og roller knyttet til internasjonalt forretningsliv og reiselivsbransje.

Kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.

Emnet inngår i

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Læringsaktiviteter

Ett arbeidskrav blir dokumentert skriftlig og må være godkjent for å ha rett til å gå opp til eksamen.

Arbeidskrav består av to muntlige presentasjoner etter arbeidet med stoffet i timene samt en skriftlig innlevering, og de gjennomføres i grupper.  

Individuell skriftlig 3-timers eksamen som teller 100% av helhetlig vurdering.

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Case, situasjoner og eksempler fra virkeligheten.

Bedriftsbesøk til hotellet The Thief

Gjesteforeleser når aktuelt

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enspråklig ordbok (English-English)

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Fisher, Roger, William Ury og Bruce Patton (red.) 1999. Getting to yes: negotiating an agreement without giving in. 2. utg. London: Random House. ISBN: 9780143118756. Pris: ca.139,-

 

Mossberg, Lena. 2008. "Extraordinary experiences through storytelling." Scandinavian Journal of Hospitality & Tourism, 8(3):195-210. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=hjh&AN=35484123&site=ehost-live&scope=site ]

 

Nordic Innovation Centre (NICE) 2011: Report from project  08041  Storytelling and Destination development. The Icelandic Case: The Settlement Centre of Iceland  (I-VIII, 1-7  og 26-33). [Elektronisk tilgjengelig via nordicinnovation.org: http://www.nordicinnovation.org/Global/_Publications/Reports/2010/201012_StorytellingAndDestinationDevelopment_report.pdf ]

 

 

Singh, Sangeeta  og Stephan Sonnenburg. 2012. "Brand Performances in Social Media." Journal of Interactive Marketing, 26 189-197. [Elektronisk tilgjengelig via Google scholar (Bi Brage): https://brage.bibsys.no/xmlui//bitstream/handle/11250/93652/Singh_JIM_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y ]

 

 Kompendium for emnet EFB1102 English for Business Communication selges ved høyskolens samarbeidende bokhandlere og inneholder:

 

Blundel, Richard og Kate Ippolito. 2008. Effective organisational communication: Perspectives, principles and practices, 201-228, 317-348. 3. utg. Harlow: FT/Prentice Hall.

 

Gesteland, Richard R. 2005. Cross-cultural business behavior: Negotiating, selling, sourcing and managing across cultures, 17-45. København: Copenhagen Business School Press.

 

Fog, Klaus, Christian Budtz og Baris Yakaboylu. 2005. Storytelling: Branding in practice. 14-22, 30-44. Berlin: Springer. ISBN: 354023501.

 

Harding, Keith. 1998. Going international: English for Tourism, 43-46, 52-56, 150-155. Oxford University Press.

 

Jacob, Miriam og Peter Strutt. 2003. English for international tourism: Course book, 10-11, 15, 36-37, 65-69 og 108-109. Harlow: Longman.

 

Littlejohn, Andrew. 2005. Company to company: A task-based approach to business emails, letters and faxes: Student's book, 7-23. 4. utg. Cambridge: Cambridge University Press.

  

Rodgers, Drew. 1998. English for international negotiations: a cross-cultural case study approach, 22-34, 78-86. Cambridge: Cambridge University Press.

Samlet sidetall/pensum

434 sider

Anbefalt litteratur

Murphy, Raymond. 2012. English grammar in use: A self-study reference and practice book for intermediate students of English: With answers. 4. utg. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9780521189064

 

Oxford Advanced Learner´s Dictionary (tillatt til eksamen), og en god Norsk-Engelsk/Engelsk-Norsk ordbok (ikke tillatt til eksamen)