Innhold

Emnet gir god innsikt i destinasjonsledelse.

Sentrale tema vil være:

 • Introduksjon til destinasjonsledelse

  • Begrep og rammeverk: Hva er en destinasjon?

  • Hva er ledelse i destinasjonssammenheng?

  • Hvem leder?

  • Hva ledes?

 • Forhold som påvirker destinasjonen

  • Forretningsaktører og interessenter

  • Forhold som påvirker konkurransekraft og bærekraft

  • Konkurranseevne og strategivalg lokalt og globalt

 • Destinasjonen som strategisk forretningsenhet

  • Hvordan bygge konkurransefortrinn

  • Destinasjonens plass i verdikjeden

  • Verdiskaping og resultater

  • Bærekraftige destinasjoner

 • Destinasjonsselskap og destinasjonsmarkedsføring

  • Hva er god ledelse i destinasjonssammenheng?

  • Hvorfor og hvordan samarbeide på destinasjoner

  • Partnerskap mellom offentlig og privat sektor

  • Funksjoner og oppgaver

  • Destinasjonsmarkedsføring med særlig vekt på merkevarebygging

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har både teoretisk og praktisk kunnskap om destinasjonens rolle i reiselivsnæringen
 • forstår hva ledelse innebærer i destinasjonssammenheng
 • har innsikt i ulike globale forhold som kan ha betydning for strategivalg for destinasjoner og deres tilbydere
 • kan vurdere tiltak for å øke destinasjoners konkurranseevne både nasjonalt og internasjonalt
 • kjenner til ulike modeller for destinasjonssamarbeid
 • er kjent med destinasjonsselskapets funksjoner og oppgaver med særlig vekt på markedsføring- og merkevarebygging

Ferdigheter

Studenten...

 • ser kompleksiteten i destinasjonsproduktet
 • forstår hvor mye forretningsaktører i en destinasjon betyr for destinasjonsutvikling, merkeposisjonering og markedsføring
 • kan bruke destinasjonsmodeller for å identifisere og løse utfordringer på en destinasjon
 • forstår hvordan destinasjoner kan ledes og styres, slik at de selv kan settes i stand til å delta i og lede allianser og samarbeid på destinasjonsniv

Generell kompetanse

Studenten...

 • har kunnskap om destinasjonens rolle som strategisk forretningsenhet i reiselivsnæringen
 • kan reflektere over verdiskaping og resultater på en destinasjon
 • har kunnskap om forhold som påvirker konkurransekraft og bærekraft for destinasjoner
 • har kunnskap om ulike typer destinasjoner
 • forstår hvordan merkevarebygging kan brukes som strategisk virkemiddel i destinasjonsmarkedsføring
 • har forståelse for hvordan man profesjonelt utvikler en destinasjon til merkevare

Emnet inngår i

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og studentpresentasjoner av gruppebaserte case oppgaver. Studentene forventes å møte godt forberedt.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Representanter fra reiselivsnæringen og/eller offentlig myndighet vil delta som gjesteforelesere.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 6-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Framke, Wolfgang. 2002. "The Destination as a Concept: A Discussion of the Business-related Perspective versus the Socio-cultural Approach in Tourism Theory." Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2(2): 92-109. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15022250216287

Garnes, Solveig. 2014. "Tourist Organizations and the Power of the Public Sector: A Corporate Governance Perspective." Scandinavian Journal of Public Administration, 18(1): 41-62. Fulltekst tilgjengelig via Scandinavian Journal of Public Administration: http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/sjpa/article/view/2754/2421

Mossberg, Lena. 2008. "Extraordinary Experiences through Storytelling." Scandinavian Journal of Hospitality &  Tourism, 8(3): 195-210. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15022250802532443

Mossberg, Lena m. fl. 2010. "Storytelling and Destination Development." Norden rapport. Theoretical Model on Storytelling and Destination Development (Kap. 2) og The Norwegian Case (Kap. 3), s. 4-17. Fulltekst tilgjengelig via Nordic Innovation Centre: http://www.nordicinnovation.org/Global/_Publications/Reports/2010/201012_StorytellingAndDestinationDevelopment_report.pdf

Munar, Ana Maria. 2012. "Social Media Strategies and Destination Management." Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 12(2): 101-120. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15022250.2012.679047

Ritchie J.R. Brent og Geoffrey I. Crouch. 2003. The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective. Oxon, UK: CABI Publishing. 272 sider. ISBN 9781845930103.

Shirazi, Seyedeh F. M. og Ahmad P. M. Som. 2011. "Destination Management and Relationship Marketing: Two Major Factors to Achieve Competitive Advantage." Journal of Relationship Marketing, 10(2): 76-87. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=61275071&site=ehost-live&scope=site

 

Digitalt kompendium for emne DEL3100 Destinasjonsledelse legges ut på Canvas av emneansvarlig og inneholder:

Bornhorst, T., Ritchie, J. R. B. and Lorn R. Sheehan. 2010. "Determinants of Tourism Success for DMOs & Destinations: An Empirical Examination of Stakeholders Perspectives." Tourism Management, 31(5): 572-589.

Garcia, Juan A., Mar Gomez and Arturo Molina. 2012. "A Destination-Branding Model: An Empirical Analysis Based on Stakeholders." Tourism Management, 33(3): 646-661.

Iversen, N. and  Elin Bolann, E. 2016. "Skidestinasjoner som merkevare og deres markedstilpasning. Case Destinasjon Myrkdalen." I Turisme Destinasjonsutvikling, 96-122. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205460508.

Pearce, Douglas G. 2016. "Destination Management: Plans and Practitioners Perspectives in New Zealand." Tourism Planning &  Development, 13(1): 52-71.

Sheehan, Lorn R. og  J.R. Brent Ritchie. 2005. "Destination Stakeholders: Exploring Identity and Salience." Annals of Tourism Research, 32(3): 711-734.

Tkaczynski, Aaron, Sharyn R. Rundle-Thiele and Narelle Beaumont. 2009. "Segmentation: A Tourism Stakeholder View." Tourism Management, 30(2): 169-175.

Wang, Youcheng. 2011. "Collaborative Destination Marketing." I Wang og  Pizam (red.) Destination Marketing and Management, 259-283. Cambridge: CAB International.

Samlet sidetall/pensum

511 sider

Anbefalt litteratur

World Tourism Organization. 2007. A Practical Guide to Tourism Destination Management. Madrid: UNWTO. [Elektronisk tilgjengelig via UNWTO: http://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284412433 ]