Innhold

Emnet bygger på begge innføringsfagene i reiseliv og opplevelser i første semester.

Introduksjon:

 • reiselivs- og opplevelsesproduktet i et bærekraftperspektiv
 • turisme, utvikling og globalisering: Mobilitet og opplevelser som kulturell og økologisk lærdom og forbruk
 • hva er bærekraftig reiseliv og utvikling?

Reiseliv, samfunn og kultur

 •  vert-/gjestrelasjonen
 •  relevante aktører og lokalsamfunn
 •  turisme - endring og konsekvens
 •  bruk og vern
 •  harmoni - konflikt
 •  turisme som utvikling i fattige land
 •  etikk, eierskap og økonomisk lekkasje
 •  ansvarlig turisme
 •  praktiske eksempler lokalt og globalt

Reiseliv og naturmiljø

 •  begrepet miljø og miljøkonsekvenser
 •  klimaendringer
 •  naturressurser
 •  økoturisme
 •  grønn markedsføring
 •  casestudier lokalt og globalt

 Bærekraftig og konkurransedyktig

 •  bærekraftige opplevelser
 •  aktørperspektiv - systemperspektiv
 •  rammeverk og modeller
 •  politiske beslutninger og retningslinjer for bærekraftig og etisk atferd og virksomhet; FN,  WTO, Norge, u-land
 • næringsliv, samfunnsansvar, globalisering, samfunnsutvikling

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om betydningen av å ivareta kultur- og miljøverdier
 • har kunnskap om bærekraftig utvikling og bærekraftig reiseliv 
 • har innsikt i helhetlige og globale sammenhenger mellom reiseliv, opplevelser og samfunn
 • har innsikt i at forbruk av reiselivstjenester og opplevelser kan true en bærekraftig utvikling, økonomisk, sosialt og miljømessig
 • har kunnskap om konsekvenser av reiselivsnæringene lokalt og globalt
 • kjenner til reiselivets rolle og betydning i samfunnet fra et aktørperspektiv
 • kan redegjøre for reiselivets rolle i samfunnet med utgangspunkt i relasjonen lokalbefolkning ¿ turist
 • kjenner til konkrete eksempler på ikke-bærekraftig turisme samt eksempler på bærekraftig turisme
 • kjenner til prinsipper for økoturisme

 

Ferdigheter

Studenten

 • er i stand til å planlegge for at forbruk av reiselivstjenester og opplevelser ikke truer en bærekraftig utvikling; økonomisk, sosialt og miljømessig
 • kan utøve planlegging, utvikling, administrasjon og markedsføring i en bedrift/virksomhet innen aktuelle næringer på bærekraftig grunnlag
 • kan planlegge for å unngå uheldige konsekvenser av reiselivsvirksomhet både som turist, næringsaktør og i andre relevante roller
 • kan utføre arbeidsoppgaver på en bærekraftig måte, samt foreta daglige vurderinger og utøve drift av en virksomhet/forvaltning fundert på bærekraftige prinsipper
 • kan analysere reiselivets rolle og betydning i samfunnet fra et aktørperspektiv med utgangspunkt i relasjonen lokalbefolkning - turist

 

Generell kompetanse

Studenten 

 • har innsikt i et samfunnsvitenskapelig perspektiv på reiselivs- og opplevelsesnæringene 
 • har utviklet en global og helhetlig forståelse for kultur, natur og samfunn som grunnleggende ressurser for reiselivs- og opplevelsesnæringene
 • forstår på et forretningsmessig grunnlag betydningen av å opprettholde høy kvalitet og et harmonisk forhold mellom produkt, destinasjon og omgivelser både på kort og på lang sikt 

Emnet inngår i

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Læringsaktiviteter

Forelesninger, ekskursjon og gjesteforedrag

Anbefalt tidsbruk

180 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Ekskursjon og foredrag fra sektoren.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 4-8 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Jacobsen, Jens K. S. og Kjartan Eide. 2002. Turisme: turister og samfunn. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205302525. Sider: 224. Pris ca. 339,- [NB: Ny utgave kommer i 2017.]

 

Sharpley, Richard og David J. Telfer (red.). 2015. Tourism and Development: Concepts and Issues. 2 utg. UK: Channel View Publications. 467 sider. Ikke kap. 2 og 5. ISBN: 9781845414726. Pris: ca 419,-

Samlet sidetall/pensum

691 sider.

Anbefalt litteratur

Holden, Andrew. 2008. Environment and tourism. 3. utg. Routledge introductions to environment series. London: Routledge. ISBN: 9781138785762.

 

Mowforth, Martin og Ian Munt. 2016. Tourism and Sustainability: Development, globalization and new Tourism in the third world. 4 utg. UK: Routledge. ISBN: 9781138013261.

 

Sharpley, Richard. 2008. Tourism, Tourists and Society. UK: ELM Publications. ISBN: 9781854504449.