Innhold

I dette emnet får studentene en grunnleggende innføring i faget kommunikasjon. Emnet skal drøfte hva PR er og hvordan det historisk er utviklet som et fag. Dette innbefatter de historiske betingelsene for PR, økonomisk, kulturelt og ideologisk, og ser på hvordan det oppstår et PR-fag, en PR-bransje og PR-jobber. Et annet viktig tema er de etiske debattene som kommer i forbindelse med PR. Kritikk av PR har fulgt PR-aktivitetene hele dens historie, og det er for eksempel vært kritikk av at det finnes et fag som selger plass i det offentlige rom til høystbydende og at det går ut over demokratiet. Det har også vært drøfting av de moralske sidene ved å bruke tekniske og andre ferdigheter knyttet til arbeid for gjennomslag for omstridte saker og for noen aktører på vegne av andre. Innblikk i slike diskusjoner vil skjerpe studentenes evne til å forstå etiske debatter i og om fagfeltet.

 

Emnet består av tre hoveddeler:

 1. PR som fag
  • Definisjonen av PR- og kommunikasjonsfaget
  • Forholdet mellom PR og markedsføring
  • Strategier for kommunikasjon og kommunikasjonsprosesser
  • Retorikk og overtalelse
 2. Samfunnsvitenskapelig teori og kommunikasjon
  • Moderne sosiologisk teori
  • PR og habitus
  • Kommunikativ handling og PR
  • Systemteori og kommunikasjon
 3. Historisk bakgrunn og etikk
  • Historisk bakgrunn for PR-faget, internasjonalt og i Norge
  • Kritikk av PR-faget, internasjonalt og i Norge

Etiske problemstillinger

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal etter endt emne ha kunnskap om hva faget PR- og kommunikasjon er, hvilke rolle det har i organisasjoner og i samfunnet og den historiske bakgrunnen for faget. Studentene får innføring i moderne sosiologisk teori, som skal gjøre dem bedre i stand til å forstå kommunikasjonens rolle i samfunnet og for å kunne gjøre analyser av samfunnsspørsmål. Hvordan PR- og kommunikasjonsfaget forholder seg til markedsføring og forskjellen mellom disse fagene er spesielt viktig, da studentene får innføring i markedsføring det sammen semesteret. Studenten skal også ha kjennskap til etiske debatter i og omkring PR- og kommunikasjonsfaget. I tillegg til den teoretiske kunnskapen, skal studenten også ha kunnskap om hvordan man kan bruke faget i en praktisk sammenheng.

 

Ferdigheter

Studentene skal også være i stand til å drøfte og diskutere PR-fagets samfunnsrolle, utviklingen av PR som fag og etiske spørsmål knyttet til PR- og kommunikasjonsarbeid. Studenten skal også være i stand til å anvende faglig kunnskap og belyse problemstillinger som ligger til både teori og praktisk kommunikasjonsarbeid og samfunnsanalyse.

 

Generell kompetanse

Studenten skal etter endt emne ha kunnskap om praktisk PR-arbeid, men også kjenne til den faglige og kritiske debatten rundt faget, samt den historiske utviklingen av faget i Norge og internasjonalt. Med sosiologiske verktøy vil studentene være i stand til å gjøre kritiske samfunnsanalyser.

Emnet inngår i

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning (BPS1)

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen, fortrinnsvis som grupper.

Det beregnes en betydelig egeninnsats.  

Anbefalt tidsbruk

190

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli trukket inn reelle case fra organisasjons- og næringsliv i forelesningene. 

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen/prosjekt i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: ca 8 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Aakvaag, Gunnar C. 2010. Moderne sosiologisk teori. Oslo. Abstrakt forlag. Side 14 -27, 29 -33, 40-115, 148-197, 229-293, 309 - 328. 236 sider. ISBN: 9788279352198. Pris ca. 425,-

 

Ihlen, Øyvind. 2013. PR & strategisk kommunikasjon. Teorier og fagidentitet. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215022284. Side 11-139. Pris ca. 329,- 

 

Kompendium for emnet PRF1103 PR-fagets samfunnsrolle selges selges ved høyskolens samarbeidende bokhandlere og inneholder:

 

Burkart, Roland. 2009. "On Habermas: Understanding and Public Relations." I  Ihlen, van Ruler og Fredriksson (red.) Public Relations and Social Theory: Key Figures and Concepts, 141-165. London: Routledge

 

Edwards, Lee. 2011. "Public relations and society. A Bourdieuvian perspective." I  Edwards og Carloline Hodges: Public Relations, Society & Culture: Theoretical and Emperical Explorations, 61- 74. London: Routledge 

 

Garsjø, Olav. 2001. Sosiologisk tenkemåte: En introduksjon for helse- og sosialarbeidere. Side 184-193, 207- 213, 15 sider

 

Gripsrud, Jostein. 2011. "Forskjeller: sosiale skiller, livsstil og smak." I Mediekultur, mediesamfunn, side 72-102. 5. utg. Oslo: Universitetsforlaget. 41 sider

 

Kommunikasjonsforeningen. «Profesjonsetiske prinsipper». http://www.kommunikasjon.no/bransjen/etikk Lesedato: 30.01.13

 

Miller, David og William Dinan. 2008. A Century of Spin: How Public Relations Became the Cutting Edge of Corporate Power. New York, NY: Pluto Press. Side 12-43 og 47-49.

 

Rienecker, Lotte og Peter Stray Jørgensen. 2006. "Vitenskapelig språk." I Den gode oppgaven: Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole, 309-330. Bergen: Fagbokforlaget.

 

Ruler, Betteke Van  og Dejan Vercic. 2004. "Overview of public relations and communication management in Europe." I Betteke van  Ruler og Dejan Vercic (red.): Public relations and communication management in Europe: A nation-by-nation introduction to public relations theory and practice, side 1-7. Berlin: Walter de Gruyter.

Samlet sidetall/pensum

520 sider

Anbefalt litteratur

Førland, Tor Egil. 1996.  Drøft. Lærebok i oppgaveskriving. Oslo: Gyldendal. ISBN: 9788241706295.

 

Kjeldsen, Jens E. 2012. «Retorikken i samfunn - samfunnets retorikk». I Dahlgren og Næss (red.) Tanker om samfunn, 213 - 232. Oslo: Universietsforlaget.

 

L'Etang, Jacquie. 2008. Public Relations: Concepts,  practice and critique. Spesielt kap. 1-4. London: Sage Publications. ISBN: 9781412930482.

 

L'Etang, Jacquie og Magda Pieczka (red.) 2006. Public relations: Critical debates and contemporary practice. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. ISBN: 9780805846188.

 

Larsson, Larsåke. 2014. Tillämpad kommunikationsvetenskap. Spesielt kap. 4-9. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144091648.

 

Miller, David og William Dinan. 2007. Thinker, Faker, Spinner, Spy: Corporate PR and the assault on democracy. London: Pluto Press. ISBN: 9780745324456.

 

Pettersen, Tove. 1996. Skriv: Fra idé til fagoppgave. Oslo: Ad Notam Gyldendal. ISBN: 9788241706356.

 

Rienecker, Lotte og Peter Stray Jørgensen. 2013. Den gode oppgaven: Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole, 309-330. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245013290.