Innhold

I PR-sammenheng brukes ofte kampanjer for å påvirke holdninger og handlinger. Dette faget handler om hvordan effektive kommunikasjonskampanjer bør planlegges og gjennomføres på en effektiv og effektfull måte. Emner som dekkes er blant annet problemdefinisjon, målsetting, målgruppedefinisjon, påvirkningsstrategi, budskapsutvikling, budskapstesting, kanalvalg, medias rolle, ressursplanlegging og evaluering. Balansen mellom strukturelle tiltak og kommunikasjonstiltak diskuteres kritisk i lys av ressursbruk, avsenders rolle og antatt effekt på målgruppen for kampanjen. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kjenner til de ulike fasene i en effektiv kommunikasjonskampanje
 • kan redegjøre for ulike former for analysemetodikk for å utforske målgruppens holdninger, kunnskap og atferd
 • kan vurdere hva slags mål som er mest relevante: Relasjonsmål, omdømmemål, atferdsmål
 • har oversikt over de viktigste samfunnsvitenskapelige teoriene knyttet til overbevisning
 • kjenner til de mest relevante virkemidlene i en kampanje spesielt mediekanaler
 • kjenner til eksempler på vellykkede kampanjer fra Norge og utlandet, der det er dokumentert effekt

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan spisse og tydeliggjøre en problemstilling
 • kan identifisere og prioritere målgruppe(r)
 • forstår målgruppens atferd og hva som påvirker den
 • kan sette mål og delmål
 • kan identifisere og velge relevante budskap
 • kan ta beslutninger om egnet bruk av mediekanaler
 • kan ta beslutninger om egnede evalueringsmetoder

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i hvordan kommunikasjon satt i system kan påvirke definerte målgrupper.
 • kjenner til og kan reflektere kritisk over de viktigste samfunnsvitenskapelige teoriene knyttet til  å overbevise andre.
 • kan redegjøre for og reflektere over måling av effekten av ulike kampanjetiltak, samt har en kritisk holdning til hva som faktisk kan oppnås med kommunikasjon og hva som krever tiltak av mer strukturell karakter, f.eks en lovendring.
 • har økt sin kompetanse når det gjelder å samarbeide med andre i et prosjekt og å holde presentasjoner.

Emnet inngår i

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med 12 forelesninger a 3 timer. I løpet av semesteret skal studentene planlegge en kampanje knyttet til en reell problemstilling for en oppdragsgiver, presentere denne og få tilbakemelding fra emneansvarlig og oppdragsgiver. Dette prosjektet evalueres med "bestått / ikke bestått."

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Eksempler og case fra Norge trekkes inn og presenteres av norske bedrifter, byråer og offentlige virksomheter. 

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Cialdini, Robert B. 2011. Påvirkning: Teori og praksis. Abstrakt Forlag. 300 sider. ISBN: 9788279353089. Pris ca. 397,-

Smith, Ronald D. 2013. Strategic Planning for Public Relations. 4. utg. London: Lawrence Erlbaum Associates. 359 sider. ISBN: 9780415506762. Pris ca. 589,-

 

Digitalt kompendium for emnet KAS2103 Kampanjestrategier legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

Lerdahl, Erik. 2007. Slagkraft: Håndbok i ideutvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN: 9788205362864. Side 55-76 og side 123-135. Totalt 34 sider.

Rice, Ronald E. og Charles K. Atkin. 2012. Public Communication Campaigns. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications. ISBN: 9781412987707. Side 3-21, side 99-113 og side 147-163. Totalt 45 sider.

Samlet sidetall/pensum

700 sider

Anbefalt litteratur

Kahnemann, Daniel. 2013. Tenke, fort og langsomt. Oslo: Pax. ISBN: 9788253036465.