Innhold

Emnet bygger videre på innføringsemnet PR-fagets samfunnsrolle (PRF1100), hvor det blir lagt vekt på at kommunikasjonsfunksjonen har en viktig rådgiverrolle i organisasjonen også når det gjelder rådgivning og støtte til ledelsen i deres interne kommunikasjon.

Emnet er delt inn i to hoveddeler:

· Organisasjonsteori og -kultur Her ser vi på begrepet organisasjon og hva som kjennetegner organisasjoner. Studentene skal lære om mål, strategier, strukturer og kultur i organisasjoner og sammenhengen mellom disse faktorene

· Kommunikasjon i organisasjoner: I denne delen ser vi på sammenhengen mellom adferd, kultur, mål, strategier og endring i organisasjoner og intern kommunikasjon

Branding og kommunikasjon: I denne delen ser vi på begrepet corporate branding. Vi analyserer sammenhengen mellom organisasjonsteori, intern kommunikasjon, organisasjonskultur og branding.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal få en forståelse av hva en organisasjon er og hvordan ledelse og kommunikasjon påvirker organisasjoner. De skal forstå at kommunikasjon er en forutsetning for velfungerende organisasjoner og at kommunikasjon må være forankret i ledelsen.

Ferdigheter

Studenten skal være i stand til å definere viktige kommunikasjonsoppgaver internt i ulike typer organisasjoner, og prioritere disse. Videre skal studenten kjenne ulike kanaler for intern kommunikasjon, tekniske muligheter og begrensninger.

Studentene skal kjenne fordeler og ulemper ved å bruke ulike kanaler til for eksempel motivasjon, kulturbygging, endringskommunikasjon, oppsigelser og lignende.  Studenten skal kunne beskrive organisasjonskulturen i en virksomhet og komme med forslag til hvordan den interne kommunikasjonen kan styrke kulturen og bidra til at organisasjonen når sine mål.

Generell kompetanse

God kommunikasjon og kultur i en virksomhet er en forutsetning for fornøyde medarbeidere, service, kunde- og brukertilfredshet, godt omdømme og i neste tur lønnsomhet og resultatoppnåelse. Faget handler om hvordan planlegge og gjennomføre god intern kommunikasjon i ulike virksomheter for å oppnå dette. På den ene siden har emnet en teoretisk tilnærming. Det dreier seg om organisasjonsatferd og hva organisasjonskultur, tillit til ledelsen, åpenhet og dialog betyr for å skape identifikasjon, engasjement og trygghet. Å forstå organisasjonskultur er grunnleggende før man begynner å påvirke organisasjonen gjennom ulike virkemidler. På den andre siden har faget en praktisk side. Den omhandler kommunikasjonsatferd, budskapsutvikling og bruk av ulike kommunikasjonskanaler. 

Emnet inngår i

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning (BPS).

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Det beregnes en betydelig egeninnsats.  

Anbefalt tidsbruk

200

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli trukket inn reelle case fra organisasjons- og næringsliv i forelesningene. 

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Bang, Henning. 2011. Organisasjonskultur. 4. utg. Oslo: Universitetsforl. Kap. 1-9. ISBN: 9788215007823. 174 s. Pris: ca.389,-

 

Groysberg, Boris og Michael Slind. 2012. "Leadership is a conversation." Harvard Business Review, 90(6):76-84. 9 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=75369465&site=ehost-live&scope=site ]

 

Hatch, Jo Mary og Majken Schultz. 2014. Brug dit brand: Udtryk organisationens identitet gennom corporate branding. 2. utg. København: Gyldendal Business. ISBN: 9788702168518. 280 sider Pris: ca.409,-

 

Hennestad, Bjørn og Øyvind Revang. 2012. Endringsledelse og ledelsesendring. 2. utg. Oslo: Universitetsforl. Side 13-100, 127- 230. 190 s. ISBN: 9788215019864. Pris: ca. 379,- 

 

Huy, Quy og Andrew Shipilov. 2012. "The Key to Social Media Success Within Organizations." MIT Sloan Management Review, 54(1): 73-81. 11 s.[Elektronisk tilgjengelig via Google scholar: https://www.researchgate.net/profile/Quy_Huy/publication/279725993_The_key_to_social_media_success_with_in_organizations/links/5602604908aecb0ce881b83d.pdf ]

 

Leonardi, P., Marleen Huysman og Charles Steinfield. 2013. "Enterprise Social Media: Definition, History, and Prospects for the Study of Social Technologies in Organizations". Journal of Computer-Mediated Communication, 19(1): 1-19. 19 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=91536116&site=ehost-live&scope=site ]

 

Welch, Mary. 2011. "The evolution of the employee engagement concept: communication implications." Corporate Communications: An International Journal, 16(4):328-346. 18 s. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=72701724&site=ehost-live&scope=site ] 

 

Kompendium for emnet IKK1101 Intern kultur og kommunikasjon selges ved høyskolens samarbeidende bokhandlere og inneholder:

 

Brønn, Peggy. 2012. "Using internal communication for internal collaboration". I Brønn et.al. Sosiale medier fra innsiden og ut. Oslo: Kommuneforl. S.15-27. 13 s.

 

---------. 2014. Kommunikasjon for ledere og organisasjoner. Oslo: Fagbokforl. Side 49-68 (kap 2) og side 71-91 (kap. 3). 39 s.

 

Bråten, Stein. 2004. "Sosiale systemer og teorier om kommunikativ (sam)handling." I Bråten. Kommunikasjon og samspill: fra fødsel til alderdom, 175-181, 183-184. Oslo: Universitetsforl. 9 s.

 

Friedl, Julia og Ana Tkalac Vercic. 2011. "Media preferences of digital natives internal communication: A pilot study." Public Relations Review, 37(1):84-86. 3 s.

 

Men, Linjuan R. 2014. "Why leadership matters to internal communication: linking transformational leadership, symmetrical communication, and employee outcomes." Journal of Public Relations Research 26(3):256-279. 23 s. 

Samlet sidetall/pensum

Samlet sidetall: 788

Anbefalt litteratur

Kennan, William R. og Vincent Hazleton. 2006. "Internal Public Relations, Social Capital, and the Role of Effective Organizational Communication". I Botan og Hazleton (red.) Public Relations Theory II, 311-338. Mahwah: Lawrence Erlbaum. ISBN: 9780805833850

 

Quinn, Dennis og Owen Hargie. 2004. "Internal communication audits: a case study". Corporate Communications: An International Journal 9(2):146 -158. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=13196731&site=ehost-live&scope=site ]

 

Ristino, Robert J. 2008. "The Sociocultural Model of Public Relations/Communications Management Practice: A Critical-Cultural Perspective." International Journal of Strategic Communication 2(1):54-73. 20 s.

 

Robson, Paul J.A og Dennis Tourish. 2005. "Managing internal communication: an organizational case study. Coporate Communications: An International Journal 10(3):213-222. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=20171451&site=ehost-live&scope=site ]

 

Tourish, Dennis og Paul Robson. 2006. "Sensemaking and the Distortion of Critical Upward Communication in Organizations." Journal of Management Studies, 43(4): 711-730. [Elektronisk tilgjengelig fra biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=20967389&site=ehost-live&scope=site ]

 

Welch, Mary og Paul R. Jackson. 2007. "Rethinking internal communication: a stakeholder approach". Corporate Communications: An International Journal, 12(2):177-198. [Elektronisk tilgjengelig via CK-biblioteket.}

 

White, Candace, Antoaneta Vanc og Gena Stafford. 2010. "Internal Communication, Information Satisfaction, and Sense of Community: The Effect of Personal Influence". Journal of Public Relations Research, 22(1):65-84. [Elektronisk tilgjengelig via CK-biblioteket.]

 

Wright, Marc (red.) 2009. Gower Handbook of Internal Communication. Farnham: Gower  ISBN: 9780566086892 [Elektronisk tilgjenglig via CK-biblioteket]