Innhold

Samfunn og helse:

 • Helsestatistikk i Norge
 • Fysisk aktivitet, kosthold og helse
 • Overvekt som helse- og samfunnsproblem
 • Sosiale ulikheter i helse
 • Samfunnsmessige utfordringer i en aldrende populasjon
 • Mentale lidelser
 • Helsevesenets oppbygning
 • Folketrygden
 • Helseøkonomi og helsepolitikk

Metodelære/statistikk/epidemiologi

 • Kritisk tenkning
 • Grunnleggende statistiske begreper
 • Epidemiologi
 • Hypotesetesting
 • Praktisk arbeid med data

Etikk:

 • Etiske grunnbegreper
 • Biomedisinsk etikk
 • Konsekvensetikk, pliktetikk og taushetsplikt

 

Osteopati

 • Hofte og bekken
  • anvendt anatomi og biomekanikk
  • diagnose
  • undersøkelse 
  • behandling 

Læringsutbytte

Studenten skal etter endt emne være i stand til å:

Kunnskap

 • kjenne til oppbyggingen av en vitenskapelig artikkel 
 • ha grunnleggende kunnskap om hvordan statistiske analyser kan gjennomføres og hvordan hypoteser kan testes
 • beskrive etiske grunnbegreper og gjøre rede for de to hovedretningene innenfor moralfilosofi; pliktetikk og konsekvensetikk
 • gjengi hvordan konsekvensetikken og pliktetikken forholder seg til viktige samfunnsmessige spørsmål som f.eks taushetsplikt, dødshjelp og genteknologi
 • beskrive viktige mål på folkehelsen i Norge
 • beskrive hvordan folkehelsen påvirkes av:
  • sosiale ulikheter
  • mentale lidelser
  • en aldrende befolkning
 • redegjøre for anatomi og biomekanikk i hofte/bekken
 • redegjøre for funksjonsevalueringer, ortopediske og osteopatiske undersøkelsesmetoder av hofte/bekken

Ferdigheter

 • identifisere yrkesetiske dilemmaer knyttet til folkehelsearbeid
 • beskrive epidemiologiske metoder for å samle inn, beskrive og analysere informasjon om populasjoner
 • begrunne valg av epidemiologiske undersøkelser til forskjellige formål
 • beskrive tilfeldige og systematiske feil som kan gi feiltolkning av resultater
 • identifisere yrkesetiske dilemmaer knyttet til folkehelsearbeid
 • identifisere ulike muskel- og skjelettstrukturer i hofte/bekken
 • gjennomføre en ortopedisk og osteopatisk undersøkelse av hofte/bekken, og tolke testene og funn
 • differensiere mellom ulike smerte- og patologiske tilstander i hofte/bekken
 • anvende osteopatisk undersøkelse, planlegge og gjennomføre osteopatisk behandling av hofte/bekken

Generell kompetanse

 • jobbe problembasert og formidle sentralt fagstoff innenfor etikk og samfunnsmedisin
 • reflektere over verdien av forebyggende og helsefremmende arbeid og vurdere hvordan ulike teorier om helseatferd kan brukes i praktisk arbeid
 • reflektere over egne holdninger i samfunnsaktuelle spørsmål
 • kunne anvende faglige kunnskaper og ferdigheter i felles, tverrfaglig kunnskapsbygging gjennom gruppearbeid
 • håndtere pasienter med plager i hofte/bekken

Emnet inngår i

Bachelor i osteopati

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I tillegg undervises det i praktisk undervisning slik at studenten erfarer sammenheng mellom teori og praksis. For best mulig forståelse av pensum må studentene delta aktivt i diskusjonene i forelesningene og i gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

350 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra sektoren benyttes

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: 3 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Avansert kalkulator (se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

 

Eksamensdel: Praktisk individuell eksamen

Varighet: 15 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Larsen Ø, Alvik A, Hagestad K, Nylenna M, red. Samfunnsmedisin. 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2008. 654 s. Kapittel 3,5,8,12,17,23,3132,33,38. 141 s. ISBN: 9788205344594. Pris: ca. 829,-

 

Tranøy KE. Medisinsk etikk i vår tid. 4. utg. Bergen: Fagbokforlaget; 2005. 245 s. Kapittel 1,2 4,6 og 7 . 111 s.  ISBN: 9788245001648 Pris: ca. 415,-

 

*Magee DJ. Orthopedic physical assessment. 6. utg. St. Louis: Saunders Elsevier; 2014. 1184 s.Kap 10, 11 Totalt 110 sider. ISBN 9781455709779. Pris: ca. 849,-

 

*Rizzo TD, Frontera WR, Silver JK, Julie K. Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation: musculoskeletal disorders, pain, and rehabilitation. 3rd ed. Philadelphia: Saunders/Elsevier; 2015. 919 s. Kap 7 (utdrag 60 sider) ISBN: 9781455775774. Pris: ca 998,-

 

*Neumann DA. Kinesiology of the musculoskeletal system: Foundations of physical rehabilitation. 2. utg. St. Louis: Mosby; 2010. 752 s. ISBN: 9780323039895. Utdrag Kap. 10, Kap 12 ( 55 sider). Pris ca. 849,-

 

*DeStefano L. Greenmans principles of manual medicine. 5. utg. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2016. 520 s. ISBN: 9781451193909. Kap. 17 og 19 (utdrag 70 sider). Pris ca. 1229,- 

 

Harris M, Taylor G. Medical Statistics Made Easy. 3 utg. Bloxham: Scion Publishing. 2014. ISBN: 9781907904035. 116 sider. Pris: 259,-

Samlet sidetall/pensum

570 sider

Anbefalt litteratur

Sommervoll DE. Mattespettboka: statistikk. Gyldendal akademisk; 2013. 169 s. ISBN: 9788205424845, Pris: ca 249,-  

 

Aalen OO, red. Statistiske metoder i medisin og helsefag. Oslo: Gyldendal akademisk; 2006. 335 s. ISBN: 9788205346857. Kap. 2, 4, 5, 8, 9, 11. Pris: ca. 529,-

 

Thomas J, Nelson J, Silverman S. Research Methods in Physical Activity. 7. utg. Champaign: Human Kinetics; 2015. 496 s. ISBN: 9781450470445. Pris: ca. 1029,-

 

Gilroy AM, MacPherson BR, Ross LM, Schunke M, Schulte E, Schumacher U, et.al. Atlas of anatomy: [latin nomenclature]. 2nd ed. New York; Stuttgart: Thieme; 2013. 712 s. ISBN: 9781604067477.  Pris ca. 789,-

 

Hartman L. Handbook of osteopathic technique.3. utg. Cheltenham: Stanley Thornes; 1997. Kap 14, 15, 29 (24 sider). ISBN 9780748737222.  Pris: ca. 509,-