Innhold

 • anvendt anatomi, biomekanikk og palpasjon for regionene
 • smerte og patologiske tilstander i regionene
 • osteopatisk og ortopedisk funksjonsevaluering og undersøkelse av regionene
 • orienterende nevrologisk undersøkelse II
 • differesialdiagnostikk for regionene
 • behandlingsteknikker for regionene 
 • osteopatisk og medisinsk filosofi II

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan redegjøre for regional anatomi og biomekanikk
 • kjenner til ulike lidelser og syndromer i regionen
 • kan redegjøre for tilstander og røde flagg for regionene som krever nærmere utredning eller henvisning
 • kan drøfte valg av teknikker på ulike pasientpopulasjoner basert på indikasjoner, kontraindikasjoner og antatte virkningsmekanismer bak teknikkene
 • kan vise forståelse for de ortopediske testenes validitet og bruke testprosedyrer til identifisering av røde flagg
 • kjenner til hvordan arv og miljø påvirker helse

 

Ferdigheter

Studenten...

 • behersker palpasjon ulike muskel- og skjelettstrukturer i regionene
 • kan gjennomføre en strukturert smerteanamnese rettet mot disse regionene og generere differensialdiagnoser basert på smerteanamnesen og den kliniske presentasjonen
 • kan gjennomføre og tolke funnene av en ortopedisk og nevrologisk undersøkelse i regionene
 • kan gjennomføre funksjonsevaluering og osteopatisk undersøkelse av regionene
 • kan anvende osteopatiske teknikker på ledd og vev i regionene 

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre en klinisk- og osteopatisk undersøkelse og behandling av pasienter med plager i cervicalcolumna og overekstremiteten
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig

Emnet inngår i

Bachelor i osteopati

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I tillegg undervises det i praktisk undervisning slik at studenten erfarer sammenheng mellom teori og praksis. For best mulig forståelse av pensum må studentene delta aktivt i diskusjonene i forelesningene og i gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

400 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra sektoren kan benyttes

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Praktisk individuell eksamen

Varighet: Inntil 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

 

Grunnet forkunnskapskrav vil studenten kunne benytte alle høyskolens gjentaks- og kontinuasjonstilbud. Uavhengig om det er høst- eller våremne. 

Pensumlitteratur

Neumann DA. Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation. 3. utg. St. Louis: Elsevier; 2017. 766 s. ISBN 9780323287531. Kap. 5, 6, 7, 8, 9 (s. 318-322 og 333-341), 10 (s. 398-403). Totalt 180 s.  

*Gilroy AM, MacPherson BR, Schünke M, Schulte E, Schumacher U, et.al. Atlas of anatomy: [latin nomenclature]. 3. utg. New York: Thieme; 2017. 760 s. ISBN:9781626235229. Kap. kap 2,3, 24 -29, og 45.  [2. utg kan også benyttes, kap 19-22, 37. 130 s.]

[Anatomi-database basert på pensumboka, tilgang fra : http://www.thiemeteachingassistant.com/]

 

*Chila AG, red. Foundations of osteopathic medicine. 3. utg. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2010. 1472 s. ISBN: 9780781766715. Kap. 38, 43. Totalt 45 s.

*DeStefano L. Greenmans principles of manual medicine. 5. utg. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2016. 520 s. ISBN 9781451193909. Kap. 13, 18. Totalt 79 s. 

*Hartman L. Handbook of osteopathic technique. 3. utg. Cheltenham: Stanley Thornes; 1997. 280 s. ISBN: 9780748737222. Kap. 5-9, 21, 25-28. Totalt 90 s. 

*Magee DJ. Orthopedic physical assessment. 6 utg. St. Louis: Saunders Elsevier; 2014. 1184 s. ISBN 9781455709779. Kap. 3, 5-7. Totalt 200 s. 

Rizzo TD, Frontera WR, Silver JK, Julie K. Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation: musculoskeletal disorders, pain, and rehabilitation. 3rd ed. Philadelphia: Saunders/Elsevier; 2015. 919 s. ISBN: 9781455775774. Seksjon 1-4, Utdrag på 100 sider.  

Artikler:

Gross A, Langevin P, Burnie S, Bedard-Brochu MS, Empey B, Dugas E, et.al. Manipulation and mobilisation for neck pain contrasted against an inactive control or another active treatment. Cochrane Database Syst Rev [Internett]. 2015; (9):CD004249 [Hentet 2017-10-25] DOI:10.1002/14651858.CD004249.pub4. Tilgjengelig fra: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004249.pub4/full

Nygaard Ø, Rø M, Andersen T, Zwart J-A. Nakkesmerter med og uten nerverotsaffeksjon. Tidsskr Nor Laegeforen. 2010;130(22):2252-5. [Tilgjengelig fra: http://tidsskriftet.no/2010/11/tema-muskel-og-skjelettlidelser/nakkesmerter-med-og-uten-nerverotsaffeksjon]

Steilen D, Hauser R, Woldin B, Sawyer S. Chronic Neck Pain: Making the Connection Between Capsular Ligament Laxity and Cervical Instability. The Open Orthopaedics Journal. 2014;8:326-345. doi:10.2174/1874325001408010326.[Tilgjengelig fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4200875/] 

Digitalt kompendium gjøres tilgjengelig via Luvit ved studiestart:

Clinical application of counterstrain, compendium edition (ISBN-10: 0963365819). Section II, side 7-14

Bogduk N. Anatomy and pathophysiology of neck pain. Phys Med Rehabil Clin N Am 2011(22) 367-382

Taylor A.J, Kerry. Neck pain and headache as a result of internal carotid artery dissection: implications for manual therapists. Manual Ther. 2005;10(1)73-77

Vaughan B. et. al. Manual therapy and cervical artery dysfunction: Identification of potential risk factors in clinical encounters, International Journal of Osteopathic Medicine 2016;21:40-50

Fossum C, Fryer G. Cervical joint maniplation procedures. s. 273-283. In: Fernandez de las Penas C, Arendt Nielsen L, Gerwin R. Tension type and cervicogenic headaches. Bostone: Jones and Bartlett Publishers 2009.

Samlet sidetall/pensum

950 sider

Anbefalt litteratur

Lucas N, Moran R. Osteopathic Clinical Handbook: a Quick Reference Guide. Australia: HealthProfessionalCPD.com 2010.

Tixa S. Atlas of Surface Palpation: Anatomy of the neck, trunk, upper and lower limbs. 3 ed. Edinburgh; New York: Churchill Livingstone Elsevier; 2015. 552 s. ISBN  9780443068751.

Miller MD, Hart JA, MacKnight JM, red. Essential orthopaedics. Philadelphia, PA.: Saunders/Elsevier; 2010. 968 s. ISBN 9781416054733.

Mumenthaler M, Mattle H. Fundamentals of neurology: an illustrated guide. Stuttgart: Thieme; 2006. 304 s. ISBN: 9781588904508. [Kan kjøpes via flere nettbokhandlere]