Innhold

Prising og prisbeslutninger er et komplekst, men særdeles viktig tema innen markedsføring. Tradisjonelt er prisbeslutninger knyttet til bedriftsøkonomiske kostnadsbetraktninger, men i dette kurset vil også forbrukeratferd og konkurranse være elementer som bør inngå i en prisbeslutning. Mer konkret vil kurset blant annet inneholde følgende temaer:

 • Kostnadskalkyler
 • Breakeven analyser
 • Prediksjon av responser knyttet til prisendringer
 • Prissegmentering
 • Assortementsprising
 • Auksjonsprising og forhandlinger
 • Strategisk betydning av prisbeslutninger
 • Bundling

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om prisbeslutninger og kompleksiteten forbundet med dette
 • kan gjøre rede for sentrale begreper og modeller som brukes innenfor fagområdet, samt metoder man benytter for å for å generere kvantitativ informasjon knyttet til prisbeslutningene
 • har inngående kunnskap om de strategiske utfordringene som prising kan innebære

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende egnet programvare til å gjennomføre analyser som igjen danner grunnlag for beslutningstaking
 • kan gjennomføre kalkyler og undersøkelser forbundet med prisfastsettelser basert på teorier og modeller lært og anvendt i emnet

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har en analytisk og helhetlig forståelse for utfordringer forbundet med prising

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner i klassen og oppgaveløsning.

Det beregnes en betydelig egeninnsats i løpet av emnet og studentene må være forberedt på å presentere sine løsningsforslag for gruppen de er en del av.

Det vil være 12 fellesøkter á 3 timer med undervisning, veiledning og diskusjon.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Dutta, Shantanu, Mark Bergen, Daniel Levy, Mark Ritson og Mark Zbaracki. 2002. "Pricing as a strategic capability." MIT Sloan Management Review, 43(3): 61-66. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=6553428&site=ehost-live&scope=site

Hamilton, Ryan og Alexander Chernev. 2013. "Low Prices Are Just the Beginning: Price Image in Retail Management". Journal of Marketing, 77(6): 1- 20. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=91691729&site=ehost-live&scope=site

Rao, Akshay R., Mark E. Bergen og Scott Davis. 2000. "How to fight a price war." Harvard Business Review, 78(2):107-116. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=2839627&site=ehost-live&scope=site

Schindler, Robert M. Pricing Strategies: A marketing approach. Thousand Oaks: Sage Publications Inc. ISBN: 9781412964746. 370 sider

Zbaracki, Mark J., Mark Ritson, Daniel Levy, Shantanu Dutta og Mark Bergen. 2004. "Managerial and customer costs of price adjustment: Direct Evidence from Industrial Markets." The review of economics and statistics, 86(2):514- 533. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=13029684&site=ehost-live&scope=site

Zbaracki, Mark J. og Mark Bergen. 2010. "When truces collapse: A longitudinal study of price- adjustment routines." Organization Science, 21(5):955- 972. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=53882991&site=ehost-live&scope=site

Samlet sidetall/pensum

ca. 470 sider

Anbefalt litteratur

Nagle, Thomas T., John E. Hogan og Joseph Zale. 2011. The strategy and tactics of pricing: A guide to growing more profitably. 5. utg. Edinburgh Gate: Pearson Education Limited. ISBN: 9781292023236.