Innhold

 • Etisk teori
 • Etiske beslutninger i organisasjoner
 • Styring av etikk i organisasjoner
 • Etiske problemstillinger i relasjonen til interessenter
 • Miljø og bærekraft
 • Etiske dilemmaer

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om sentrale etiske teorier.
 • kjenner til viktige begreper, temaer og debatter innen fagområdet
 • kan identifisere faktorer som påvirker etiske beslutninger i bedrifter.
 • kan gjøre rede for etiske problemstillinger i relasjonen mellom bedriften og dens interessenter.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan beskrive bedriftens påvirkning på ulike interessenter og miljøet.
 • kan foreslå tiltak for å styrke etikkarbeidet i bedrifter.
 • kan analysere etiske dilemmaer, og foreta godt begrunnede valg mellom ulike alternativer.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan se utdannelsen og yrkesrollen i lys av mulige effekter på samfunnet rundt.
 • kan delta i faglige diskusjoner om forretningsetikk og samfunnsansvar
 • kan engasjere seg i gruppesamarbeid og prosjektarbeid

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Læringsaktiviteter

Emnet organiseres rundt arbeidet med en prosjektoppgave. De fleste øktene i emnet blir workshops der gruppene selv jobber med de ulike delene av prosjektoppgaven med mulighet for veiledning. Studentene vil levere inn utkast til deler av oppgaven (arbeidskrav) som de vil få få skriftlig tilbakemelding på.

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Prosjektoppgaven vil ta utgangspunkt i situasjonen til en reell virksomhet.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Carson, Siri Granum, Norunn Kosberg, Thomas Laudal og Tom Skauge. 2015. Etikk for beslutningstakere. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 9788202383305.

Kvalnes, Øyving og Einar Øverenget. 2012 «Ethical navigation in leadership training». Etikk i praksis, 6 (1): 58-71. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/93466

Porter, Michael E., and Mark R. Kramer. 2011. «Creating Shared Value». Harvard Business Review 89 (1/2): 62-77. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=56698455&site=ehost-live&scope=site

Samlet sidetall/pensum

478 sider