Innhold

 • Strategiformulering; visjon, forretningsside og mål
 • Markedsavgrensning og konkurranseanalyser - eksterne faktorer
 • Konkurransefortrinn og ressursbaserte analyser - interne faktorer
 • Strategisk beslutning og iverksetting
 • Evaluering, kontroll og organisering av valgt strategi
 • Strategi, teknologi og digitalisering

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om sentrale begreper i strategifaget hva strategi er, strategiens historie og ulike teoretiske retninger og perspektiver.
 • har kunnskap om betydningen av helhetlig strategisk tenking.
 • har kunnskap om hva verdiskaping innebærer.
 • kjenner til ulike generelle strategier som finnes, samt mulige retninger og metoder.
 • kjenner til ulike strategiske analyser av makro- og mikroomgivelsene til organisasjoner.
 • kjenner til hvordan strategiske valg og beslutninger kan evalueres.
 • kjenner til og forstå strategiimplementeringsprosesser.
 • har kunnskap om hvordan digitalisering påvirker strategi

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke analyseverktøy for interne og eksterne analyser
 • kan gjennomføre internanalyser og ressursanalyser
 • kan bruke verktøy for beslutningstagning
 • kan følge opp implementeringen av en strategi

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan analysere ulike service- baserte organisasjoner i ulike kontekster gjennom anvendelse av teorier lært i emnet.
 • kan bidra i serviceorganisasjoners strategiarbeid gjennom analytiske og kritiske innspill som er basert på teorier lært i emnet.
 • forstår strategifagets rolle i sammenheng med andre fag lært i studieperioden.

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Læringsaktiviteter

Emnet legges opp med tradisjonelle forelesninger hvor det er stor grad av deltakelse fra studentene gjennom diskusjon, samt gruppearbeid og casegjennomgang.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Bruk av praktiske caser og gjesteforelesere.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Roos, Göran, Georg von Krogh, Johan Roos og Lisa Boldt-Christmas. 2013. Strategi: En innføring. 6. utgBergen: Fagbokforl. ISBN: 9788245014532. Sider: 482 s.

Mazzei, M.J. og Noble, D. (2017), "Big data dreams: A framework for corporate strategy," Business Horizons, 60, 405-414. Elektronisk tilgjengelig via Google Scholar (NB: Article in press): https://paperdownload.me/wp-content/uploads/2017/06/75-big-data-framework-for-corporate-strategy.pdf

Haslehurst, R., Randall, C., Weber, J. and Sullivan, C. (2016). "How to know which digital trends are worth chasing," Harvard Business Review. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=118678958&site=ehost-live&scope=site

Kane, G.C., Palmer, D., Phillips, A.N., Kiron, D. and Buckley, N. (2015) "Strategy, Not Technology, Drives Digital Transformation," MIT Sloan Management Review and Deloitte University Press. Elektronisk tilgjengelig via MIT Sloan Management ved opprettelse av konto (første 3 artikler gratis etter konto er opprettet): https://sloanreview.mit.edu/sign-up/?ref=OSABB43

Selve artikkelen finner du her: http://sloanreview.mit.edu/projects/strategy-drives-digital-transformation/

Collins, J. C., & Porras, J. I. (1996). Building your company's vision. Harvard business review, 74(5), 65. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9609167704&site=ehost-live&scope=site

Porter, M. E. (2008). The five competitive forces that shape strategy. Harvard business review, 86(1), 25-40. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=28000138&site=ehost-live&scope=site

Neilson, G. L., KL Martin &  E Powers. 2008. "The secrets to successful strategy execution". Harvard Business Review, 86(6), 60. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=32107990&site=ehost-live&scope=site

Bower, JL., &  CG Gilbert. 2007. "How Managers' everyday decisions create or destroy your company's strategy." Harvard Business Review, 85(2), 72-9. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=23691173&site=ehost-live&scope=site

Sull, D., R Homkes & C Sull. 2015. "Why Strategy Execution Unravels and What to Do About It". Harvard Business Review, 93(3), 57-66. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=101105370&site=ehost-live&scope=site

Samlet sidetall/pensum

592 sider

Anbefalt litteratur

Fjeldstad, Ø.D, Lunnan, R. (2015). Strategi. Oslo: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245015409

Lien, Lasse B., Eirik S. Kundsen og Tor Ø. Baardsen. 2016. Strategiboken. Bergen: Fagbokforlaget. Sider 264. ISBN: 9788245017885.

McKeown, Max. 2015. The Strategy Book. 2. utg. Harlow: Pearson. ISBN: 9781292084404.

Whittington, Richard. 2002. Hva er strategi? Og spiller den noen rolle? Abstrakt forlag.

Wilson, Richard M.S. og Colin Gilligan. 2018. Strategic Marketing Managment: Planning, Implementation & Control. Oxford: Elsevier. ISBN: 9781138775206