Innhold

 • Hva er samfunnsøkonomi?
 • Produksjon og produkttilbud
 • Etterspørsel etter konsumgoder
 • Elementær markedsøkonomi
 • Monopol og monopolistisk konkurranse
 • Regulering av markeder og fordelingspolitikk
 • Kollektive goder og eksterne virkninger
 • Arbeidsmarkedet
 • Innføring i makroøkonomiske begreper
 • Nasjonalregnskapet og det økonomiske kretsløpet
 • Økonomisk vekst og verdiskaping i et land
 • Makroøkonomisk modell (enkel Keynes-modell)
 • Handel og internasjonal økonomi
 • Økonomisk politikk og stabiliseringspolitikk
 • Finans- og gjeldskrisene

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om hvordan den økonomiske aktiviteten i et land kan måles og forklares
 • har kunnskap om hvordan makroøkonomiske modeller og metode kan anvendes for å analysere norsk og internasjonal økonomi
 • har kunnskap om markedets virkemåte under ulike forutsetninger
 • har kunnskap om produsentenes tilpasning og tilbud av varer og tjenester
 • har kunnskap om konsumentenes tilpasning og etterspørsel etter varer og tjenester

Ferdigheter

Studenten...

 • kan analysere makroøkonomiske problemstillinger ved hjelp av matematiske og grafiske presentasjoner redegjøre for hvordan endringer i etterspørselen i en del av økonomien påvirker det generelle økonomiske aktivitetsnivået i et land (multiplikatorteori)
 • kan vurdere og analysere hvordan makroøkonomisk politikk, med vekt på penge- og finanspolitikk, kan brukes for å jevne ut konjunktursvingninger
 • kan gjøre rede for hvordan nasjonale økonomier, spesielt små åpne økonomier som den norske, påvirkes av internasjonale forhold
 • kan diskutere sentrale drivkrefter bak økonomisk vekst
 • kan analysere ulike aktørers tilpasning på et marked, og vise hvordan pris og omsatt kvantum blir bestemt
 • kan gjøre rede for hvordan økonomisk politikk kan påvirke markedssituasjonen
 • kan gjøre rede for hvordan ulike former for markedssvikt påvirker markedstilpasningen og effektiviteten i økonomien

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan presentere og formidle sentrale samfunnsøkonomiske sammenhenger
 • kjenner til grunnleggende utforming av makroøkonomisk politikk
 • vet hvordan enkel økonomisk analyse kan brukes til å studere bedrifters og konsumenters adferd, og hvordan markeder fungerer

Emnet inngår i

 • Bachelor i hotelledelse
 • Bachelor i HR og personalledelse
 • Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling
 • Bachelor i ledelse og servicestrategi 
 • Bachelor i markedsføring og merkevareledelse 
 • Bachelor i markedsføring og salgsledelse
 • Bachelor i PR og samfunnspåvirkning
 • Bachelor i reiselivsledelse og opplevlesesutvikling

Læringsaktiviteter

Forelesninger og seminar med fagassistenter.

Anbefalt tidsbruk

225 arbeidstimer

(36 timer undervisning

30 timer fagseminar)

Arbeidslivstilknytning

Undervisningen vil benytte dagsaktuelle saker og problemstillinger for å illustrere og vise anvendelsen av faget.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Multiple Choice (2 av 3 MC-oppgaver må være godkjent)

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studentene må ha fått godkjent minimum to av tre arbeidskrav i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Holden, Steinar og Robert G. Hansen. 2013. Pareto 2. Samfunnsøkonomi 2 vg3. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 9788202401726. Sider: 380.

Digitalt kompendium for emnet SAM3100 Samfunnsøkonomi legges ut på læringsplattformen av emneansvarlig og inneholder:

Holden, Steinar. 2009. Finanskrisen: årsaker og mekanismer. Samfunnsøkonomen, (4):4-10.

Ringstad, Vidar. 2017. Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk for turbulente tider. Cappelen Damm. ISBN: 978820249263. Side: 221-236, 237-260, 341-349, 399-409, 423-433. (totalt 66 sider)

Tranøy, Bent Sofus. 2017. Finansialiseringens tidsalder. Klassekampen, 03.01.2017 (Kortversjon av artikkel i Angora nr. 2-3 2016). Sider: 2

Samlet sidetall/pensum

Ca 450 sider

Anbefalt litteratur

Holden, Steinar. 2012. Pareto 1. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 9788202371609.

Ringstad, Vidar. 2017. Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk for turbulente tider. Cappelen Damm. ISBN: 9788202492632

Røed Larsen, Erling. 2004. Alt du vil vite om samfunnsøkonomi, men aldri har våget å spørre om, Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205329188

Sommervoll, Dag Einar. 2009. Mattespettboka. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205384057.

Tranøy, Bent Sofus. 2012. En verden med frie kapitalbevegelser: Finansialisering, kriser og konflikter. I boka Global økonomi, krise og politisk styring. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215019772.

Annet:

Dragonbox Algebra 12+. Tilgjengelig på App-store.

Norges bank. Film om styringsrenta. Lesedato 22. februar 2018: https://www.norges-bank.no/pengepolitikk/Film-om-styringsrenta/

SSB. Økonomiske analyser.