Innhold

 Produkt og prisbeslutninger er et komplekst, men særdeles viktig tema innen markedsføring. Pris er et uttrykk for den verdi som settes på varen eller tjenesten for å skape et bytteforhold, og pris representerer et krysningspunkt mellom selgerens og kjøperens verdioppfattninger. Men uten et produkt- og/ eller servicetilbud som fenger forbrukerne i markedet, vil dette krysningspunktet ikke forekomme, uavhengig av hvor lavt man priser tilbudet. Et viktig gjennomgangstema i emnet er derfor forståelsen av begrepet kundeverdi og hvordan dette kan relateres til produktutvikling og prising.

Mer konkret vil emnet blant annet inneholde følgende temaer:

 

 • Produktutviklingsprosesser
 • Analyser av omgivelser for å generere produktideer
 • Ulike bestanddeler av kundeverdibegrepet
 • Konsept- og markedstesting
 • Forecasting knyttet til estimering av fremtidig salg
 • Prisstrukturer/ segmentbasert prising
 • Verdibasert prising
 • Kostnadsbasert prising
 • Konkurransebasert prising
 • Betalingsvilje og referansepris
 • Psykologisk prising

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om produkt og prisbeslutninger og kompleksiteten forbundet med dette.
 • kan gjøre rede for sentrale begreper og modeller som brukes innenfor fagområdet, samt metoder man benytter for å generere informasjon knyttet til ulike strategiske og taktiske beslutninger.

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende enkle analyser som igjen danner et grunnlag for beslutningstaking.
 • kan gjennomføre kalkyler og undersøkelser forbundet med produktutvikling og prisfastsetting basert på teorier og modeller lært og anvendt i emnet.
 • kunne håndtere de strategiske utfordringene som produktutvikling og prising kan innebære.

Generell kompetanse

Studenten...

 • har en analytisk og helhetlig forståelse for utfordringer forbundet med emnets tematikker.

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner i klassen og oppgaveløsning.

Det beregnes en betydelig egeninnsats i løpet av emnet og studentene må være forberedt på å presentere sine løsningsforslag for gruppen de er en del av.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Ingen direkte kontakt.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 3 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Crawford, Merle og Anthony Di Benedetto. 2014. New Products management. New York: McGraw Hill. [ISBN: 9781259254345. Pris ca. 789 ,- (Utvalgte kapitler, ca 450 sider)]

 

Dutta, Shantanu, Mark Bergen, Daniel Levy, Mark Ritson og Mark Zbaracki. 2002. "Pricing as a strategic capability." MIT Sloan Management Review, 43(3):61-66. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=6553428&site=ehost-live&scope=site ]

 

Nagle, Thomas T., John E. Hogan og Joseph Zale. 2011. The strategy and tactics of pricing: A guide to growing more profitably. 5.utg. Edinburgh Gate:  Pearson Education Limited. [ISBN: 9781292023236. (Utvalgte kapitler, ca 300 sider). Pris: ca 649,-]

 

Sweeney, Jillian C. og Geoffrey N. Soutar. 2001. "Consumer perceived value: The development of a multiple item scale." Journal of Retailing, 77(2):203-220. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=4563165&site=ehost-live&scope=site ]

 

Kompendium i emnet PDP2100 Produkt- og prisstrategi legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

 

Holbrook, Morris B. (red.) 1999. "Introduction to consumer value" I Consumer value: A framework for analysis and research, 1-28. London: Routledge.

Samlet sidetall/pensum

ca 820 sider

Anbefalt litteratur

Ingen.