Innhold

Emnet gir en innføring i hvordan man skal gjennomføre kvantitative undersøkelser.  De enkelte trinn i forskningsprosessen gjennomgås.  Fra problemstilling til bruk av tilgjengelig litteratur, videre til valg av forskningsdesign, metode for datainnsamling, gjennomføring av datainnsamling, analyse og rapportering.

Emnet gir en praktisk innføring i regler for skriving av empiribaserte oppgaver.

 

1. Generell del

Faser i en undersøkelse

- Tema og problemstilling: Metode og teori, empiribasert teori

- Problemstilling

Vitenskapsteori:

- Hvorfor metode

- Positivismen og fortolkende vitenskapelige tilnærminger,

- Etiske og praktiske avveininger

 

2. Kvantitative undersøkelser:

- Begreper og variabler

- Hypoteser

- Kausalmodell

- Kvantitative design (tverrsnitt/survey og eksperiment)

- Kvantitative designs styrker og svakheter

- Konstruksjon av spørreskjema

- Måling av variabler

- Skalanivåer

- Utvalg og datainnsamling

- Validitet

- Reliabilitet

- Tolkning og konklusjon

- Rapportering

 

3. Kvantitativ dataanalyse i SPSS:

- Validering av data

- Enkle analyseteknikker

- Beskrivende statistikk

- Krysstabeller

- Korrelasjonsanalyse

- Normalfordeling

- Regresjonsanalyse

- Variansanalyse (ANOVA/MANOVA)

- Kontrollvariabler

- Interaksjons-/moderatoreffekt

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har innsikt i ulike kvantitative fremgangsmåter og analyser, og hvordan disse kan benyttes og kvalitetssikres i praksis
 • har kunnskap om ulike utviklingstrekk i markeds- og organisasjonsforskning, og om hvorfor kvantitativ metode er viktig og relevant i dagens markedsstudier
 • kan gjøre rede for fordeler og ulemper ved kvantitative metoder, og i hvilke sammenhenger ulike kvantitative forskningsdesign er best egnet
 • kan gjøre rede for hvordan problemstilling, teoriforankring, datainnsamlingsmetode og analyseteknikker påvirker undersøkelsens gyldighet
 • har kunnskap om innhenting, evaluering, samt bruk av empiri og analyser i kvantitative undersøkelser
 • kjenner til de ulike forskningsdesignene som brukes i kvantitative undersøkelser, og hvilke betydning disse har for datainnsamling og analyse

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan gjennomføre en kvantitativ undersøkelse på egen hånd
 • kan gjøre metodiske valg og analysere disse ved hjelp av dataanalyseverktøy
 • kan velge tilnærmingsmåte, planlegge, gjennomføre, analysere, tolke og skrive en akademisk oppgave eller rapport
 • behersker egnede analyseverktøy

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • er i stand til å samle inn og analysere et kvantitativt datamateriale, og skrive en empiribasert kvantitativ rapport
 • har et bevisst og kritisk forhold til metode i andre empiribaserte arbeid, som forskningsartikler og markedsundersøkelser

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse 

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Beachelor i ledelse og servicestrategi

Læringsaktiviteter

Forelesninger, diskusjoner og bruk av cases/oppgaver både i individuelt og grupper. 

Til de fleste forelesningene vil det bli utgitt arbeidsoppgaver som skal løses ved hjelp av SPSS. Avsluttende eksamen vil bygge på at studentene har løst alle disse oppgavene gjennom semesteret.

Anbefalt tidsbruk

220 timer

Arbeidslivstilknytning

Ingen

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 7 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Churchill Jr., Gilbert A. 1979. "A paradigm for developing better measures of marketing constructs." Journal of Marketing Research, 16(1): 64- 73. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=5005503&site=ehost-live&scope=site ]

Gripsrud, Geir, Ulf Henning Olsson og Ragnhild Silkoset. 2017. Metode og dataanalyse: Beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av NMP, Excel og SPSS. 3. Utg. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. [ISBN: 9788202529222. sider: 423. Pris: ca. 629,-]

 

Digitalt kompendium for MKN2101 Metode 1: Statistikk og metoder legges ut av emneansvarlig i Luvit og inneholder:

Baron, Reuben M. og David A. Kenny. 1986. "The moderator- mediator variable distinction in social psychological research: Coceptual, strategic, and statistical considerations." Journal of personality and social psychology, 51(6): 1173-1182.

Levitin, Daniel J. 2016. Kap 1,2 og 9. I A field guide to lies- critical thinking in the information age. New York: Dutton (45 sider). S. 3- 26, 152-167.

Shadish, William R., Thomas D. Cook og Donald T. Campbell. 2002. Chapter 1. "Experiments and generalized causal inference." I Experimental and Quasi- experimental designs for generalized causal inference. Canada: Houghthon Mifflin Company. (31 sider) S. 1-32

Samlet sidetall/pensum

517 sider

Anbefalt litteratur

Christophersen, Knut-Andreas. 2009. Databehandling og statistisk analyse med SPSS. 4. utg. [Oslo]: Unipub. ISBN: 9788274773950.

 

Pallant, Julie. 2013. SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using IBM SPSS. 5. utg. Maidenhead: McGraw-Hill. ISBN: 9788245013283. 330 av 354 s. Pris ca. 399,- [Finnes også som nettressurs: http://www.allenandunwin.com/spss/ ]