Innhold

Juridisk metode, generell kontraktsrett, kjøpsrett, produktansvar, immaterialretten, konkurransebegrensningsretten, etikk i markedsføringen og vernet mot illojal konkurranse og markedsføringsrett.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal kunne redegjøre for sentrale rettsregler innen markedsretten.

Studentene skal ha god kjennskap til regler som beskytter forbrukerne

Studentene skal kunne redegjøre for og anvende sentrale rettsregler i immaterialretten, konkurranseretten og markedsføringsretten

Studentene skal ha god kjennskap til de etiske prinsippene som er etablert ved rettslige standarder i lovgivningen og gjennom en bevisst holdning til hvordan disse brukes i praksis.

 

Ferdigheter

Studentene skal kunne identifisere markedsrettslige

Problemstillinger

Studentene skal kunne finne relevante kilder og løse praktiske rettsspørsmål og etiske problemstillinger ut fra kildene.

 

Generell kompetanse

Emnet skal gi en grunnleggende forståelse for hensynet bak de relevante regelsett og sammenhengen mellom dem.

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli gjennomført med en kombinasjon av teori og praktisk anvendelse. Forelesninger, oppgaveløsning og gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

ca 225 timer

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli søkt å nytte eksterne gjesteforelesere med næringslivserfaring for å forsterke læringen.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala Bestått/Ikke bestått

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Godkjent lovsamling/Særtrykk av relevante lover (se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Blandhol, Sverre, Henriette N. Tøssebro og Øystein Skotheim. 2015. "Innføring i juridisk metode." Jussens Venner, 50(6): 310-345. 25 sider. [Elektronisk tilgjengelig via Idunn: https://www.idunn.no/jv/2015/06/innfoering_i_juridisk_metode ]

 

Ernes, Kjell Ove og Neumann, Patrick. 2017. Lovsamling i markedsrett. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN-nummer: 9788245021943. Sidetall: 370. Pris: 399,-

 

Ernes, Kjell Ove og Neumann, Patrick. 2017. Oppgavesamling i markedsrett og etikk. Bergen: Fagbokforlaget.

 

Langfeldt, Sverre Faafeng og Tore Bråthen. 2016. [Lov og rett for næringslivet, lærebok]. 23. utg. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205493223. Pris ca. 729,-

Samlet sidetall/pensum

Ca 400 sider

Anbefalt litteratur

Etter avtale med faglærer