Innhold

I dette emnet får studentene en grunnleggende innføring i

begreper, teorier og modeller innen markedsføringsledelse. Det legges vekt på å dekke forholdsvis vidt for å gi den nødvendige oversikten ¿ og det forutsettes at aktuelle tema vil bli bygget videre innenfor studieløpsemner og spesialiseringer.

Sentrale temaer er blant annet:

Markedsføringens begreper og perspektiver

Markedsorientert ledelse

Markedsplanleggingsprosessen

Markedsanalyse

Mål og strategier

Kundeanalyser

Konkurrentanalyser

Analyse av bedriftens makroomgivelser

Internanalyse av bedriftens resurser

Segmentering og målgruppeutvelgelse

Posisjonering og bruk av markedsføringsmiksen

Salg, kunde- og serviceledelse

Produkt- og merkeledelse

Læringsutbytte

Kunnskap

Målet med emnet er å gi en innføring i markedsføringsfaget og i markedsføringsledelse. Emnet skal fokusere på forståelsen av sentrale begreper og modeller innenfor fagområdet - og vise betydningen av å være markedsorientert. Denne kunnskapen vil også danne et grunnlag som andre fag bygger videre på, og gi studenten et rammeverk for forstå sammenhengen med andre bedriftsøkonomiske emner. Målet med emnet er å gi studentene en forståelse for alle fagområdene som inngår i en bedrifts markedsføring.

Ferdigheter

Studentene skal kunne sette opp en markedsplan som skal strukturere det planmessige arbeidet fra målsettinger til tiltak. Det er særlig den strategiske og planmessige tilnærmingen til det å identifisere og løse utfordringer - som skal gi grunnlaget for taktiske og operative tiltak på markedsmiksnivå som er viktig. Studentene skal lære å bruke modeller og begrep som inngår som en del av selve språket og strukturen i markedsføring. Studentene skal også være i stand til å se hvordan markedsføringsfaget skaper et rammeverk som samler kompetanse fra flere andre fagområder.

Generell kompetanse

Studentene skal forstå og verdsette betydningen av å være markedsorientert ¿ spesielt hvor viktig det er ha en analytisk og strukturert tilnærming der å sette mål og utarbeide planer basert på innsikt i kunders behov og konkurrenters aktiviteter inngår i en helhet. Dette emnet gir studentene et rammeverk som vil gjøre det lettere å se hvordan andre fag de tar henger sammen i en helhet.

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse (BAH1)

Bachelor i HR og personalledelse (BAP1)

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling (BAK1)

Bachelor i ledelse og servicestrategi (BSL1)

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse (BMM1)

Bachelor i markedsføring og salgsledelse (BAS1)

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning (BPS1)

Bachelor i reiselivsledelse (BRE1)

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner i klassen og oppgaveløsning.

Det vil være 14 fellesøkter á 3 timer med undervisning, veiledning og diskusjon.

Det beregnes en betydelig egeninnsats i løpet av emnet.

Forelesninger og materiell som er lagt ut på læringsplattformen anses som pensum.

Anbefalt tidsbruk

200 timer.

Arbeidslivstilknytning

Praktiske eksempler og cases brukes i undervisningssammenheng.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Kotler, Philip. 2016. Markedsføringsledelse. 4. utg. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205472808. Utvalgte kapitler, ca. 600 s. Pris: ca 689,-

Samlet sidetall/pensum

Ca. 600

Anbefalt litteratur

Kotler, Philip og Kevin Lane Keller. 2012. Marketing management. 14. utg. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall. ISBN: 9780273755029.