Innhold

Emnet skal gi studenten forståelse for det historiske og samfunnsmessige grunnlaget for høyskolens fagområder med særlig vekt på markedsøkonomiens utvikling.

 

Emnet omhandler markedets historie, ulike måter å organisere økonomi og transaksjoner på, og utviklingen av kapitalisme, industriell vareproduksjon, fremveksten av tjenestesektoren, pengeøkonomien og forbrukersamfunnet.

 

I undervisningen vil man ta for seg nåtidige utfordringer som velferdsstaten og arbeidsmarkedet står overfor, eksempelvis sosial dumping.

 

Vitenskapsteori blir kontekstualisert gjennom utvalgte artikler på pensum. Det vil bli lagt vekt på bevisst bruk av teori og empiri.

 

Emnet vil uttrykkelig gjøre bruk av høyskolens krav til akademisk lesing og skriving.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal etter endt emne ha opparbeidet kunnskap om:

 • mekanismene i markedsøkonomien, markedsøkonomiens

historiske framvekst, og den tette relasjonen mellom fremveksten av markedet og andre sentrale institusjoner som stat og sivilsamfunn

 • ulike konstruksjoner som «nattvekterstaten», den moderne velferdsstaten, markedsøkonomi, planøkonomi og blandingsøkonomi
 • sentrale teorier hos teoretikere som Adam Smith og Karl Marx
 • det internasjonale handelssystemet og ulike politiske perspektiver på det
 • sammenhengen mellom utviklingen av vitenskapsteori og økonomisk teori
 • forbrukersamfunnets framvekst og den moderne forbrukerens rolle, gjennom å bli kjent med masseforbrukets historie
 • Sentrale deler av norsk industrihistorie

 

Ferdigheter

Studenten skal etter endt emne ha følgende ferdigheter:

 • reflektere rundt kapitalismen og markedsøkonomiens funksjon og virkemåte
 • gjenkjenne eksempler på markedsmakt og ulike former for bedriftsorganisering
 • kjenne til forskjellen på teori og empiri, samt reflektere rundt utviklingen av økonomisk teori i sin historiske kontekst
 • formidle faglige problemstillinger gjennom skrift og tale

 

Generell kompetanse

Studenten skal etter endt emne ha opparbeidet evnen til å:

 • diskutere dagsaktuelle politiske og økonomiske fenomener i en historisk og faglig ramme
 • kunne tenke kritisk om forholdet mellom marked og samfunn, mellom forbruk, produksjon og markedsføring
 • reflektere rundt betydningen av en global økonomi og globaliseringens positive og negative virkninger
 • drøfte hvilke politiske og økonomiske spørsmål som markedet kan løse, og hvilke det ikke løser
 • drøfte forholdene rundt individuell moral og markedssystemets grunnleggende trekk

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse (BAH1)

Bachelor i HR og personalledelse (BAP1)

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling (BAK1)

Bachelor i ledelse og servicestrategi (BSL1)

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse (BMM1)

Bachelor i markedsføring og salgsledelse (BAS1)

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning (BPS1)

Bachelor i reiselivsledelse (BRE1)

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Det beregnes en betydelig egeninnsats.

Anbefalt tidsbruk

200 timer.

Arbeidslivstilknytning

Studentene blir presentert for aktuelle saker i nyhetsbildet og samfunnsutviklingen som har faglig relevans.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Multiple Choice (må bestå 2 av 3 MC-oppgaver)

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 48 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Allen, Robert C. 2009. «Why was the Industrial Revolution British?». Lesedato 4.april 2016: http://www.voxeu.org/article/why-was-industrial-revolution-british (7 sider)

 

Amdam, Rolv Petter m. fl. 2005. Markedsøkonomiens utvikling. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245002386. Hele boken unntatt kapittel 4. (324 sider). Pris: ca 559,-

 

Andreassen, Tor Wallin. 2016. «Delingsøkonomien et onde?». Ukeavisen Ledelse. 5. januar. Lesedato 4. april 2016: http://www.dagensperspektiv.no/synspunkt/tor-wallin-andreassen/delingsokonomien-et-onde (2 sider)

 

 

Brunstad, Rolf Jens og Ivar Gaasland. 2007. «Proteksjonisme, fattigdom og norsk landbrukspolitikk» i Horisont (1). Lesedato 9.desember 2016, tilgjengelig via UiB: http://www.jordbruk.uib.no/filer/horison.pdf

 

 

Dølvik, Jon Erik m. fl. 2014. Den nordiske modellen mot 2030 : Et nytt kapittel? Oslo: Fafo. (kapittel 7, side 56-73) Elektronisk tilgjengelig via Fafo: http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/den-nordiske-modellen-mot-2030-et-nytt-kapittel  (18 sider)

 

Fossland, Karoline. 2015. "Fjerner kapitalismen med et tommelsveip". Aftenposten. 31. august. Lesedato 4. april 2016: http://www.aftenposten.no/okonomi/Fjerner-kapitalismen-med-et-tommelsveip-8140483.html (3 sider)

 

Friedman, Milton. 1970. "A Friedman doctrine: the social responsibility of business is to increase its profits." New York Times Magazine. 13. september. Lesedato 4. april 2016: http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html (4 sider)

 

Jacoby, Russel. 2014. «Pikettys kapitalisme med et menneskelig ansikt». Le Monde Diplomatique 8/2014. Lesedato 4. april 2016: http://www.lmd.no/?p=14862 (7 sider)

 

Lerø, Magne 2016. «Deling til det verre». Ukeavisen Ledelse. 5. januar. Lesedato 4. apriol 2016: http://www.dagensperspektiv.no/2016/deling-til-det-verre (2 sider)

 

Lunheim, Rolf. 2006. «The Corporation den maniske jakten på makt og profitt?» Praktisk økonomi & finans, (4). Lesedato 1. mars 2016: https://www.idunn.no/pof/2006/04/the_corporation_den_maniske_jakten_pa_makt_og_profitt (9 sider)

 

Marks, Robert B. 2007. Den moderne verdens opprinnelse: En global og økologisk beretning fra det femtende til det tjueførste århundre. Oslo: Pax forlag. ISBN: 9788253030012. Side 15-233 (218 sider). Pris: ca 349,-

 

NOU 2011:4. Mat, makt og avmakt- om styrkeforholdene i verdikjeden for mat. Landbruks- og matdepartementet. Lesedato 1.mars 2016: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou-2011-4/id640128/  (Kap 1, kap 2, kap 3 (unntatt 3.7), kap 4 og kap 7) (75 sider).

 

NOU 2011:7. Velferd og migrasjon: Den norske modellens framtid. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Lesedato 1.mars 2016: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2011/nou-2011-07.html?id=642496 (kap 3: Den norske velferdsmodellen) (21 sider).

 

Reinert, Erik S. 2004. Global økonomi. Oslo: Spartacus forlag. Side: 14-49 (35 sider).  ISBN: 9788243003316. Pris: ca.169,(Tilgjengelig som e-bok via Spartacus forlag.)

 

Treanor, Jill. 2016. "Fourth industrial revolution set to benefit richest, UBS report says". The Guardian, 19. januar. Lesedato 4. april 2016: http://www.theguardian.com/business/2016/jan/19/fourth-industrial-revolution-set-to-benefit-richest-ubs-report-says?CMP=share_btn_link (2 sider)

 

Digitalt kompendium for emnet MRS1103 Marked og samfunn legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

 

Kocka, Jürgen. 2015. Capitalism: A Short History. Princeton University Press. ISBN 9780691165226. Side 1-16. (16 sider)

Samlet sidetall/pensum

753 sider.

Anbefalt litteratur

Myrvang, Christine. 2009. Forbruksagentene:Slik vekket de kjøpelysten. Oslo: Pax forlag. ISBN: 9788253031941.

 

Piketty, T. 2014. "Introduction". I Capital in the Twenty-First Century, 1-35. Cambridge: The Belknap Press. ISBN: 9780674430006.

 

Roine, Jesper. 2014. Thomas Piketty forklart kapitalen i det 21. århundret : sammendrag og nordisk perspektiv. Oslo. Spartacus forlag. ISBN 9788243009233.

 

Sejersted, Francis. 2009. «Den skandinaviske modell. Mer aktuell enn noensinne, men finnes den?» I Det elegante uromoment. Pax. Oslo. Side 38-52. ISBN: 9788253032610.

 

Støstad, Jan Erik. 2013. Sosial dumping: Trues den norske modellen? Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205457560.