Innhold

Emnet vil innledningsvis gi et innblikk i markedet, organisasjoner, markedsføring, merkebygging og interessegrupper. Deretter vil strategisk bruk av eventer/arrangementer bli satt i sammenheng med sponsing og den interne og eksterne merkebyggingsprosessen. 

Faget vil gi innsikt i områder hvor event design og eventer utvikles og gjennomføres innenfor idrett, kunst, kultur og reiseliv og hvordan eventer brukes internt i organisasjoner for blant å styrke organisasjonskulturen. I tillegg vil emnet bidra til å utvikle ferdighetskompentanse innen digital kommunikasjon og historiefortelling som en viktig del av merkebyggingsprosessen. Sosiale medier blir mer og mer brukt blant bedrifter, organisasjoner og privatpersoner til å kommunisere ut budskap som bidrar til å differensiere, posisjonere og selge produkter og tjenester. Det er viktig at studentene blir utfordret til å bruke sosiale medier strategisk slik at de i løpet av semesteret mestrer å bruke disse verktøyene som Instagram, Facebook og Snapchat i merkebyggingsprosessen.

 

Videre vil emnet understreke eventets tre faser; planlegging, gjennomføring og evaluering. Planleggingsfasen vil ta utgangspunkt i kundens behov og mål, og tilgjengelige ressurser. Dette videreføres inn i blant annet konseptutvikling, opplevelsesbeskrivelse, budsjettprosess og tidsplanlegging. I denne fasen er valg av gjennomføringssted og eventorganisasjonens sammensetning et viktig tema.

 

Studentene skal også kunne utarbeide kontrakter med oppdragsgiver og underleverandører. Emnet vil også inneholde en del om sponsorfinansiering og ulike typer av annen finansiering av noen typer eventer.

 

Gjennomføringsfasen vil fokusere på betydningen av nøyaktige forberedelser, hensiktsmessig organisering av arenaen, evne til å lede under press med mange uforutsette hendelser, utnyttelse av menneskelige ressurser, sikkerhetsanordninger og forholdet til omgivelsene. I avslutningsfasen står evaluering sentralt.

 

Oppsummert:

Eventledelse og sponsing bygger på fagområder og temaer som markedsføring, merkebygging, prosjektledelse, selvledelse, HR, catering, økonomistyring, kommunikasjon, logistikk, sponsorvirksomhet, design og produksjon. Disse områdene og temaene vil blitt gjennomgått og drøftet i detalj, i tillegg til det innledende emnet om den strategiske anvendelsen av event som en del av intern og ekstern markedsføring og merkebygging.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om event som påvirkningsverktøy og den holdnings- og atferdsendrende effekten det kan ha internt i organisasjoner og ekstern i markedet
 • har kunnskap om strategisk bruk av eventer for å påvirke interessegrupper og skape etterspørsel og opplevelser
 • har kunnskap om hvordan sponsorater aktiveres
 • har kunnskap om bruk av eventer i organisasjonsutvikling
 • har kunnskap om bruk av digital media til historiefortelling

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere marked og interessegrupper
 • forstå hvilke ressurser og tiltak som må til for å oppnå gitte mål
 • forstå hvordan menneskelige ressurser og annet materiell må planlegges
 • gjennomføre økonomiske beregninger og budsjettering
 • kan bygge relasjoner med ulike interessegrupper
 • kan anvende applikasjoner/verktøy relevante for eventplanlegging
 • kan formidle planer og løsninger muntlig
 • kan utvikle måleverktøy og gjennomføre evalueringer av et event
 • kan bruke i praksis digital kommunikasjon og sosiale medier som Instagram, Facebook og Snapchat strategisk i merkebyggingsprosessen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere eventer, både internt i organisasjoner og eksternt i forbindelse med idretts-, kunst-, kultur- eller reiselivsarrangementer
 • kan vise handlekraft, ansvarlighet, initiativ, kreativitet og evne til selvledelse i arbeid med ulike prosjekter
 • kan diskutere hvordan eventer kan være kilden til digital historiefortelling og dermed kunne brukes strategisk i merkebyggingsprosessen

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi 

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse 

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiselivsledelse 

Læringsaktiviteter

Klasserommet skal fremstå som en treningsarena. Emnet blir gjennomført med en kombinasjon av teori og praksis gjennom prosjektarbeid hvor studentene må ta ansvar for egenutvikling. Forelesningene vil bli knyttet til studentenes prosjektarbeid og eventplaner hvor de også blir utfordret på selvutvikling. Emnet består av forelesninger, prosjektutvikling og planlegging for reelle eller fiktive eventer som gir studentene muligheter til å delta som arrangører som gjennomfører et faktisk event etter semesterslutt. Studentene må være innstilt på å delta og investere i et par reiser med overnattinger for planleggingen og gjennomføringen av eventet hvis ønskelig.

Anbefalt tidsbruk

800 timer

(144 kontakttimer utgjøres av forelesninger i auditoriet, ´workshops´, muntlige presentasjoner og prosjektarbeid i grupper og felleskap)

Arbeidslivstilknytning

Ved å omgjøre klassen til en eller flere eventorganisasjoner hvor de ulike gruppene blir tildelt ulike funksjoner i prosjektarbeidet blir det nødvendig for gruppene å ta kontakt og bygge relasjoner med spesielt reiseleivsaktører, men også utstyrs- og matleverandører og potensielle sponsorer. 

Obligatorisk aktivitet

 Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel 1: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe del 1 (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 25 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel 2: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe del 2 (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 25 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Muntlig eksamen/presentasjon i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 20 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Alexandris, Kostas og Rodoula H. Tsiotsou. 2012. "Testing a Hierarchy of Effects Model of Sponsorship Effectiveness." Journal of Sport Management, 26(5): 363-378. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=82515716&site=ehost-live&scope=site]

Arthur, David, Don Scott og Terry Woods. 1997. "A Conceptual Model of the Corporate Decision-Making Process of Sport Sponsorship Acquisition." Journal of Sport Management, 11(3): 223-233. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=6149057&site=ehost-live&scope=site ]

Bjerke, Rune. 2016. Eventledelse og sponsing: Helse i hver krone. Bergen: Fagbokforl. Sider: 288. Pris kr. 495,-

Dunford, Mark og Tricia Jenkins. 2017. Digital Storytelling: Form and Content. Palgrave Macmillan. ISBN: 9781137591517. Sider: 333. Pris ca: 728,- [Kommer ut i august 2017]

Farrelly, Francis og Stephen Greyser. 2012. "Sponsorship Linked Internal Marketing (SLIM): A Strategic Platform for Employee Engagement and Business Performance." Journal of Sport Management, 26(6): 506-520. [Elektronisk tilgjengelig viabiblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=84202948&site=ehost-live&scope=site ]

Filo, Kevin, Daniel C. Funk og Glen Hornby. 2009. "The Role of Web Site Content on Motive and Attitude Change for Sport Events." Journal of Sport Management, 23(1):21-40. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=hjh&AN=36082111&site=ehost-live&scope=site ]

Frissen, Roel and Ruud Janssen. 2016. Event Design Handbook: Systematically Design Innovative Events using the Event Canvas. BIS Publishing. Amsterdam. ISBN: 9789063694340. Sider: 204. Pris ca.: 329,-

Karp, Tom. 2016. Til meg selv. Cappelen Damm Akademisk. ISBN:9788202520892. Sider: 250. Pris kr. 349,-

Gwinner, Kevin P. og John Eaton. 1999. "Building Brand Image Through Event Sponsorship: The Role of Image Transfer." Journal of Advertising, 28(4):47-57. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=3420566&site=ehost-live&scope=site ]

Lee, Seung Pil, Bettina T. Cornwell og Kathy Babiak. 2013. "Developing an Instrument to Measure the Social Impact of Sport: Social Capital, Collective Identities, Health Literacy, Well-Being and Human Capital." Journal of Sport Management, 27(1): 24-42. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=85918238&site=ehost-live&scope=site ]

Lei, Shi, Chinmoy Ghosh og Han Srinivasan. 2010. «Should They Play? Market Value of Corporate Partnerships With Professional Sport Leagues." Journal of Sport Management, 24(6): 702-743. [Elektronisk tilgjengelig viabiblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=58034236&site=ehost-live&scope=site ]

Mazodier, Marc og Dwight Merunka. 2012. "Achieving brand loyalty through sponsorship: The role of fit and self-congruity." Journal of the Academy of Marketing Science, 40(6):807-820. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=82672100&site=ehost-live&scope=site ]

McCarville, Ronald, B. og Robert P. Copeland. 1994. "Understanding Sport Sponsorship Through Exchange Theory." Journal of Sport Management, 8(2): 102-114. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=16602159&site=ehost-live&scope=site ]

Pielichaty, Hanya, Georgiana Els, Ian Reed og Vanessa Mawer. 2017. Events Project Management. Routledge: London and New York. ISBN: 9781138832664. Sider: 290. Pris: Ca 379,-

Speed, Richard og Peter Thompson. 2000. "Determinants of sports sponsorship response." Journal of the Academy of Marketing Science, 28(2): 226-238. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=2967023&site=ehost-live&scope=site ]

Tews, Michael J., John W. Michel og Kathryn Stafford. 2013. "Does Fun Pay? The Impact of Workplace Fun on Employee Turnover and Performance." Cornell Hospitality Quarterly, 54(4): 370-382. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=hjh&AN=91683393&site=ehost-live&scope=site ]

Turner, Gregory B. og Barbara Spencer. 1997. "Understanding the marketing concept as organizational culture." European Journal of Marketing, 31(1-2): 110-121. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=95230&site=ehost-live&scope=site ]

Wishart, Taryn, Seung Pil Lee og T. Bettina Cornwell. 2012. "Exploring the Relationship Between Sponsorship Characteristics and Sponsorship Asking Price." Journal of Sport Management, 26(4): 335-349. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=78382941&site=ehost-live&scope=site ]

Wohlfeil, Markus og Susan Whelan. 2006. "Consumer Motivations to Participate in Event-Marketing Strategies." Journal of Marketing Management, 22(5/6):643-669. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=21638957&site=ehost-live&scope=site ]

 

Digitalt kompendium i emne EVS2100 Eventledelse og sponsing (156 sider) legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

Bibby, David N. 2011. "Sponsorship portfolio as brand image creation strategies: A commentary essay." Journal of Business Research, 64(6):628-630.

Chien, P. Monica, Bettina T. Cornwell og Ravi Pappu. 2011. "Sponsorship portfolio as a brand-image creation strategy." Journal of Business Research, 64(2):142-149.

Cliffe, Simon J. og Judy Motion. 2005. "Building contemporary brands: A sponsorship-based strategy." Journal of Business Research, 58(8):1068-1077.

Sirgy, M. Joseph, Dong-Jin Lee, J.S. Johar og John Tidwell. 2008. "Effect of self-congruity with sponsorship on brand loyalty." Journal of Business Research, 61(10):1091-1097. 

Samlet sidetall/pensum

1681 sider

Anbefalt litteratur

Alexandris, K., S. Douka, S. Bakaloumi og E. Tsasousi. 2008. "The influence of spectators' attitudes on sponsorship awareness: A study in three different leisure events." Managing Leisure, 13(1):1-12. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=hjh&AN=28462407&site=ehost-live&scope=site ]

 

Apostolopoulou, Artemisia og Dimitra Papadimitriou. 2004. ""Welcome home": Motivations and objectives of the 2004 grand national olympic sponsors." Sport Marketing Quarterly, 13(4):180-192. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=15270010&site=ehost-live&scope=site ]

 

Bee, Colleen C. og Mark E. Havitz. 2010. "Exploring the relationship between involvement, fan attraction, psychological commitment and behavioural loyalty in a sports spectator context." International Journal of Sports Marketing and Sponsorship 11(2):140-157.

 

Copeland, Robert, Wendy Frisby og Ronald E. McCarville. 1996. "Understanding the sport sponsorship process from a corporate perspective." Journal of Sport Management, 10(1):32-48. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=16602272&site=ehost-live&scope=site ]

 

Frawley, Stephen og Daryl Adair. 2013. Managing the Olympics. New York: Palgrave Macmillan. ISBN: 9780230389571.

 

Herrmann, Jean-Luc, Björn Walliser og Mathieu Kacha. 2011. "Consumer consideration of sponsor brands they do not remember: Taking a wider look at the memorisation effects of sponsorship." International Journal of Advertising, 30(2):259- 281. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=62017013&site=ehost-live&scope=site ]

 

Jalleh, Geoffrey, Robert J. Donovan, Billie Giles-Corti og C. D'Arcy J. Holman. 2002. "Sponsorship: Impact on brand awareness and brand attitude." Social Marketing Quarterly, 8(1):35-45. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=12817967&site=ehost-live&scope=site ]

 

Mallen, Cheryl og Lorne J. Adams (red.). 2012. Sport, recreation and tourism event management: Theoretical and practical dimensions. Oxford: Elsevier. ISBN: 9780415641029.

 

Papadimitriou, Dimitra og Artemisia Apostolopoulou. 2009. "Olympic sponsorship activation and the creation of competitive advantage." Journal of Promotion Management, 15(1/2):90-117. [Fulltekst tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=43428699&site=ehost-live&scope=site ]

 

Papadimitriou, Dimitra, Artemisia Apostolopoulou og Theofanis Dounis. 2008. "Event sponsorship as a value creating strategy for brands." Journal of Product & Brand Management 17(4):212-222. [Fulltekst tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=35151247&site=ehost-live&scope=site ]

 

Pettersson, Robert og Donald Getz. 2009. "Event experiences in time and space: A study of visitors to the 2007 world alpine ski championships in Åre, Sweden." Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 9(2/3):308-326. [Fulltekst tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=hjh&AN=45020754&site=ehost-live&scope=site ]

 

Robertson, Martin og Phil Rogers. 2009. "Festivals, cooperative stakeholders and the role of media: A case analysis of newspaper media." Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 9(2/3):206-224. [Fulltekst tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=hjh&AN=45020747&site=ehost-live&scope=site ]

 

Stotlar, David K. 2004. "Sponsorship evaluation: Moving from theory to practice." Sport Marketing Quarterly, 13(1):61-64. [Fulltekst tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=12529774&site=ehost-live&scope=site ]

 

Söderman, Sten og Harald Dolles. 2008. "Strategic fit in international sponsorship: The case of the olympic games in Bejing 2008." International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 9(2):95-110. [Fulltekst tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=12529774&site=ehost-live&scope=site ]

 

Tum, Julia, Philippa Norton og J. Nevan Wright. 2006. Management of event operations. Amsterdam: Elsevier. ISBN: 9780750663625.

 

Zdravkovic, Srdan og Brian D. Till. 2012. "Enhancing brand image via sponsorship." International Journal of Advertising, 31(1):113-132. [Fulltekst tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=71705196&site=ehost-live&scope=site ]