Innledning

Emnet viser sammenhengene mellom folkehelse og bærekraftig utvikling, og gir studenten de nødvendige kunnskaper og ferdigheter for å kunne navigere i planprosesser, arealutvikling, offentlig forvaltning og politikkutvikling. Perspektivet i emnet er både lokalt og globalt.  

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har bred kunnskap om sammenhengene mellom folkehelse og bærekraftig utvikling, samt muligheter for demokratisk deltakelse i planprosesser, arealutvikling, offentlig forvaltning og politikkutvikling.
 • kjenner til forskning og utvikling innenfor samfunnsplanlegging, arealplanlegging, og sosial epidemiologi.
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor samfunnsplanlegging, arealplanlegging, og sosial epidemiologi.
 • har kunnskap om folkehelsearbeid og bærekraftig utvikling i historisk og politisk perspektiv.

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende fagkunnskap og faglitteratur til å navigere i planprosesser, og gi innspill til politikkutvikling.
 • kan reflektere over egne tiltak for å påvirke politikkutvikling, og justere valg av tiltak i samråd med andre.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff for å belyse problemstillinger innen samfunnsplanlegging, arealplanlegging og sosial epidemiologi.
 • kan beherske relevante verktøy og uttrykksformer for demokratisk deltakelse i planprosesser og politikkutvikling.

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i relevante etiske problemstillinger ved demokratisk deltakelse i planprosesser og politikkutforming.
 • kan planlegge og gjennomføre påvirkningskampanjer som strekker seg over tid, alene eller i gruppe, i tråd med et begrunnet syn på relevante etiske problemstillinger.
 • kan formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig, og utveksle meninger med andre om planprosesser og politikkutvikling.
 • kjenner til nytenking og innovasjon når det gjelder demokratisk deltakelse i planprosesser og politikkutvikling.

Emnet inngår i

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger, samt problembasert læring, individuelt og i grupper.

Totalt: 51 timer undervisning.

Anbefalt tidsbruk

270 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: To uker 

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100% av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Pensumlitteratur

Christensen, T.; Egeberg, M.; Lægreid, P. og Aars, J. 2014. Forvaltning og politikk. Oslo: Universitetsforlaget. Sider: 264. 

Kriznik, H. 2015. Den delte byen. Oslo: Manifest forlag. Sider: 142. 

Abdelnoor M, Eritsland J, Brunborg C, Halvorsen S. 2012. "Ethnicity and acute myocardial infarction: risk profile at presentation, access to hospital management, and outcome in Norway", i: Vasc Health Risk Manag. Nr. 8, 2012. S. 505-515. Sider: 10. Artikkel tilgjengelig gratis via Helsebiblioteket.no etter opprettelse av bruker: https://www.dovepress.com/ethnicity-and-acute-myocardial-infarction-risk-profile-at-presentation-peer-reviewed-article-VHRM

Bregnballe, A. 2014. «Marginalisering av borgernes systemutfordrende stemmer - en Foucault-inspirert studie av maktmekanismer i norsk miljøpolitikk», i: Tidsskrift for samfunnsforskning 03/14. S. 262 - 290. Sider: 28. https://www.idunn.no/tfs/2014/03/marginalisering_av_borgernes_systemutfordrende_stemmer_en

Farner, Asle. 2008. «Verksted for ulike formål», «Forutsetninger for bruk av verksted». I: Verksted som verktøy: å planlegge og lede workshops. Oslo: Kommuneforlaget. S. 15-29. Sider: 15. Tilgjengeliggjøres digitalt på Canvas.

Frich, Jan. 2006. "Helse og helserettigheter", i: Tidsskr Nor Legeforen 2006, nr. 126, side 196-97. Sider: 2. https://tidsskriftet.no/2006/01/internasjonal-medisin/helse-og-helserettigheter

Jensen, H. H. og Hillestad, A. (red.) 2016. Gentrifiseringskrefter i omløp. Oslo: KonturMedia. S. 11-31, 64-89, 110-127, 144-159. Sider: 79. Kan kjøpes fra Tronsmo bokhandel (250 kr.), eller leses på: https://issuu.com/cas.cha/docs/gentrifiseringskrefter_i_oml__p_av_

Holt-Jensen, A. 2007. «Hva slags vitenskap er geografi», i: Hva er geografi? Oslo. Universitetsforlaget. Side 26-50. Sider: 24. Tilgjengeliggjøres digitalt på Canvas.

Legard, S. 2016. "Is the city the appropriate scale for participatory democracy? Some answers from Brazil", i: Tidsskriftet Politik. Vol. 19. S. 84-104. Sider: 20. https://tidsskrift.dk/politik/article/view/27413

Monkerud, L.; Helgesen, M.; Holm, A. og Lied, C. 2015. Folkehelseperspektiv i boligpolitikken? NIBR-rapport 2015: 22. s. 6-10, 17-33, 112-117. Sider: 25. http://www.hioa.no/content/download/121434/2808520/file/2015-22.pdf

Trædal, Eivind. 2008: Aktivistens håndbok. Oslo: Natur og ungdom. S. 32-40, 60-72. Sider: 20. Tilgjengeliggjøres digitalt på Canvas.

Oakes, M. and Kaufman, J. 2006. «Introduction: Advancing Methods in Social Epidemiology", i: Oakes, M. og Kaufman, J. (red.). 2006. Methods in Social Epidemiology. San Francisco: Jossey-Bass. Side 3-20. Sider: 17. Tilgjengeliggjøres digitalt på Canvas.

Samlet sidetall/pensum

646 sider

Anbefalt litteratur

Arnstein, Sherry R. 1969. "A Ladder of Citizen Participation", I: Journal of the American Planning Association, vol. 35, nr.4, s. 216 - 224. Sider: 9. http://dx.doi.org/10.1080/01944366908977225  

Butters, C. 2003: «Mainstream og marginene: Byutvikling - hvem bestemmer, og for hvem?», i: KonturTidsskrift. Vol 7/8, 2003. S. 9-13. Sider: 4.

Chambers, Robert. 2002. "21 tips for dealing with dominators and helping the silent speak (if they want to, that is). I: Participatory Workshops. A sourcebook of 21 sets of ideas & activities. London: Earthscan. S. 96-106, 180-197. Sider: 17.

Davis, M. 2007. «The Urban Climacteric», i: Planet of Slums. London: Verso. Side 1-19. Sider: 19.

Della Porta, D. og Diani, M. 2006. "The Study of Social Movements: Recurring Questions (Partially) Changing Answers", i: Social movements: An Introduction. London: Blackwell. S. 1-32. Sider: 31.

Gaventa, John og Andrea Cornwall. 2006. "Power and knowledge", I: Reason, Peter og Bradbury, Hillary: Handbook of Action Research: participative inquiry and practice. London: Sage. S. 71-93. Sider: 22.

Jensen, H. 2008. «Byutvikling som monokultur», i: KonturTidsskrift. Vol. 14, 2008. S. 51. Sider: 1.

Jensen, H. 2007 «'Kriminalitet og innvandring'», i: KonturTidsskrift. Vol 13, 2007. S. 77. Sider: 1.

Lantz, P.; Israel, B.; Schultz, A. Og Reyes, A. 2006. «Community-Based Participatory Research: Rationale and Relevance for Social Epdiemiology", i: Oakes, M. og Kaufman, J. (red.). 2006. Methods in Social Epidemiology. San Francisco: Jossey-Bass. Side 239-266. Sider: 27

Monkerud, L.; Helgesen, M.; Holm, A. og Lied, C. 2015. Folkehelseperspektiv i boligpolitikken? NIBR-rapport 2015: 22. http://www.hioa.no/content/download/121434/2808520/file/2015-22.pdf (De delene av rapporten som ikke er pensum)

Filmer:

Soderbergh, Steven. 2000. Erin Brockovich. https://www.brockovich.com/the-movie/

Bjørn, Anne Kjersti og Braathen, Einar 2016. Drømmen om OL. https://www.uib.no/forskning/utvikling/97806/dr%C3%B8mmen-om-ol

Merknader

Vi anbefaler at studenten har bestått 1. og 2. semester ved Bachelor i Livsstilsendring og folkehelse ved Høyskolen Kristiania, eller har tilsvarende utdanning.