Innhold

Alkohol

 • Bruk av alkohol i Norge og internasjonalt
 • Norsk alkoholpolitikk

Narkotika

 • Kurset «Tegn og symptomer»

Tobakk

 • Bruk i Norge og internasjonalt
 • Røykeavvenning

Psykisk helse

 • Psykisk helse i Norge
 • Fysisk aktivitet og psykisk helse

Generelt om rusmidler og avhengighet

 • Avhengighetsmekanismer
 • Farmakologiske virkninger av rusmidler

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan beskrive det biologiske og psykologiske grunnlaget for utvikling av rusmiddelavhengighet
 • kan vurdere de helsemessige konsekvensene av rusmiddelmisbruk, både på individ og samfunnsnivå
 • kan forklare de farmakologiske virkningsmekanismene for mye brukte rusmidler
 • kan gjøre rede for bruksmønster for rusmiddelbruk i Norge-også i et historisk perspektiv
 • kan gjøre rede for de viktigste rusmiddelrelaterte sykdommene og hvordan dette påvirker folkehelsen
 • kan gjøre rede for holdningsskapende arbeid på forskjellige arenaer i forhold til rusmiddelbruk
 • kan gjøre rede for sammenhengen mellom rusmiddelbruk og psykisk helse

Ferdigheter

Studenten...

 • kan utforme og gjennomføre et konkret røykeavvenningskurs

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan stimulere til at mennesker reflekterer over sitt eget forhold til rusmiddelbruk
 • kan reflektere over sitt eget forhold til rusmidler
 • kan videreutvikle sine egne kunnskaper og ferdigheter om forebyggende arbeid i rusmiddelomsorgen

Emnet inngår i

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger, kollokviegrupper

 

28 timer teoretisk undervisning/ 7 timer kollokviegrupper

Anbefalt tidsbruk

240 timer

Arbeidslivstilknytning

-

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Varighet: Siste arbeidskrav registreres som Godkjent/ Ikke godkjent senest 2 uker før emnets første eksamen

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Aveyard P, Massey L, Parsons A, Manaseki S, Griffin C. The effect of Transtheoretical Model based interventions on smoking cessation. Soc Sci Med. 2009 Feb;68(3):397-403.7 sider. [Deles ut på forelesning.]

Helse- og omsorgsdepartementet. Samhandlingsreformen: rett behandling på rett sted til rett tid. Oslo: departementenes servicesenter; 2009. [Del I, II og III] 67 sider. St.meld. nr. 47 (2008-2009). [Elektronisk tilgjengelig via Regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-47-2008-2009-/id567201/ ]

Mamen A, Pallesen S, Martinsen EW. Changes in mental distress following individualized physical training in patients suffering from chemical dependence. Eur J Sport Sci. 2011 Jul;11(4):269-276. 8 sider. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket:  ].

Martinsen EW. Kropp og sinn: fysisk aktivitet, psykisk helse, kognitiv terapi. 2. utg. Bergen: Fagbokforl; 2011. 258 s. [ISBN: 9788245012033. Pris ca. 469,-]

Prescott P, Børtveit T. Helse og atferdsendring. Oslo: Gyldendal akademisk; 2004. 207 s. [ISBN: 9788205311312. Pris ca. 479,-]

Samlet sidetall/pensum

910 sider

Anbefalt litteratur

Frances, Miller, Mack. Clinical textbook of addictive disorders. New York: The Guilford Press, 2005. Part III, side 75-244. ISBN 9781609182052. Pris: ca. 479,-