Innhold

Prosjektledelse:

 • Hva er et prosjekt? Definisjon og redegjørelse av begrepet.
 • Prosjektlederen og prosjektledelse
 • Organisering av forholdet mellom prosjektet og basisorganisasjonen
 • Forholdet mellom prosjektet, dets interessenter og omgivelser
 • Teamutvikling og teamledelse
 • Initiering og valg av prosjekter
 • Ressurs- og økonomiplanlegging
 • Styring og oppfølging av prosjektarbeid
 • Prosjektplanlegging og utvikling av prosjektbeskrivelse

Formidling:

 • Grunnleggende teorier og konsepter i samtidig medie-, kultur- og kommunikasjonsforskning.
 • Elementære redskaper for analyse av medienes innhold.
 • Strategier for kommunikasjon og kommunikasjonsprosesser
 • Retorikk og overtalelse
 • Definisjon av målgrupper og interessenter
 • Omverdensanalyse
 • Evaluering av kommunikasjonstiltak
 • Det norske medielandskapet
 • Praktisk trening i argumentasjon, debatt, pressemeldinger, budskapsutvikling og intervjutrening 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan definere og gjøre rede for begrepet prosjekt og redegjøre for hva som kjennetegner prosjekt som arbeidsform.
 • kan forklare prosjektets naturlige gang fra ide til resultat og beskrive viktige styringsfaktorer i et prosjekt.
 • kan forklare to modeller for prosjekt: "Prosjekt-trekanten" og "Beslutninger i basisorganisasjonen"
 • kan definere begrepet team, redegjøre for kjennetegn ved arbeidsgruppeformen team og forklare MIPEO-modellen.
 • kan anvende faglig kunnskap og belyse problemstillinger som ligger til både teori og praktisk kommunikasjonsarbeid
 • kan gjøre rede for de klassiske retoriske virkemidlene og analyseredskapene

Ferdigheter

Studenten...

 • kan utvikle en prosjektbeskrivelse og planlegge et prosjekt ved hjelp av WBS (Work Breakdown Structure).
 • kan formulere formål og mål for et prosjekt.
 • kan utarbeide og forklare innholdet i et prosjektmandat samt faktorene som inngår i denne.
 • kan utarbeide og forklare innholdet i et prosjektforslag.
 • kan formidle faglige problemstillinger gjennom skrift og tale
 • kan finne fram til, evaluere, bruke og kommunisere informasjon
 • kan planlegge enkle kommunikasjonstiltak og grunngi valg av metode og utforming av tiltakene med utgangspunkt i teori og egen refleksjon
 • kan identifisere og gjøre rede for risiko og suksesskriterier i et prosjekt
 • kan beskrive ulike ledelsesstiler og redegjøre for hva som kjennetegner en god prosjektleder/teamleder

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan diskutere fordeler og ulemper ved prosjekt som arbeidsform
 • kan forklare forholdet mellom prosjektet, interessenter og omgivelsene; og kunne beskrive organiseringen av forholdet mellom prosjektet og basisorganisasjonen.
 • kan jobbe problembasert og formidle sentralt fagstoff innenfor retorikk og kommunikasjon

Emnet inngår i

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger, problembasert gruppearbeid, praktiske oppgaver, individuelt arbeid. 

Anbefalt tidsbruk

275 timer

Arbeidslivstilknytning

Eksterne forelesere, ekskursjoner og gruppearbeid ut mot næringslivet.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell*

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

*Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon gjennomføres individuelt ved å levere på nytt med samme problemstilling.

Pensumlitteratur

Bonvik Ø, Brønn PS. Virksomhetens stemme: digital, trykket eller fremført. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2010. [ISBN: 9788205397804. Del 2, 3, 4, 6, 7]

Hjertø KB.Team. Bergen: Fagbokforlaget; 2013. 331 s. [ISBN: 9788245010787. Kap. 3 (side 27-33), Kap. 5-9 (side 51-117).]

Ihlen Ø, Robstad P. Informasjon og samfunnskontakt, perspektiver og praksis. Bergen: Fagbokforlaget; 2004. 242 s. [ISBN: 9788245002218. Kap 3.]

Karlsen JT. Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering. Oslo: Universitetsforlaget; 2017. 514 s. [Kap. 1-5 (side 17-190), kap. 7-8 (side 231-297), kap. 12 (side 379-407), kap. 13 (side 413-453), kap 15 (side 477-496). ISBN: 9788215026497]

Samlet sidetall/pensum

674 sider 

Anbefalt litteratur

Det vil bli gitt tidsaktuelle nyhetsartikler til studentene. Videre vil det henvises til nyere forskningsartikler. Disse vil bli plukket ut rett i forkant av undervisningsstart og trukket inn i forelesning.

I kommunikasjonsdelen av emnet vil det være samme praksis, samt at her vil det bli henvist til aktuelle videoklipp studentene kan analysere.